Nghị quyết về việc quyết định dự toán thu, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách tỉnh và kế hoạch đầu tư công tỉnh Nam Định năm 2022

08:12, 10/12/2021

(S: 58/2021/NQ-HĐND ngày 02 tháng 12 năm 2021)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
KHOÁ XIX, KỲ HỌP THỨ 4   

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ ban hành Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hàng năm;       

Căn cứ Nghị quyết số 34/2021/QH15 ngày 13 tháng 11 năm 2021 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2022;

Xét Tờ trình số 141/TTr-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn Dự toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Nam Định năm 2022 và Báo cáo số 277/BC-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quyết định dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2022 và phương án phân bổ ngân sách tỉnh năm 2022 như sau:

1. Tổng thu ngân sách nhà nước tỉnh Nam Định là 15.774.156 triệu đồng (phần ngân sách địa phương được điều hành là 14.629.156 triệu đồng), bao gồm:

- Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là 6.600.000 triệu đồng (trong đó thu hoạt động xuất, nhập khẩu là 600.000 triệu đồng).

- Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương là 9.174.156 triệu đồng.

2. Tổng chi ngân sách nhà nước năm 2022 của tỉnh Nam Định là 14.611.556 triệu đồng, bao gồm:  

- Ngân sách tỉnh chi là 8.632.194 triệu đồng.

- Ngân sách cấp huyện, cấp xã chi là 5.979.362 triệu đồng

3. Bội thu ngân sách địa phương là 17.600 triệu đồng.

(Chi tiết theo biểu đính kèm: Từ biểu 01 đến biểu 04)

4. Thông qua phương án phân bổ ngân sách tỉnh năm 2022 do Ủy ban nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp. Trong quá trình quản lý điều hành chi ngân sách tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện theo đúng các quy định của Luật Ngân sách nhà nước; trong đó cần tiết kiệm chi thường xuyên dành vốn cho đầu tư phát triển. Khi cần điều chỉnh dự toán chi ngân sách cấp tỉnh theo lĩnh vực, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định theo đúng thẩm quyền.

(Chi tiết theo biểu đính kèm: Từ biểu 05 đến biểu 14)

Điều 2. Đồng ý nguyên tắc, danh mục, mức vốn bố trí trong kế hoạch đầu tư công năm 2022.  

(Chi tiết danh mục dự án theo biểu đính kèm: Từ biểu 15 đến biểu 18)

Đối với số cấp lại cho các huyện, thành phố từ nguồn thu tiền sử dụng đất các khu đô thị; khu (điểm) dân cư tập trung; khu tái định cư; các khoản thu từ khu đất giao cho nhà đầu tư theo hình thức lựa chọn nhà đầu tư để thực hiện dự án: Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh trong năm thực hiện phân bổ chi tiết cho các dự án, công trình theo quy định; tổng hợp, báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp thường lệ.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Điều 4. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định Khoá XIX, Kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 02 tháng 12 năm 2021 và có hiệu lực từ ngày 02 tháng 12 năm 2021./.

CHỦ TỊCH
Lê Quốc ChỉnhBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com