Hải Hậu quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII

08:02, 07/02/2021

Trần Minh Hải
TUV, Phó Bí thư Thường trực
Huyện ủy Hải Hậu

Kế thừa những thành quả và kinh nghiệm đã đạt được trong nhiều năm qua, Đảng bộ, quân và dân huyện Hải Hậu quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXVII đề ra, xây dựng Hải Hậu trở thành huyện nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu, giàu mạnh, văn minh.

Cụm công nghiệp xã Hải Phương (ảnh 1); Công ty TNHH Đóng tàu Thịnh Long tạo việc làm, thu nhập ổn định cho người dân địa phương (ảnh 2).
Cụm công nghiệp xã Hải Phương.

Những tiền đề quan trọng

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2015-2020, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo kiên quyết, kịp thời của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Đảng bộ, nhân dân toàn huyện đã phát huy truyền thống văn hoá - anh hùng, đoàn kết thống nhất, đổi mới, mở rộng dân chủ, nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, thực hiện toàn diện các nhiệm vụ và đã đạt được những kết quả quan trọng: 11/11 chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI đề ra đều đạt và vượt; kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng khá; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Các cụm công nghiệp được chú trọng đầu tư và thu hút được nhiều doanh nghiệp vào hoạt động, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân. Kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi, trường học, trạm y tế, thiết chế văn hóa tiếp tục được đầu tư xây dựng, nâng cấp đồng bộ. Sự nghiệp văn hoá, y tế, giáo dục tiếp tục phát triển toàn diện. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền, vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội được nâng cao. Đảng bộ được công nhận trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ, chính quyền vững mạnh, các cơ quan, đoàn thể là đơn vị tiên tiến xuất sắc của tỉnh. Chủ động, sáng tạo, tích cực triển khai phong trào xây dựng NTM bền vững và phát triển (NTM nâng cao), chất lượng các tiêu chí NTM ngày càng được nâng lên, diện mạo nông thôn tiếp tục đổi mới sáng - xanh - sạch - đẹp, được Trung ương, tỉnh đánh giá cao, tin tưởng chọn làm điểm xây dựng mô hình NTM kiểu mẫu giai đoạn 2019-2025.

Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020-2025

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định mục tiêu:  Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Phát huy truyền thống văn hoá, anh hùng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; khai thác có hiệu quả các tiềm năng, nguồn lực, tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư để xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội... Hoàn thiện và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, phấn đấu đến năm 2025 trở thành huyện NTM kiểu mẫu. Huyện xác định 17 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó có nhiều chỉ tiêu phấn đấu với quyết tâm cao như: Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn tăng bình quân 13,2%/năm. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp, xây dựng tăng bình quân 19,1%/năm. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt trên 100 triệu đồng. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tăng bình quân 15%/năm; đến năm 2025 đạt 900 tỷ đồng. Năm 2021 đạt huyện NTM nâng cao; năm 2025 đạt huyện NTM kiểu mẫu “Sáng - xanh - sạch - đẹp để phát triển bền vững”. Tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 85%. Tỷ lệ chính quyền cơ sở vững mạnh đạt 85% trở lên.

Cụm công nghiệp xã Hải Phương (ảnh 1); Công ty TNHH Đóng tàu Thịnh Long tạo việc làm, thu nhập ổn định cho người dân địa phương (ảnh 2).
Công ty TNHH Đóng tàu Thịnh Long tạo việc làm, thu nhập ổn định cho người dân địa phương.

Để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu trên, huyện Hải Hậu tập trung, đẩy mạnh triển khai tốt các nhiệm vụ và giải pháp sau: Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng huyện, xã NTM đảm bảo chất lượng, có tính bền vững cao. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, đảm bảo đồng bộ, thống nhất và quản lý thực hiện các quy hoạch, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển nông nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng, giá trị và hiệu quả sản xuất; mở rộng sản xuất theo vùng, cánh đồng lớn; đẩy mạnh liên kết, hợp tác nhằm thực hiện hiệu quả tái cơ cấu ngành nông nghiệp và chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”. Tập trung phát triển sản xuất công nghiệp; tăng cường đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, kết nối tạo thuận lợi phát triển kinh tế. Phát triển đồng bộ giáo dục, văn hóa, thông tin, thể thao; xây dựng và phát triển văn hóa, con người Hải Hậu đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội. Tiếp tục củng cố vững chắc quốc phòng, quân sự địa phương. Đổi mới công tác tổ chức cán bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ chính trị. 

Ngay sau Đại hội, với tinh thần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, hành động quyết liệt, với quan điểm không bỏ lỡ các cơ hội phát triển, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch, bảo vệ sức khỏe nhân dân và phục hồi phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới.  Đồng thời tập trung cao lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh triển khai thực hiện có hiệu quả 3 khâu đột phá cụ thể sau:

Một là, tiếp tục tập trung huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và phát huy vai trò chủ thể của nhân dân thực hiện đồng thời xây dựng NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu “Sáng - xanh - sạch - đẹp để phát triển bền vững” gắn với đẩy mạnh đô thị hóa nông thôn, xây dựng diện mạo nông thôn khang trang, hiện đại, đồng bộ, kết nối.

Hai là, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức từ huyện đến cơ sở đảm bảo chất lượng, có năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức, trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Ba là, khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của các công trình trọng điểm được triển khai trên địa bàn huyện: đường quốc lộ ven biển, cầu Thịnh Long, Nhà máy nhiệt điện BOT Nam Định 1, Tổng kho và cảng xuất nhập xăng dầu cửa Lạch Giang, đường trục trung tâm huyện... và tiềm năng du lịch sẵn có, đẩy mạnh phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, du lịch để phát triển kinh tế nhanh và bền vững.

Năm 2021 là năm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và là năm đầu tiên triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, bên cạnh những thuận lợi, cũng sẽ còn gặp nhiều khó khăn, thách thức. Với quyết tâm, thống nhất, cố gắng, nỗ lực, sự tích cực, chủ động kịp thời trong lãnh đạo, điều hành của cấp uỷ, chính quyền các cấp, Đảng bộ và quân dân toàn huyện phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, góp phần tích cực đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng Hải Hậu đạt huyện NTM kiểu mẫu, ngày càng giàu mạnh, văn minh./. BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com