Thông tri về việc chỉ đạo Đại hội Hội Nông dân các cấp
Cập nhật lúc07:58, Thứ Sáu, 02/03/2012 (GMT+7)

Ngày 24-2-2012 Tỉnh uỷ Nam Định đã ra Thông tri số 07-TT/TU về việc chỉ đạo Đại hội Hội Nông dân các cấp. Nội dung như sau:

Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, các cấp Hội Nông dân tỉnh đã tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân phát huy truyền thống vẻ vang của giai cấp nông dân Việt Nam, khắc phục khó khăn, đóng góp to lớn trong các phong trào nông dân tham gia phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hoá, giữ gìn quốc phòng, an ninh ở nông thôn.

Hoạt động của Hội Nông dân từ tỉnh đến cơ sở có nhiều chuyển biến tích cực, đã từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động về cơ sở như các hoạt động hướng dẫn, tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ và dạy nghề cho nông dân… Tích cực thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, góp phần vào công tác xoá đói, giảm nghèo, nâng cao mức sống của nông dân, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động nông thôn. Các cấp hội và hội viên đã từng bước khẳng định vai trò nòng cốt trong các phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới.

Tuy nhiên, hoạt động của các cấp hội và phong trào nông dân trong tỉnh hiệu quả có mặt chưa cao. Tổ chức hội chưa được củng cố thường xuyên, thu hút hội viên chưa nhiều. Một số phong trào của nông dân về kinh tế - xã hội chưa đạt hiệu quả cao, nhất là phong trào nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới. Một số tổ chức hội chưa làm tốt vai trò đại diện cho quyền lợi chính đáng, hợp pháp của nông dân.

Thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 4-2-2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về lãnh đạo đại hội Hội Nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2013-2018”; Ban Thường vụ Tỉnh uỷ yêu cầu các cấp uỷ Đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1- Chỉ đạo chuẩn bị tốt văn kiện đại hội. Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ cần đánh giá đúng ưu điểm, khuyết điểm trong công tác xây dựng hội, kết quả thực hiện các nhiệm vụ của hội và phong trào nông dân trong nhiệm kỳ gắn với việc kiểm điểm, đánh giá kết quả tổ chức thực hiện Chỉ thị số 59-CT/TW của Bộ Chính trị “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam trong thời kỳ CNH-HĐH nông nghiệp, nông thôn”. Đánh giá đúng nguyên nhân đạt được, hạn chế yếu kém, rút ra những kinh nghiệm và bài học cho nhiệm kỳ tới. Căn cứ Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 1-8-2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Kết luận số 62-KL/TW ngày 8-12-2009 của Bộ Chính trị (khoá X) về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; Kết luận số 61-KL/TW ngày 3-12-2009 của Ban Bí thư (khoá X) về Đề án: “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020” và chủ trương công tác của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, vận dụng cụ thể, sáng tạo vào việc xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ mới ở mỗi cấp hội trong tỉnh.

2- Các cấp uỷ Đảng trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo trong việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự ban chấp hành, ban thường vụ, cán bộ chủ chốt của các cấp hội. Ban Chấp hành và các chức danh cán bộ chủ chốt các cấp hội phải đảm bảo tiêu chuẩn, có tín nhiệm, am hiểu về nông nghiệp, nông thôn và nông dân, thực sự là những người tiêu biểu đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác; có số lượng và cơ cấu hợp lý, có sự kế thừa và phát triển. Tích cực phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ có kinh nghiệm thực tiễn.

3- Cùng với nhiệm vụ chỉ đạo tổ chức đại hội phải tiếp tục xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao trình độ của nông dân trong giai đoạn hội nhập quốc tế; tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nâng cao hiệu quả hoạt động, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức chuyên trách công tác hội các cấp; khắc phục tình trạng “hành chính hoá”. Nghiên cứu, đổi mới phương thức hoạt động của hội cho phù hợp, đảm bảo đúng tôn chỉ, mục đích, hướng về cơ sở, tập trung cho cơ sở; chăm lo một cách thiết thực quyền lợi chính đáng, hợp pháp của hội viên. Tổ chức bộ máy chuyên trách cần được kiện toàn tinh gọn, phù hợp chức năng, nhiệm vụ. Tổ chức hội các cấp phải có nhiều hoạt động hỗ trợ, tư vấn nhằm mang lại hiệu quả thiết thực cho hội viên nông dân trong sản xuất và đời sống, vận động hội viên nông dân phát huy vai trò, trách nhiệm, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và khối đại đoàn kết toàn dân; góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc CNH-HĐH nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

4- Các cấp uỷ Đảng chỉ đạo tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội để đại hội nông dân các cấp thực sự là ngày hội chính trị của nông dân trong tỉnh. Đồng thời lãnh đạo các cấp chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể có liên quan phối hợp, đảm bảo các điều kiện cần thiết để Hội Nông dân các cấp tiến hành đại hội theo kế hoạch. Đại hội đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả và đúng tiến độ, nguyên tắc Điều lệ quy định.

5- Đảng đoàn Hội Nông dân tỉnh căn cứ nội dung Thông tri của Tỉnh uỷ và hướng dẫn của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, chỉ đạo Ban Thường vụ Tỉnh Hội xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội Hội Nông dân từ tỉnh đến cơ sở.

Thời gian tiến hành đại hội cấp cơ sở hoàn thành trong quý II-2012, cấp huyện hoàn thành trong quý IV-2012. Đại hội Hội Nông dân tỉnh hoàn thành vào tháng 4-2013.

6- Giao Ban Dân vận Tỉnh uỷ chủ trì phối hợp với Đảng đoàn Hội Nông dân tỉnh, các ban xây dựng Đảng và Văn phòng Tỉnh uỷ giúp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ theo dõi, chỉ đạo việc thực hiện Thông tri.
Thông tri này được quán triệt đến các chi bộ Đảng có tổ chức Hội Nông dân.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ
Nguyễn Khắc Hưng

Ý kiến của bạn
,
,
.
,
,
,
,