Nghĩa Hưng đẩy mạnh cải cách hành chính

07:12, 06/12/2021

Thời gian qua, huyện Nghĩa Hưng tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC). Công tác quản lý Nhà nước, dịch vụ hành chính công đạt nhiều chuyển biến tích cực, nhất là trong việc tạo thuận lợi cho nhà đầu tư và doanh nghiệp. 

Sản xuất hàng dệt may xuất khẩu tại Chi nhánh Sông Hồng Nghĩa Hưng (Công ty CP May Sông Hồng).
Sản xuất hàng dệt may xuất khẩu tại Chi nhánh Sông Hồng Nghĩa Hưng (Công ty CP May Sông Hồng).

Trong đó, đã tích cực rà soát, đánh giá thủ tục hành chính (TTHC), tổ chức cập nhật các văn bản pháp luật mới ban hành, các TTHC do UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung, ban hành mới và công khai thông tin chỉ đạo điều hành, hoạt động của chính quyền trên Cổng thông tin điện tử của huyện; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức, cá nhân đến liên hệ giao dịch giải quyết hồ sơ hành chính. Để thích ứng với yêu cầu thực tiễn trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, huyện tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; thực hiện việc gửi, nhận văn bản điện tử trên trục liên thông văn bản; đẩy mạnh cung cấp trực tuyến ở mức độ 3, 4 đối với các TTHC đủ điều kiện và kết nối liên thông trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh; tập trung số hóa kết quả giải quyết TTHC đang còn hiệu lực và có giá trị sử dụng thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện, cấp xã. Bên cạnh đó, huyện chú trọng hỗ trợ sau cấp phép đầu tư giúp doanh nghiệp triển khai nhanh chóng dự án, rút ngắn thời gian xây dựng, hỗ trợ tuyển dụng và đào tạo lao động, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình đầu tư sản xuất, kinh doanh… Tuy nhiên, đánh giá chung, huyện Nghĩa Hưng xác định công tác CCHC của huyện nhìn chung chưa đạt so với yêu cầu đề ra, chỉ số CCHC chưa cao, một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa vào cuộc quyết liệt. 

Xác định CCHC là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, chiến lược trong thời gian tới, huyện Nghĩa Hưng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn phải tiếp tục nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy để đẩy mạnh CCHC theo hướng đồng bộ và hiệu quả. Trong đó, phải bám sát mục tiêu, nhiệm vụ CCHC được giao tại Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15-7-2021 của Chính phủ, Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 18-6-2021 của BCH Đảng bộ tỉnh, đồng thời phải đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tiễn yêu cầu đặt ra của huyện trong giai đoạn 2021-2025 để tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm gồm: Quyết liệt cải cách TTHC một cách đầy đủ, đồng bộ, kịp thời và hiệu quả. Thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số theo lộ trình nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và chất lượng cung ứng dịch vụ công cho người dân, tổ chức. Đẩy mạnh số hóa kết quả giải quyết TTHC đang còn hiệu lực và có giá trị sử dụng thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện, cấp xã đạt tỷ lệ tối thiểu tương ứng là 20%, 15% vào cuối năm 2021; những năm sau, mỗi năm tăng tối thiểu 20% đối với mỗi cấp hành chính đến khi đạt tỷ lệ 100% để đảm bảo việc kết nối, chia sẻ dữ liệu trong giải quyết TTHC trên môi trường điện tử. Phấn đấu đến năm 2025, 80% các hệ thống thông tin của huyện có liên quan đến người dân, doanh nghiệp đã đưa vào vận hành, khai thác được kết nối, liên thông qua Trục liên thông văn bản của tỉnh. Triển khai nhân rộng Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của UBND huyện đạt 80%, UBND cấp xã đạt 60% trên hệ thống. 100% văn bản trao đổi giữa các cơ quan hành chính Nhà nước được thực hiện dưới dạng điện tử; được ký số bởi chữ ký số chuyên dùng. 80% hồ sơ công việc tại huyện và 60% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật Nhà nước). 50% hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý Nhà nước được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý. 100% người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến được cấp định danh và xác thực điện tử thông suốt và hợp nhất trên tất cả các hệ thống tin của các cấp chính quyền. Đến năm 2025, hoàn thành việc đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC theo hướng nâng cao chất lượng phục vụ, tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp. Hồ sơ giải quyết TTHC được luân chuyển trong nội bộ giữa các cơ quan có thẩm quyền giải quyết hoặc các cơ quan có liên quan được thực hiện bằng phương thức điện tử đạt tối thiểu 80%. Tối thiểu 80% TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính, được triển khai thanh toán trực tuyến, trong số đó, tỷ lệ giao dịch thanh toán trực tuyến đạt từ 30% trở lên. TTHC nội bộ giữa cơ quan hành chính Nhà nước được công bố công khai và cập nhật kịp thời đạt 90%. 80% người dân, doanh nghiệp khi thực hiện TTHC không phải cung cấp lại các thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được chấp nhận khi thực hiện thành công TTHC trước đó, mà cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giải quyết TTHC đang quản lý, hoặc thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được cơ quan Nhà nước kết nối, chia sẻ. Bên cạnh đó, huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn tích cực nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của huyện, đặc biệt là các văn bản liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động của các doanh nghiệp, đảm bảo chặt chẽ, kịp thời, đúng thẩm quyền, có tính khả thi cao và phù hợp với thực tiễn. Quản lý chặt chẽ, công khai quy trình và kết quả giải quyết TTHC, không để tình trạng kết quả công khai trên hệ thống dịch vụ công không phản ánh chính xác kết quả giải quyết thực tế; giảm tỷ lệ quá hạn trong giải quyết hồ sơ, nghiêm túc thực hiện việc xin lỗi người dân, tổ chức khi để xảy ra quá hạn hoặc hướng dẫn không đúng quy định. Ưu tiên bố trí nguồn lực tài chính để triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCHC. Huy động và bố trí đủ cán bộ, công chức, viên chức có năng lực xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCHC; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng cho đội ngũ công chức trực tiếp tham mưu nhiệm vụ CCHC tại các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính gắn với tạo động lực cải cách trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ và có cơ chế loại bỏ, bãi miễn những người không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm kỷ luật, mất uy tín với nhân dân. Nâng cao chất lượng hoạt động công vụ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ, nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm trong thực thi công vụ; thường xuyên theo dõi, chấn chỉnh tác phong, lề lối và thái độ làm việc của công chức, viên chức tại bộ phận một cửa các cấp nói riêng và cơ quan hành chính nói chung, hướng tới nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước. Đổi mới, đa dạng hóa các hình thức và đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, người dân, doanh nghiệp nhận thức đúng, đồng thuận, chấp hành các chủ trương, chính sách về CCHC.

Huyện Nghĩa Hưng phấn đấu đến năm 2025, chỉ số CCHC của cơ quan hành chính Nhà nước của huyện thuộc nhóm khá trong bảng xếp hạng của tỉnh./.

Bài và ảnh: Thanh Thúy

 


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com