Hướng dẫn tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong điều kiện phòng, chống dịch COVID-19
Cập nhật lúc14:47, Thứ Ba, 11/05/2021 (GMT+7)
bane-Bau-cu.jpg

Căn cứ vào Thông tư số 1/2021/TT-BNV ngày 11/01/2021 của Bộ Nội vụ hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026;

Căn cứ Kế hoạch số 538/KH-BYT ngày 22/4/2021 của Bộ Y tế về công tác y tế phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026;

Căn cứ Công văn số 234/HĐBCQG-TBVBPLTTTT ngày 13/4/2021 về hướng dẫn việc lập danh sách cử tri và phương án thực hiện bỏ phiếu đối với các trường hợp đang cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 và tại các địa phương có dịch bệnh phát sinh;

Căn cứ Thông báo số 73/TB-UBND ngày 10/5/2021 của UBND tỉnh về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp về phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Ủy ban bầu cử tỉnh hướng dẫn tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong điều kiện phòng, chống dịch COVID-19, cụ thể như sau:

A. BẢO ĐẢM CÁC ĐIỀU KIỆN THEO YÊU CẦU PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

I. Đối với phòng bỏ phiếu

1. Yêu cầu chung: bảo đảm các điều kiện theo quy định tại Điều 6, Điều 7 Thông tư số 1/2021/TT-BNV ngày 11/01/2021 của Bộ Nội vụ và khoản 3, 4 mục I phần A hướng dẫn số 1052/HD-SNV ngày 28/4/2021 của Sở Nội vụ về nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử thực hiện trước, trong và sau ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

2. Yêu cầu cụ thể: ngoài những yêu cầu chung nêu trên, phòng bỏ phiếu phải đáp ứng yêu cầu cụ thể về phòng chống dịch COVID-19 như sau:

2.1 Khu vực bên ngoài phòng bỏ phiếu

- Bố trí trang, thiết bị cho việc thực hiện các biện pháp y tế về phòng, chống dịch: máy đo thân nhiệt, khẩu trang, dung dịch sát khuẩn tay, găng tay, hóa chất để phun khử khuẩn (nếu có trường hợp sốt, ho, khó thở, nghi ngờ mắc bệnh COVID-19).

- Bố trí người kiểm tra, giám sát tại cổng vào bên ngoài khu vực bỏ phiếu để đo thân nhiệt; bảo đảm 100% cử tri đeo khẩu trang và được kiểm tra thân nhiệt trước khi vào khu vực bỏ phiếu.

- Bố trí tối thiếu 1 phòng cách ly tạm thời đối với những người có biểu hiện sốt, ho, đau họng, khó thở... Tổ bầu cử phải báo ngay cho cơ sở y tế để áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp.

2.2 Khu vực bên trong phòng bỏ phiếu

- Phòng bỏ phiếu phải bố trí lối vào, lối ra riêng biệt đảm bảo khoảng cách tối thiểu 2m; phòng bỏ phiếu mở cửa ra vào, cửa sổ và sử dụng quạt để tạo sự thông thoáng.

- Bố trí các bàn trong phòng bỏ phiếu: bàn hướng dẫn, bàn phát phiếu, bàn để cử tri lựa chọn đại biểu, bàn đóng dấu “Đã bỏ phiếu”; phải bảo đảm khoảng cách tối thiểu 2m giữa các bàn.

2.3 Đối với cá nhân tham gia làm nhiệm vụ bầu cử theo quy định

- Thực hiện các yêu cầu phòng chống dịch theo thông điệp 5K của Bộ Y tế.

- Được hướng dẫn thực hiện các biện pháp y tế về phòng chống lây nhiễm COVID- 19 theo Kế hoạch số 538/KH-BYT ngày 22/4/2021 của Bộ Y tế.

- Được trang bị đầy đủ các phương tiện phòng hộ cá nhân trong khi làm nhiệm vụ.

2.4 Đối với cử tri

- Thực hiện tốt thông điệp 5K của Bộ Y tế.

- Đeo khẩu trang khi tham gia bỏ phiếu.

