Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai thí điểm dịch vụ đô thị thông minh
Cập nhật lúc19:08, Thứ Tư, 04/03/2020 (GMT+7)

Ngày 28-2-2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 18/KH-UBND triển khai thí điểm dịch vụ đô thị thông minh tỉnh Nam Định.

Mục đích của Kế hoạch số 18 là triển khai hiệu quả và bảo đảm nguyên tắc, mục tiêu, các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và lộ trình thực hiện theo Đề án của Chính phủ. Tổ chức triển khai có hiệu quả một số dịch vụ trên nền tảng đô thị thông minh, xác định rõ mô hình để từng bước triển khai nhân rộng, tránh đầu tư dàn trải, lãng phí; giải quyết những vấn đề cấp thiết phục vụ người dân, đáp ứng mục tiêu quản lý của tỉnh và hướng tới phát triển bền vững; nâng cao hiệu quả các dịch vụ đô thị, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế - xã hội tỉnh. Tiến hành đánh giá sự phù hợp với thực tế phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, từ đó từng bước xây dựng, ban hành các cơ chế chính sách và giải pháp để phát triển đô thị thông minh theo từng giai đoạn. 

Yêu cầu đặt ra trong kế hoạch là xác định cụ thể nhiệm vụ của cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, nội dung công việc và lộ trình thực hiện, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan; triển khai đánh giá định kỳ, đánh giá thí điểm làm cơ sở để xây dựng phát triển đô thị thông minh tỉnh Nam Định theo khung tham chiếu ICT của Bộ Thông tin và Truyền thông (TT và TT); thực hiện đồng bộ việc đào tạo nâng cao trình độ công nghệ thông tin của cán bộ, công chức; đảm bảo tiếp nhận, quản lý, sử dụng, vận hành khai thác hiệu quả Trung tâm điều hành đô thị thông minh theo quy định. Theo đó, Văn Phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở TT và TT, đôn đốc Công ty Cổ phần Tiến bộ quốc tế (AIC) triển khai thí điểm dịch vụ đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật và tham mưu cho UBND tỉnh. Văn phòng UBND tỉnh, Sở TT và TT, AIC và các cơ quan liên quan phối hợp xây dựng, lắp đặt Trung tâm điều hành đô thị thông minh; tổ chức tập huấn về dịch vụ đô thị thông minh cho các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố trước 15-3-2020; hướng dẫn đôn đốc các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố cung cấp, cập nhật dữ liệu về Trung tâm điều hành thông minh của tỉnh. Phối hợp với Cục Tin học hóa (Bộ TT và TT) tham mưu cho UBND tỉnh về công tác đánh giá kết quả triển khai thí điểm dịch vụ đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức triển khai ứng dụng các dịch vụ đô thị thông minh tại ngành, lĩnh vực, cơ quan phụ trách. Phối hợp với AIC, Sở TT và TT triển khai thực hiện thí điểm dịch vụ đô thị thông minh trên địa bàn. Cử đầu mối và cung cấp thông tin, số liệu thuộc ngành quản lý, lĩnh vực phụ trách về Trung tâm điều hành đô thị thông minh. Các tổ chức đoàn thể và các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp với các sở, ban, ngành tuyên truyền, phổ biến các chính sách pháp luật nâng cao tri thức về xây dựng và phát triển đô thị thông minh tỉnh Nam Định. Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Nam Định phối hợp với Sở TT và TT tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các cấp, các ngành, doanh nghiệp và người dân để khai thác hiệu quả đô thị thông minh./.

Nguyễn Hương

 
,
,
.
,
,
,
,