Quyết định về việc ủy quyền thiết lập vùng cách ly thôn, xóm, tổ dân phố trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh
Cập nhật lúc12:04, Thứ Sáu, 07/05/2021 (GMT+7)

Ngày 7 tháng 5 năm 2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định về việc ủy quyền thiết lập vùng cách ly thôn, xóm, tổ dân phố trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Nội dung như sau:

BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21/11/2007;

Căn cứ Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30/9/2010 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch;

Căn cứ Quyết định số 3968/QĐ-BYT ngày 16/9/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành “Sổ tay hướng dẫn tổ chức thực hiện cách ly y tế vùng có dịch COVID-19”;

Theo đề nghị của Sở Y tế;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ủy quyền cho Trưởng Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 các huyện, thành phố Nam Định quyết định thiết lập vùng cách ly thôn, xóm, tổ dân phố trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn các huyện, thành phố.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 các huyện, thành phố Nam Định, Giám đốc Sở Y tế và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

TRƯỞNG BAN
CHỦ TỊCH UBND TỈNH
Phạm Đình Nghị

 


 

,
,
.
,
,
,
,