- Sát khuẩn tay bằng dung dịch sát khuẩn trước và sau khi bỏ phiếu bầu cử.

- Thực hiện khai báo y tế điện tử, cài đặt và bật ứng dụng BlueZone, Vietnam Health Declaration nếu dùng thiết bị điện thoại thông minh hoặc nơi tổ chức có hỗ trợ các ứng dụng này.

- Tuân thủ các biện pháp dự phòng cá nhân và các hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế.

- Thông báo kịp thời với Tổ bầu cử nếu có biểu hiện sốt, ho, khó thở.

II. Đối với hòm phiếu

Căn cứ vào tình hình dịch bệnh xảy ra tại địa điểm bỏ phiếu, mỗi khu vực bỏ phiếu phải chuẩn bị số lượng các hòm phiếu phụ cho phù hợp (tối thiểu có từ 2 hòm phiếu phụ trở lên và 3 hòm phiếu phụ trở lên đối với khu vực phong tỏa).

III. Đối với dấu “Đã bỏ phiếu” của Tổ bầu cử

Bổ sung các con dấu “Đã bỏ phiếu” phù hợp với số lượng hòm phiếu phụ để bảo đảm thuận tiện cho công tác tổ chức bầu cử.

IV. Đối với Tổ bầu cử

1. Thành viên Tổ bầu cử phải được kiểm tra y tế trước khi làm nhiệm vụ bầu cử (ngày 23/5/2021). Nếu có biểu hiện ho, sốt, khó thở... phải thông báo với UBND cấp xã để thay thế kịp thời; UBND xã quyết định thay thế, bổ sung thành viên Tổ bầu cử theo quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND.

2. Trường hợp tất cả thành viên Tổ bầu cử phải thực hiện cách ly mà khu vực bỏ phiếu chưa bị phong tỏa hoặc bị phong tỏa một phần thì UBND cấp xã quyết định thành lập Tổ bầu cử mới hoặc bổ sung thay thế thành viên Tổ bầu cử cũ do phải thực hiện cách ly hoặc bị phong tỏa

3. Trường hợp tất cả thành viên Tổ bầu cử, Ban bầu cử, Ủy ban bầu cử cấp xã phải thực hiện cách ly hoặc khu vực thuộc phạm vi thuộc trách nhiệm của tổ chức phụ trách bầu cử đó nằm hoàn toàn trong khu vực phong tỏa theo yêu cầu phòng, chống dịch, không thể thực hiện nhiệm vụ của thành viên của Tổ bầu cử, Ban bầu cử, Ủy ban bầu cử cấp xã thì báo cáo cơ quan có thẩm quyền để chỉ đạo xử lý.

4. Trường hợp khi một xã, một huyện bị phong tỏa hoàn toàn thì Ủy ban bầu cử cấp xã, cấp huyện báo cáo cơ quan có thẩm quyền để chỉ đạo xử lý.

B. CÁCH THỨC THỰC HIỆN BỎ PHIẾU

I. Đối với khu vực bỏ phiếu bầu cử tại địa phương nơi không có dịch

1. Cử tri trước khi vào phòng bỏ phiếu phải được kiểm tra y tế; nếu có biểu hiện sốt, ho, khó thở... cần đưa vào phòng cách ly tạm thời. Tổ bầu cử phải báo ngay cho cơ sở y tế để áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp. Tổ bầu cử có trách nhiệm đưa phiếu và hòm phiếu phụ đến phòng cách ly tạm thời để cử tri thực hiện bỏ phiếu theo quy định.

2. Cử tri vào phòng bỏ phiếu thực hiện việc bỏ phiếu theo Thể lệ bầu cử quy định tại khoản 3 Điều 10 Thông tư số 1/2021/TT-BNV ngày 11/01/2021 của Bộ Nội vụ; trong quá trình thực hiện việc bỏ phiếu phải bảo đảm khoảng cách tối thiểu  2m giữa các cử tri, giữa cử tri với thành viên Tổ bầu cử làm nhiệm vụ trong phòng bỏ phiếu.

