Vụ Bản chăm lo xây dựng tổ chức cơ sở Đảng

08:12, 23/12/2021

“Tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với hệ thống chính trị, tạo chuyển biến tích cực, rõ nét về năng lực, sức chiến đấu và phương thức lãnh đạo của các chi bộ, đảng viên; làm cho chi bộ thực sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, thực sự là cầu nối giữa Đảng với nhân dân, lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và kịp thời giải quyết những vấn đề nảy sinh từ cơ sở” - Đó là mục tiêu của Nghị quyết 05 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Vụ Bản về nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ Đảng và chất lượng đảng viên giai đoạn 2020-2025.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Vụ Bản bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng khóa II năm 2021.
Ban Tuyên giáo Huyện ủy Vụ Bản bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng khóa II năm 2021.

Đảng bộ huyện Vụ Bản có 55 tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ), gồm 23 đảng bộ, 32 chi bộ cơ sở; có 328 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở với trên 6.600 đảng viên. Trong những năm qua, cấp uỷ các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, nhất là nâng cao chất lượng sinh hoạt của các chi bộ Đảng, chất lượng đội ngũ đảng viên đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Nhiều TCSCĐ nhất là khu vực nông thôn đã phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở; lãnh đạo cán bộ, đảng viên, nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên; thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn của địa phương, cơ quan, đơn vị; dân chủ trong Đảng và trong xã hội được mở rộng hơn. Nhận thức của cán bộ, đảng viên về vai trò, trách nhiệm của cá nhân trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ được tăng cường. 

Công tác đổi mới và sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế theo tinh thần các Nghị quyết số 18-NQ/TW và 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) được Huyện ủy lãnh đạo thực hiện hiệu quả. Tất cả 18 xã, thị trấn đều thực hiện mô hình bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch HĐND xã; đa số bí thư cấp ủy là thủ trưởng các cơ quan, đơn vị. Sau khi sắp xếp lại tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, toàn huyện đã giảm được 14 đầu mối, gồm 6 đơn vị sự nghiệp công lập cấp huyện, 8 đơn vị trường tiểu học. Để đồng bộ với tổ chức của Đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy đã rà soát, tiến hành giải thể 1 chi bộ cơ sở, sáp nhập các chi bộ sau khi hoàn thành sáp nhập các đơn vị, giảm 8 đầu mối so với đầu nhiệm kỳ 2015-2020. Số chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở hiện nay là 328 chi bộ, bao gồm 220 chi bộ thôn xóm, tổ dân phố; 29 chi bộ ở lực lượng vũ trang; 5 chi bộ, trong doanh nghiệp cổ phần 100% vốn Nhà nước và tại Hợp tác xã cơ khí dịch vụ, còn lại là chi bộ cơ quan hành chính, các chi bộ đơn vị sự nghiệp công lập. Hệ thống TCCSĐ trên địa bàn ngày càng được củng cố, hoàn thiện; việc kiện toàn, sắp xếp bộ máy đảm bảo kịp thời theo đúng quy định, phù hợp với tình hình thực tiễn. Sau một thời gian đi vào hoạt động đã khẳng định việc sáp nhập sắp xếp bộ máy tổ chức theo mô hình tổ chức mới đã góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực của bộ máy, hệ thống chính trị, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Ban Thường vụ Huyện ủy đã thực hiện tốt công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ, tổng kết công tác nhân sự nhiệm kỳ 2015-2020; xây dựng đề án nhân sự nhiệm kỳ 2020-2025. Khẩn trương kiện toàn các chức danh chủ chốt huyện và các xã, thị trấn sau đại hội Đảng. Làm tốt công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, giao phụ trách, kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với cán bộ. Chất lượng sinh hoạt các chi bộ chuyển biến tích cực, nguyên tắc, nền nếp, tính chiến đấu trong sinh hoạt được đảm bảo; nội dung sinh hoạt đã bám sát vào chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên và những vấn đề thực tiễn diễn ra tại cơ sở. Tinh thần trách nhiệm, phương pháp điều hành, kỹ năng tổ chức sinh hoạt của nhiều bí thư chi bộ đã đổi mới. Số đảng viên mới kết nạp ngày càng được nâng cao về chất lượng; công tác rà soát, sàng lọc đội ngũ đảng viên, đưa ra khỏi Đảng những đảng viên vi phạm nguyên tắc, quy định Điều lệ Đảng được các chi bộ, cấp ủy cơ sở tiến hành thường xuyên, kịp thời, đúng quy định. Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng TCCSĐ, đảng viên năm 2020, Đảng bộ huyện Vụ Bản có tổng số đảng viên tham gia đánh giá 5.882 đồng chí. Trong đó, 777 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 4.549 đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ; 486 đồng chí hoàn thành nhiệm vụ; kết quả đánh giá TCCSĐ trực thuộc Huyện ủy không có TCCSĐ xếp loại mức hoàn thành nhiệm vụ và không hoàn thành nhiệm vụ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Vụ Bản vẫn còn một số hạn chế, khuyết điểm, đó là: Vai trò lãnh đạo, giáo dục và tính chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên có lúc, có nơi chưa được thể hiện rõ; tinh thần tự phê bình và phê bình còn có tình trạng chưa chủ động phát hiện, đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của đảng viên. Công tác chính trị, tư tưởng; việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII còn có hạn chế, bất cập. Còn có chi ủy, chi bộ chưa chú trọng công tác quản lý, giáo dục, giám sát và rèn luyện đội ngũ đảng viên, để xảy ra tình trạng đảng viên vi phạm nguyên tắc Đảng, chưa có biện pháp hữu hiệu ngăn ngừa, phát hiện sớm, đấu tranh và xử lý kịp thời những đảng viên vi phạm. Công tác tự kiểm tra, giám sát, phát hiện, xử lý vi phạm có nơi, có lúc kém hiệu quả. Việc phân công nhiệm vụ đảng viên chưa cụ thể, rõ ràng, phù hợp với tình hình thực tế. Công tác đánh giá xếp loại chất lượng chi bộ đảng viên vẫn còn hiện tượng hình thức, chưa sát nên chưa tạo được sự khích lệ, động viên cũng như tính cảnh báo, ngăn ngừa. Công tác kết nạp đảng viên mới không đạt chỉ tiêu đề ra, nhất là các chi bộ thôn xóm; có chi bộ nhiều năm liền không kết nạp được đảng viên mới. Tỷ lệ trưởng thôn, xóm, tổ trưởng dân phố chưa phải là đảng viên cao tuổi (40,4%) phần nào đã ảnh hưởng tới công tác lãnh đạo của tổ chức Đảng, làm giảm hiệu quả của việc lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Nhiều chi bộ thôn xóm gặp khó khăn trong việc tìm nguồn cán bộ kế cận; đội ngũ chi ủy và bí thư chi bộ tuổi đời cao; trong đó, độ tuổi bình quân của chi ủy là 52,2 tuổi, của bí thư chi bộ là 57,4 tuổi.

