Vai trò của đồng chí Trường Chinh trên cương vị Tổng Bí thư Đảng cộng sản Đông Dương (kỳ 4)

06:09, 16/09/2021

ThS. Hoàng Thanh Hải

(tiếp theo)

Đại tướng Võ Nguyên Giáp viết rằng: "Bác Hồ là linh hồn của cuộc kháng chiến chống Pháp, nhưng đề ra đường lối cụ thể, chỉ đạo cụ thể về lý luận với cuốn Kháng chiến nhất định thắng lợi, là do anh Trường Chinh". Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã nhận xét: "Trên cương vị Tổng Bí thư, anh Trường Chinh không chỉ chú trọng chỉ đạo những công tác chung mà còn rất coi trọng chỉ đạo công tác quân sự, có nhiều hội nghị quân sự anh Trường Chinh trực tiếp chủ trì với cương vị thay mặt Ban Chấp hành Trung ương lúc bấy giờ".

Đến đầu năm 1951, lực lượng kháng chiến của Việt Nam, Lào và Campuchia đã có những bước phát triển quan trọng. Tình hình thế giới cũng có những biến chuyển mới có lợi cho cuộc đấu tranh vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội. Trong bối cảnh đó, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Trường Chinh đã cùng Trung ương lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng họp từ ngày 11-2 đến ngày 19-2-1951 tại xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. Đại hội đã quyết định thành lập ở Việt Nam, Lào và Campuchia mỗi nước một đảng riêng biệt thích hợp với đặc điểm phát triển của từng dân tộc. Đại hội quyết định ở Việt Nam lập Đảng Lao động Việt Nam và đưa Đảng ra hoạt động công khai, tiếp tục lãnh đạo cuộc kháng chiến của nhân dân ta và thực hiện nghĩa vụ quốc tế giúp đỡ cuộc kháng chiến của nhân dân Lào và Campuchia.

Đồng chí Trường Chinh với các đại biểu thiếu niên, nhi đồng tỉnh Hà Tuyên.
Đồng chí Trường Chinh với các đại biểu thiếu niên, nhi đồng tỉnh Hà Tuyên.

Đại hội đã thảo luận và thông qua Báo cáo chính trị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, báo cáo Hoàn thành giải phóng dân tộc, phát triển dân chủ nhân dân, tiến tới chủ nghĩa xã hội của Trường Chinh, và bản Tuyên ngôn, Chính cương và Điều lệ của Đảng Lao động Việt Nam. Thành công của Đại hội đánh dấu bước phát triển vượt bậc và toàn diện, đặc biệt về đường lối cách mạng và kháng chiến. Chính cương Đảng Lao động Việt Nam là một bản cương lĩnh cách mạng dân tộc dân chủ nhằm tiến triển lên cách mạng xã hội chủ nghĩa có giá trị lý luận và tính thực tiễn chính trị sâu sắc. Tại Đại hội này, đồng chí Trường Chinh tiếp tục được bầu là Tổng Bí thư của Đảng.

Cùng với việc củng cố sức mạnh của Đảng, vấn đê tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, trên cơ sở liên minh công - nông và trí thức vững chắc do giai cấp công nhân lãnh đạo được Tổng Bí thư Trường Chinh hết sức quan tâm. Tháng 3-1951, đồng chí Trường Chinh lại góp phần lãnh đạo chuẩn bị và tổ chức Đại hội toàn quốc thống nhất Việt Minh - Liên Việt. Đại hội đã thống nhất tổ chức Mặt trận Việt Minh và Hội Liên Việt thành Mặt trận Liên hiệp quốc dân Việt Nam, gọi tắt là Mặt trận Liên Việt. Mặt trận bao gồm tất cả các đoàn thể, tôn giáo, đảng phái, các cá nhân yêu nước, nhằm tăng cường hơn nữa sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân.

Trong thực tiễn, đồng chí không chỉ chú trọng chỉ đạo nhiệm vụ kháng chiến, mà còn hết sức chú ý đến mặt kiến quốc, từng bước thực hiện khẩu hiệu "Người cày có ruộng" chuẩn bị những tiền đề để tiến lên chủ nghĩa xã hội. Từ những chủ trương, đường lối đúng đắn đó, cùng với thực tiễn sinh động, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta đã dẫn tới thắng lợi to lớn Điện Biên Phủ (năm 1954), chấm dứt sự đô hộ của chủ nghĩa thực dân Pháp ở ba nước Đông Dương, mở đầu cho quá trình sụp đổ của chủ nghĩa thực dân cũ trên toàn thế giới.

Đảng ta khẳng định: "Dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, trên cương vị Tổng Bí thư của Đảng từ năm 1941, cùng với Ban Chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị, đồng chí đã có nhiều quyết sách đúng đắn, sáng tạo, nhất là trong những bước ngoặt của cách mạng, vai trò của đồng chí nổi bật là một trong những người lãnh đạo kiệt xuất đã đưa cuộc Cách mạng Tháng Tám đến thành công và đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đến thắng lợi cuối cùng"...

Tưởng nhớ đồng chí Trường Chinh, chúng ta nguyện noi gương đấu tranh kiên cường, sáng tạo; cách làm việc cẩn trọng; đức tính thủy chung, chân thành, thẳng thắn trong quan hệ với đồng chí, bạn bè; tấm gương giữ gìn nếp sống trong sạch, giản dị của người đảng viên, người lãnh đạo trong thời đại mới gắn với việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TVV của Bộ Chính trị về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy sức mạnh của toàn dân tộc, tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh./.


 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com