Tổng kết công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh 5 năm (2010-2015)
Cập nhật lúc07:41, Thứ Tư, 15/06/2016 (GMT+7)

Ngày 14-6-2016, Ban TVTU tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ) trong sạch, vững mạnh (TSVM) 5 năm (2010-2015). Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban TVTU; Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, các huyện, thành phố; đại diện các TCCSĐ và đảng viên tiêu biểu trong toàn Đảng bộ.

Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Văn Huỳnh
Đồng chí Đoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Văn Huỳnh

5 năm qua, công tác xây dựng TCCSĐ vững mạnh đã được cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện đạt kết quả tốt, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Cấp ủy Đảng các cấp đã quan tâm lãnh đạo tổ chức quán triệt, triển khai, thực hiện nghiêm túc Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, các văn bản quy định hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về công tác xây dựng TCCSĐ. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được cấp ủy Đảng các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng thiết thực, hiệu quả. Việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về công tác xây dựng Đảng hiện nay” cơ bản được các cấp ủy, tổ chức Đảng tổ chức thực hiện nghiêm túc. Sau kiểm điểm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp có sự chuyển biến tích cực.

Cấp ủy các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đã xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa các nội dung chỉ thị phù hợp với nhiệm vụ chính trị, đặc điểm địa phương, đơn vị. Công tác tổ chức cán bộ, các cấp ủy Đảng chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, luân chuyển, sử dụng cán bộ, tăng cường xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ xã, phường, thị trấn theo tinh thần Nghị quyết số 05-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh (khóa XVIII). Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, các cấp ủy đã thực hiện nghiêm túc công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ chuẩn bị nhân sự cho đại hội Đảng các cấp. Bên cạnh đó, công tác quản lý, giáo dục và rèn luyện cho đảng viên được các cấp ủy Đảng thường xuyên quan tâm chỉ đạo; công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên mới được triển khai thực hiện, đúng nguyên tắc, thủ tục theo quy định; các cấp ủy cơ sở Đảng đã quan tâm lãnh đạo thực hiện tốt công tác xét, đề nghị và tổ chức trao tặng Huy hiệu Đảng cho những đảng viên đủ tiêu chuẩn. Trong công tác đánh giá chất lượng TCCSĐ, đảng viên, cấp ủy cơ sở đã bám sát các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của cấp ủy cấp trên và chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Đảng sát với tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Đảng, nghị quyết, quy định của cấp ủy các cấp được tập trung thực hiện tích cực, hiệu quả… Trong 5 năm qua, toàn Đảng bộ tỉnh đã mở 208 lớp đối tượng Đảng cho 18.730 quần chúng ưu tú, kết nạp 13.022 quần chúng ưu tú vào Đảng; Ban TVTU đã xét, tặng 30.971 Huy hiệu Đảng; cấp ủy các cấp đã kiểm tra 3.261 tổ chức Đảng và 7.917 đảng viên, giám sát 2.059 tổ chức Đảng, 5.011 đảng viên; các tổ chức Đảng đã thi hành kỷ luật đối với 45 tổ chức Đảng và 1.113 đảng viên. Kết quả đánh giá, phân loại chất lượng TCCSĐ, đảng viên năm 2015: có 91,58% TCCSĐ đạt TSVM và hoàn thành tốt nhiệm vụ, 86,14% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên… Cùng với công tác xây dựng TCCSĐ, cấp ủy các cấp đã tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị trong đó cấp ủy cơ sở đã tập trung lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm vụ quốc phòng - an ninh và xây dựng NTM. Kinh tế - xã hội phát triển, đời sống, vật chất tinh thần của nhân dân được cải thiện và nâng lên rõ rệt, bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới, tiến bộ. Thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân được củng cố, an ninh chính trị, an ninh nông thôn, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Hệ thống chính trị được xây dựng, củng cố vững mạnh, toàn diện. Phát huy kết quả đạt được, 5 năm tới (2016-2021), các cấp ủy Đảng trong Đảng bộ tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; phát huy sức mạnh tổng hợp, tạo đột phá trong phát triển kinh tế, đẩy mạnh CNH-HĐH, triển khai toàn diện Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp gắn với chương trình xây dựng NTM, phấn đấu đến năm 2020 đạt tiêu chí “Tỉnh NTM”. Phát triển kinh tế gắn kết hài hòa với phát triển văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường. Chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân và đồng thuận xã hội. Giữ vững ANCT-TTATXH. Phấn đấu về xây dựng TCCSĐ TSVM và hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 80% trở lên, đảng viên hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 80% trở lên; chính quyền cơ sở vững mạnh đạt 80% trở lên; MTTQ và các đoàn thể chính trị vững mạnh đạt 80% trở lên.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác xây dựng TCCSĐ TSVM 5 năm qua. Đồng chí nhấn mạnh, để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác xây dựng TCCSĐ TSVM (giai đoạn 2016-2021), thời gian tới các cấp ủy cần tập trung thực hiện hiệu quả các nhóm nhiệm vụ, giải pháp: tiếp tục quan tâm đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng và chăm lo xây dựng TCCSĐ, đảng viên vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, nhất là cần thực hiện đồng bộ các nội dung của Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đồng thời tiếp tục thực hiện hiệu quả các nội dung của Nghị quyết Trung ương 6 (khóa X) về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Các cấp ủy Đảng tổ chức quán triệt và tập trung triển khai thực hiện tốt các nội dung của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và nghị quyết của đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, sớm đưa các nội dung của nghị quyết đi vào cuộc sống. Đồng thời các cấp ủy Đảng cần tiếp tục quan tâm, nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác tổ chức cán bộ; đổi mới từng khâu trong công tác tổ chức cán bộ, trước mắt cần thực hiện nghiêm túc các hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về tiêu chuẩn, trình độ chuyên môn của cán bộ lãnh đạo, quản lý để rà soát, bổ sung quy hoạch và giới thiệu nhân sự để bầu các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND tại kỳ họp thứ nhất của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Các cấp ủy Đảng cần tiếp tục quan tâm thực hiện các giải pháp để quản lý, phát triển đảng viên; nâng cao hơn nữa chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ về công tác thi đua khen thưởng trong Đảng, công tác đánh giá, xếp loại các TCCSĐ, đảng viên. Tập trung nghiên cứu, đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt Đảng, phương thức lãnh đạo của các TCCSĐ và đảng viên, đặc biệt là phải đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới, trong đó cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt 5 Nghị quyết chuyên đề của BCH Đảng bộ tỉnh (khóa XIX); các cấp ủy Đảng cần tích cực chỉ đạo để sớm cụ thể hóa nội dung của các nghị quyết thành các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể của cấp mình, ngành mình góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Tại hội nghị, 38 TCCSĐ đạt tiêu chuẩn TSVM tiêu biểu 5 năm (2010-2015) được tặng Cờ thi đua của Ban TVTU; 26 TCCSĐ đạt tiêu chuẩn TSVM tiêu biểu 5 năm (2010-2015) và 103 đảng viên được tặng Bằng khen của Ban TVTU./.

Thu Thuỷ

,
,
.
,
,
,
,