Đồng chí Phạm Văn Quyết, TUV, Bí thư Huyện ủy Vụ Bản cho biết: Để khắc phục tình trạng trên, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Vụ Bản ban hành Nghị quyết 05 về nâng cao chất lượng sinh hoạt của chi bộ Đảng và chất lượng đảng viên giai đoạn 2020-2025. Theo đó, phấn đấu mỗi chi bộ kết nạp ít nhất từ 1-3 đảng viên trở lên/nhiệm kỳ (đối với các chi bộ có nguồn quần chúng); hàng năm có từ 80% đảng viên và 80% chi bộ trực thuộc cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ từ 85% trở lên (không tính đảng viên miễn công tác, sinh hoạt Đảng); đối với những đảng viên vắng mặt, sau kỳ sinh hoạt, chi bộ phải kịp thời thông tin, triển khai các chủ trương, nghị quyết, kết luận… của chi bộ và giao nhiệm vụ đối với đảng viên. 100% chi ủy, bí thư chi bộ được bồi dưỡng, tập huấn trong nhiệm kỳ. Khắc phục tình trạng trưởng thôn, xóm, tổ trưởng tổ dân phố không phải là đảng viên, phấn đấu tới hết năm 2025 có từ 85% trở lên trưởng thôn, xóm, tổ trưởng dân phố là đảng viên.

Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, huyện tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, Nghị quyết của Đảng về công tác xây dựng Đảng và Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khoá X về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”, Kết luận số 18-KL/TW của Ban Bí thư khoá XII, Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 6-7-2018 của Ban Tổ chức Trung ương “Một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”. Cấp ủy đảng các cấp, nhất là cấp ủy cấp trên trực tiếp của chi bộ phải tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Thực hiện việc phân công cấp uỷ viên các cấp theo dõi, phụ trách cơ sở theo phương châm “cấp uỷ cấp huyện nắm đến chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở; cấp ủy cấp xã phụ trách chi bộ và cùng đảng viên ở cơ sở nắm đến hộ gia đình”, để hướng dẫn, đôn đốc việc chấp hành chế độ sinh hoạt, nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ của chi bộ và các nguyên tắc sinh hoạt Đảng.

Các cấp uỷ cần làm tốt công tác chính trị tư tưởng, kịp thời phát hiện, ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên. Mỗi đảng viên luôn tự giác rèn luyện và thực hiện nghiêm túc Điều lệ Đảng, các chủ trương, đường lối, nghị quyết, các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống cho đảng viên. Thực hiện nghiêm túc việc xét, cho miễn công tác và sinh hoạt Đảng, nhất là đối với những đảng viên ở thôn, xóm, tổ dân phố; tạo điều kiện thuận lợi để đảng viên đi phát triển kinh tế có điều kiện tham gia sinh hoạt và thực hiện nhiệm vụ. Chú trọng quản lý chặt chẽ đảng viên đi nước ngoài, đảng viên đi làm ăn xa. Các cấp ủy, tổ chức đảng thường xuyên rà soát, sàng lọc đội ngũ đảng viên ngay từ chi bộ, kịp thời phát hiện và kiên quyết đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; tránh xu hướng vi phạm quy định của Đảng rồi cho ra khỏi Đảng nhưng chưa xem xét xử lý kỷ luật, đồng thời phải xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm góp phần chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi tiêu cực, giữ gìn kỷ luật và tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh./.

Bài và ảnh: Việt ThắngBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com