3. Trường hợp cử tri không thể tới phòng bỏ phiếu được do ốm đau, tàn tật thì tổ bầu cử phân công thành viên Tổ bầu cử mang hòm phiếu phụ, phiếu bầu tới nơi ở của cử tri để cử tri thực hiện việc bỏ phiếu và thực hiện các biện pháp về phòng chống lây nhiễm COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế (chú ý việc khử khuẩn hòm phiếu phụ sau mỗi lần cử tri thực hiện bỏ phiếu).

4. Sau khi cử tri bỏ phiếu xong, thành viên Tổ bầu cử đóng dấu “Đã bỏ phiếu” vào mặt trước Thẻ cử tri theo quy định.

Trong trường hợp không có dấu “Đã bỏ phiếu" thì thành viên Tổ bầu cử và cử tri bỏ phiếu đó cùng ký xác nhận vào Thẻ cử tri “Đã bỏ phiếu” vào mặt sau của Thẻ cử tri.

Trường hợp cử tri không biết chữ thì đề nghị cử tri điểm chỉ vào mặt sau của Thẻ cử tri thay cho việc đóng dấu “Đã bỏ phiếu”. Thành viên Tổ bầu cử phải mang ngay hòm phiếu phụ về khu vực bỏ phiếu.

II. Đối với địa điểm bỏ phiếu bầu cử ở các xã, phường, thị trấn có dịch thực hiện biện pháp giãn cách xã hội

1. Bố trí địa điểm bỏ phiếu theo quy định tại khoản 2 mục I phần A Hướng dẫn này.

2. Khu vực tổ chức bầu cử phải được phun khử khuẩn toàn bộ. Phiếu bầu, hòm phiếu, tài liệu liên quan đến bầu cử phải được xử lý khử khuẩn để phòng chống lây nhiễm COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

3. Cử tri trước khi vào phòng bỏ phiếu phải được kiểm tra y tế; nếu có biểu hiện sốt, ho, khó thở... cần đưa vào phòng cách ly tạm thời. Tổ bầu cử phải báo ngay cho cơ sở y tế để áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp. Tổ bầu cử có trách nhiệm đưa phiếu và hòm phiếu phụ đến phòng cách ly tạm thời để cử tri thực hiện bỏ phiếu theo quy định.

4. Bố trí cử tri đi bỏ phiếu bầu cử của từng khu vực, điểm dân cư theo từng khung thời gian nhất định. Tổ bầu cử phải thực hiện phân luồng cử tri từ ngoài cổng ra vào khu vực bỏ phiếu, bảo đảm khoảng cách tối thiểu 2m.

5. Cử tri bỏ phiếu tại phòng bỏ phiếu:

- Tổ bầu cử bố trí cử tri xếp hàng theo luồng, đồng thời thực hiện phân luồng cử tri đi vào và đi ra theo một chiều tại phòng bỏ phiếu, kẻ vạch đánh dấu vị trí, giữ khoảng cách tối thiếu 2m.

- Tổ bầu cử bố trí các bàn, chỗ ngồi ghi phiếu, khoảng cách tối thiểu giữa các cử tri, giữa cử tri với thành viên Tổ bầu cử làm nhiệm vụ trong phòng bỏ phiếu là 2m, số lượng người trong phòng bỏ phiếu không quá 20 người.

6. Trường hợp cử tri không thể tới phòng bỏ phiếu được do ốm đau, tàn tật thì Tổ bầu cử phân công thành viên Tổ bầu cử mang hòm phiếu phụ, phiếu bầu tới nơi ở của cử tri để cử tri thực hiện việc bỏ phiếu và thực hiện các biện pháp về phòng chống lây nhiễm COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế (chú ý việc khử khuẩn hòm phiếu phụ sau mỗi lần cử tri thực hiện bỏ phiếu).

7. Sau khi cử tri bỏ phiếu xong, thành viên Tổ bầu cử đóng dấu “Đã bỏ phiếu” vào mặt trước Thẻ cử tri theo quy định.

Trong trường hợp không có dấu “Đã bỏ phiếu” thì thành viên Tổ bầu cử và cử tri bỏ phiếu đó cùng ký xác nhận vào Thẻ cử tri “Đã bỏ phiếu" vào mặt sau của Thẻ cử tri.

