Huyện ủy Nam Trực tăng cường công tác xây dựng, nâng cao chất lượng các tổ chức cơ sở đảng

08:02, 04/02/2021

Những năm qua, Huyện ủy Nam Trực đã tập trung lãnh đạo thực hiện tốt công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) trong sạch vững mạnh, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các TCCSĐ, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Chi bộ thôn Thi Châu A số 1, xã Nam Dương (Nam Trực) bàn giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ hàng tháng.
Chi bộ thôn Thi Châu A số 1, xã Nam Dương (Nam Trực) bàn giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ hàng tháng.

Huyện ủy Nam Trực đã tập trung lãnh đạo, tổ chức quán triệt, triển khai, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, các văn bản quy định hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác xây dựng TCCSĐ; đồng thời cụ thể hóa bằng các kế hoạch, chương trình thực hiện phù hợp với tình hình địa phương để triển khai tổ chức thực hiện đến các tổ chức đảng và đảng viên. Huyện ủy đã ban hành Nghị quyết số 05-NQ/HU ngày 18-10-2019 về “Nâng cao chất lượng tổ chức Đảng và công tác quản lý đảng viên tại cơ sở giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo; Ban thường vụ Huyện uỷ ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gắn với triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, hiệu quả, thiết thực. Ban thường vụ Huyện ủy cũng đã ban hành Quy định về đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các phòng, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội huyện, các đảng bộ xã, thị trấn và TCCSĐ trực thuộc huyện và đánh giá, xếp loại cán bộ, lãnh đạo, quản lý các cấp; hàng năm kiểm tra, đánh giá, sơ kết việc thực hiện của các TCCSĐ. Đồng thời phân công các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy hàng quý về dự sinh hoạt tại các chi bộ khu dân cư và cử cán bộ, công chức các ban xây dựng Đảng hàng tháng về dự sinh hoạt tại các chi bộ dân cư, thôn, xóm nhằm kiểm tra, hướng dẫn các chi bộ tổ chức sinh hoạt đảm bảo quy định, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ cơ sở. Cùng với nâng cao chất lượng hoạt động các chi bộ, Huyện ủy Nam Trực còn thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ.

Bên cạnh đó, Huyện ủy Nam Trực tập trung thực hiện tốt việc sắp xếp tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Bám sát các chủ trương, chính sách, Nghị quyết của Trung ương và của tỉnh về công tác cán bộ; đặc biệt là Nghị quyết số 09-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIX “về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp từ năm 2016 đến năm 2020 và những năm tiếp theo”; chú trọng lựa chọn, cử cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng theo các chuyên đề về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, các đoàn thể trong hệ thống chính trị ở cơ sở, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ ở cơ sở. Những năm qua, huyện đã cử 19 cán bộ đi đào tạo cao cấp lý luận chính trị; 354 cán bộ đào tạo trung cấp lý luận chính trị, 1 cán bộ đi học, hoàn chỉnh kiến thức để cấp bằng cao cấp lý luận chính trị; 9 cán bộ đi đào tạo đại học chính trị (văn bằng 2); 4 cán bộ đi bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành; cử 1.059 lượt cán bộ, công chức cấp xã đi bồi dưỡng kiến thức các lớp về chuyên môn, lý luận chính trị, quản lý Nhà nước… Thông qua công tác đào tạo, bồi dưỡng, đã góp phần nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng công tác cho đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa trình độ theo chức danh. Đến nay, 100% cán bộ lãnh đạo, quản lý của huyện có trình độ chuyên môn đại học; 100% cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã có trình độ chuyên môn trung cấp, cao đẳng, đại học. Huyện ủy Nam Trực đã làm tốt công tác đánh giá chất lượng TCCSĐ, đảng viên; chỉ đạo thực hiện tốt việc kiểm điểm, đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên hàng năm đảm bảo chặt chẽ, dân chủ, khách quan. Theo đó tỷ lệ TCCSĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hàng năm đạt từ 84% trở lên, tỷ lệ đảng viên hoàn thành nhiệm vụ đạt từ 85-90%. Công tác kiểm tra, giám sát cũng được các cấp ủy trong Đảng bộ huyện tập trung thực hiện tích cực, hiệu quả. Cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp đã xây dựng và thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, hàng năm phù hợp với tình hình của từng địa phương, đơn vị. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc chấp hành Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, chế độ công tác, thực hiện dân chủ trong Đảng; kiểm tra, giám sát các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, cấp ủy đã kịp thời uốn nắn những lệch lạc, khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm, hạn chế vi phạm kỷ luật của tổ chức đảng và đảng viên.

Với việc tập trung các giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng TCCSĐ trong sạch vững mạnh, các TCCSĐ của Đảng bộ Nam Trực đã phát huy vai trò, trách nhiệm, lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, tạo chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an  ninh trên địa bàn. Tốc độ tăng về giá trị sản xuất giai đoạn 2016-2020 của huyện đạt 12,01%; giá trị sản xuất công nghiệp bình quân 5 năm qua ước đạt 6.273 tỷ đồng; giá trị sản phẩm nông nghiệp trên 1ha đất canh tác đạt 130 triệu đồng; thu nhập bình quân đầu người của huyện đến nay đạt 70 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn dưới 1%. Kinh tế phát triển ổn định, đời sống nhân dân trong huyện từng bước được nâng cao; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn luôn ổn định./.

Bài và ảnh: Thu ThủyBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com