Nghị quyết về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Nam Định năm 2020

09:12, 10/12/2021

(Số: 59/NQ-HĐND ngày 02 tháng 12 năm 2021)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
KHÓA XIX, KỲ HỌP THỨ 4

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Xét Tờ trình số 119/TTr-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Nam Định năm 2020; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn Tổng quyết toán ngân sách nhà nước trên địa bàn và quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2020 như sau:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Nam Định năm 2020: 18.400.266.956.835 đồng.

2. Tổng thu ngân sách địa phương được điều hành năm 2020: 17.576.536.505.579 đồng.

3. Tổng chi ngân sách địa phương năm 2020 là: 17.530.907.216.405 đồng.

4. Kết dư ngân sách địa phương năm 2020 là: 45.629.289.174 đồng.

+ Kết dư ngân sách tỉnh: 3.992.429.532 đồng;

+ Kết dư ngân sách huyện, thành phố: 6.762.761.799 đồng;

+ Kết dư ngân sách xã, phường, thị trấn:  34.874.097.843 đồng.

5. Xử lý kết dư ngân sách năm 2020:

a) Chuyển vào quỹ dự trữ tài chính của tỉnh:  1.996.214.766 đồng.

b) Ghi thu vào ngân sách địa phương năm 2021:  43.633.074.408 đồng.

Trong đó:

- Ghi thu vào ngân sách tỉnh:  1.996.214.766 đồng.

- Ghi thu vào ngân sách cấp huyện: 6.762.761.799 đồng;

 - Ghi thu vào ngân sách cấp xã: 34.874.097.843 đồng.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định Khoá XIX, Kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 02 tháng 12 năm 2021 và có hiệu lực từ ngày 02 tháng 12 năm 2021./.

CHỦ TỊCH
Lê Quốc ChỉnhBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com