Trường hợp cử tri không biết chữ thì đề nghị cử tri điểm chỉ vào mặt sau của Thẻ cử tri thay cho việc đóng dấu “Đã bỏ phiếu”. Thành viên Tổ bầu cử phải mang ngay hòm phiếu phụ về khu vực bỏ phiếu.

III. Tổ chức bầu cử cho người đang cách ly tại nhà, nơi ở, nơi lưu trú

1. Trường hợp cử tri đang thực hiện cách ly tại nhà, nơi ở, nơi lưu trú (nhà riêng, căn hộ chung cư, nhà ở tập thể, phòng kí túc xá trường học, khu công nghiệp, xí nghiệp; phòng nghỉ khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ và các phòng lưu trú của các cơ quan, đơn vị) thì Tổ bầu cử phân công thành viên Tổ bầu cử cùng với một cử tri chứng kiến là thành viên Tổ COVID-19 cộng đồng mang hòm phiếu phụ, phiếu bầu tới nơi ở của cử tri để thực hiện việc bỏ phiếu, giám sát người cách ly tại nhà, nơi ở hoặc nơi lưu trú. Hạn chế tối đa tiếp xúc gần, đụng chạm trực tiếp với cử tri.

2. Sau khi cử tri bỏ phiếu xong, thành viên Tổ bầu cử đóng dấu “Đã bỏ phiếu” vào mặt trước Thẻ cử tri theo quy định.

Trong trường hợp không có dấu “Đã bỏ phiếu” thì thành viên Tổ bầu cử và cử tri bỏ phiếu đó cùng ký xác nhận vào Thẻ cử tri “Đã bỏ phiếu” vào mặt sau của Thẻ cử tri.

Trường hợp cử tri không biết chữ thì đề nghị cử tri điểm chỉ vào mặt sau của Thẻ cử tri thay cho việc đóng dấu “Đã bỏ phiếu”. Thành viên Tổ bầu cử phải mang ngay hòm phiếu phụ về khu vực bỏ phiếu (chú ý việc khử khuẩn hòm phiếu phụ sau mỗi lần cử tri thực hiện bỏ phiếu).

IV. Tổ chức bầu cử tại khu vực cách ly tập trung và nơi thực hiện cách ly xã hội hoặc phong tòa

1. Việc thực hiện bỏ phiếu tại khu vực thực hiện cách ly tập trung và nơi thực hiện cách ly xã hội hoặc phong tỏa phải được áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

2. Tổ bầu cử phân công thành viên Tổ bầu cử mang hòm phiếu phụ, phiếu bầu đến khu vực thực hiện cách ly tập trung và nơi thực hiện cách ly xã hội hoặc phong tỏa. Bố trí đặt hòm phiếu ở vị trí thích hợp, có hàng rào ngăn cách.

3. Thành viên Tổ bầu cử thông báo mời từng cử tri tới địa điểm đặt hòm phiếu để thực hiện việc nhận phiếu và bỏ phiếu. Khoảng cách tối thiểu giữa các cử tri, giữa cử tri với thành viên Tổ bầu cử làm nhiệm vụ tại khu vực bỏ phiếu là 2m, số lượng người tối đa theo yêu cầu phòng chống dịch (không quá 20 người).

Sau khi cử tri thực hiện xong các thủ tục bầu cử thì Tổ bầu cử mời cử tri tiếp theo vào bỏ phiếu.

4. Thành viên Tổ bầu cử bố trí địa điểm đặt hòm phiếu, bàn hướng dẫn, bàn phát phiếu, bàn để cử tri lựa chọn đại biểu và bàn đóng dấu “Đã bỏ phiếu” phù hợp với nơi thực hiện cách ly tập trung và nơi thực hiện cách ly xã hội hoặc phong toả bảo đảm an toàn.

5. Sau khi cử tri bỏ phiếu xong, thành viên Tổ bầu cử đóng dấu “Đã bỏ phiếu” vào mặt trước Thẻ cử tri theo quy định.

Trong trường hợp không có dấu “Đã bỏ phiếu” thì thành viên Tổ bầu cử và cử tri bỏ phiếu đó cùng ký xác nhận vào Thẻ cử tri “Đã bỏ phiếu” vào mặt sau của Thẻ cử tri.

Trường họp cử tri không biết chữ thì đề nghị cử tri điểm chỉ vào mặt sau của Thẻ cử tri thay cho việc đóng dấu “Đã bỏ phiếu”. Thành viên Tổ bầu cử phải mang ngay hòm phiếu phụ về khu vực bỏ phiếu.

C. KIỂM PHIẾU VÀ TỔNG HỢP KẾT QUẢ BẦU CỬ

I. Kiểm phiếu

1. Tổ chức kiểm phiếu tại địa điểm bỏ phiếu nơi không có dịch

1.1 Thành viên Tổ bầu cử khi tham gia kiểm phiếu phải đeo khẩu trang, xử lý sát khuẩn tay.

1.2 Thực hiện quy trình kiểm phiếu theo quy định tại khoản 4.2. mục II phần A Hướng dẫn số 1052/HD-SNV ngày 28/4/2021 của Sở Nội vụ.

2. Tổ chức kiểm phiếu tại khu vực có dịch thực hiện giãn cách xã hội hoặc phong toa

2.1 Phiếu bầu, hòm phiếu, tài liệu liên quan đến bầu cử phải được xử lý khử khuẩn theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

2.2 Thành viên Tổ bầu cử khi tham gia kiểm phiếu phải sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân, xử lý sát khuẩn tay, vệ sinh cá nhân.

2.3 Bố trí các nhóm kiểm phiếu, nhóm tổng hợp kết quả bầu cử bảo đảm khoảng cách tối thiểu 2m, số lượng người tối đa theo yêu cầu phòng chống dịch (không quá 20 người).

2.4 Tổ bầu cử phân công thành viên kiểm phiếu riêng cho từng hòm phiếu được đưa về từ khu vực cách ly tập trung và nơi thực hiện cách ly xã hội hoặc phong tỏa.

2.5 Sau khi kết thúc kiểm phiếu: thành viên kiểm phiếu cởi bỏ phương tiện phòng hộ cá nhân và xử lý theo quy định của Bộ Y tế trước khi rời khỏi vị trí kiểm phiếu để bảo đảm an toàn.

II. Tổng hợp kết quả bầu cử

1. Tổ chức tổng hợp kết quả bầu cử tại địa điểm bỏ phiếu nơi không có dịch

1.1 '['hành viên Tổ tổng hợp khi thực hiện nhiệm vụ phải đeo khẩu trang, xử lý sát khuẩn tay.

1.2 Thực hiện tổng hợp kết quả bầu cử theo quy định tại Hướng dẫn số 1036/HD- SNV ngày 28/4/2021 của Sở Nội vụ.

2. Tổ chức tổng hợp kết quả tổng hợp tại khu vực cách ly tập trung và nơi thực hiện cách ly xã hội hoặc phong tỏa

2.1 Tài liệu, máy tính và các vật dụng cần thiết phục vụ công tác tổng hợp phải được xử lý khử khuẩn theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

2.2 Thành viên Tổ tổng hợp khi thực hiện nhiệm vụ phải sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân, xử lý sát khuẩn tay, vệ sinh cá nhân.

2.3 Bố trí phòng rộng, thoáng mát để thực hiện công tác tổng hợp; bảo đảm khoảng cách tổi thiểu giữa các nhóm tổng hợp, giữa người nhập máy và người đọc là 2m, số lượng người tối đa theo yêu cầu phòng chống dịch (không quá 20 người).

Trên đây là hướng dẫn của Ủy ban bầu cử tỉnh Nam Định về tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong điều kiện phòng, chống dịch COVID-19. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, kịp thời báo cáo về Ủy ban bầu cử tỉnh để xem xét, chỉ đạo giải quyết./.

TM. ỦY BAN BẦU CỬ
ỦY VIÊN KIÊM THƯ KÝ
Triệu Đức Hạnh

,
,
.
,
,
,
,