Thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển nhà ở giai đoạn 2019-2020
Cập nhật lúc08:15, Thứ Tư, 06/11/2019 (GMT+7)

Thực hiện Chương trình phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1614/QĐ-UBND ngày 2-8-2018 và Quyết định số 1510/QĐ-UBND ngày 23-7-2019 với phương châm: Phát triển nhà ở phù hợp với nguồn lực Nhà nước và xã hội. Đây là cơ sở để phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án nhà ở theo quy định của Luật Nhà ở; giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp, cán bộ, công chức, viên chức, công nhân lao động, học sinh, sinh viên, người nghèo, người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh. Đảm bảo mối quan hệ hài hòa giữa phát triển kinh tế, tăng trưởng dân số và xây dựng nhà ở phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển nhà ở, nhà ở xã hội của tỉnh và đặc điểm tình hình của từng địa bàn dân cư, khu công nghiệp. Ngày 24-10-2019, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 121/KH-UBND về phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2020.

Một góc Khu đô thị Hòa Vượng, thành phố Nam Định.
Một góc Khu đô thị Hòa Vượng, thành phố Nam Định.

Theo Kế hoạch của UBND tỉnh, phấn đấu đến năm 2020 diện tích nhà ở bình quân toàn tỉnh đạt 26,3m2 sàn/người; trong đó khu vực đô thị đạt 32,1m2 sàn/người, khu vực nông thôn đạt 23,7m2 sàn/người; tỷ lệ nhà ở kiên cố đạt khoảng 97%; nhà ở bán kiên cố khoảng 3%; không còn nhà ở thiếu kiên cố và đơn sơ. Trong giai đoạn 2019-2020, tổng diện tích nhà ở 9.126.533m2 sàn gồm các loại: nhà ở xã hội, nhà ở theo các chương trình mục tiêu, nhà ở thương mại, nhà do nhân dân tự xây trên đất hiện hữu/trên đất thuộc dự án nhà ở và nhà ở tái định cư. Nhà ở xã hội gồm nhà ở cho công nhân các khu, cụm công nghiệp (khoảng 45.865m2 sàn, tương đương 3.200 người, hộ) và nhà ở cho người thu nhập thấp, người nghèo thuộc khu vực đô thị (khoảng 20 nghìn m2 sàn, tương đương khoảng 1.000 người, hộ). Nhà ở theo chương trình, mục tiêu gồm hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng (khoảng 600 hộ, tương đương 7.800 nghìn m2 sàn) và hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo có khó khăn về nhà ở tại khu vực nông thôn (1.186 hộ, tương đương 23,7 nghìn m2 sàn). Nhà ở thương mại đạt khoảng 60 nghìn m2 sàn, tương đương khoảng 375 căn hộ. Nhà ở do người dân tự đầu tư xây dựng trên đất hiện hữu khoảng 5.781.600m2 sàn. Nhà ở người dân tự xây trên đất thuộc dự án nhà ở là 3.128.296 m2 sàn. Nhà ở tái định cư đạt khoảng 59,2 nghìn m2 sàn, tương đương 740 hộ. Diện tích đất để xây dựng nhà ở tăng thêm trong giai đoạn 2019-2020 khoảng 422,04ha. Để có quỹ đất phát triển các loại hình nhà ở, giai đoạn 2019-2020, toàn tỉnh dự kiến triển khai 80 dự án đầu tư xây dựng nhà ở với tổng diện tích sàn xây dựng 9.126.533m2 gồm: Các khu đô thị mới; dự án điểm dân cư và khu dân cư tập trung; đất tái định cư; dự án khu đất đấu giá; dự án nhà ở xã hội. Các dự án nhà ở thương mại được đầu tư trực tiếp thông qua huy động các nguồn đầu tư từ doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế - xã hội, nguồn vốn vay. Kết hợp sử dụng nhiều hình thức kêu gọi đầu tư để đảm bảo nhu cầu về nhà ở, giãn dân, giảm tải lên hệ thống hạ tầng cho khu vực trung tâm đô thị hiện hữu. Nhà ở tái định cư áp dụng hình thức hỗ trợ về quỹ đất đã được đầu tư cơ sở hạ tầng và kinh phí hỗ trợ theo quy định về đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện các dự án để các đối tượng tái định cư tự xây dựng nhà ở. Trong tương lai sẽ kết hợp hình thức Nhà nước đầu tư xây dựng nhà ở tái định cư theo dự án và cấp hoặc bán với giá ưu đãi cho các đối tượng trong diện đền bù giải phóng mặt bằng có nhu cầu mua. Nhà ở cho công nhân do các địa phương có khu công nghiệp, cụm công nghiệp đảm bảo các điều kiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội thiết yếu về giao thông, y tế, giáo dục, văn hóa để tạo môi trường thuận lợi; huy động, khuyến khích các doanh nghiệp và nhà đầu tư tham gia đầu tư nhà ở cho công nhân, người lao động thông qua các chính sách ưu đãi về đất đai, quy hoạch, thuế, tài chính - tín dụng. Nhà ở cho người có công với cách mạng đầu tư gián tiếp thông qua việc hỗ trợ về kinh phí từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước và các nguồn vốn huy động từ các tổ chức kinh tế - xã hội kết hợp với nguồn lực tự có của cá nhân, gia đình hộ người có công với cách mạng để xây dựng, cải tạo nâng cao chất lượng nhà ở cho người có công với cách mạng. Đối với 1.186 hộ nghèo có tên trong đề án đã được UBND tỉnh phê duyệt thì huy động hỗ trợ từ các nguồn lực (ngân sách Nhà nước; Quỹ vì người nghèo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; các tổ chức, doanh nghiệp; cho vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội và sự giúp đỡ của cộng đồng,...) để hộ gia đình tự tổ chức xây dựng. Nhà ở cho người có thu nhập thấp khu vực đô thị do Nhà nước hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật; thực hiện các chính sách ưu đãi về thuế, tiền sử dụng đất,... để thực hiện các dự án nhà ở xã hội tại khu vực đô thị (theo quy định của Luật Nhà ở năm 2014 và Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20-10-2015 của Chính phủ và các quy định khác có liên quan).

Để hoàn thành được các mục tiêu trên, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành và UBND các địa phương thực hiện đồng bộ các giải pháp trọng tâm về cơ chế chính, quản lý quy hoạch - kiến trúc, nguồn vốn,... Trong đó tập trung xây dựng các cơ chế, chính sách khuyến khích thu hút đầu tư phát triển dự án nhà ở và thị trường bất động sản. Khuyến khích người dân tự đầu tư xây dựng nhà ở riêng lẻ phù hợp với quy hoạch được duyệt. Công khai danh mục dự án nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư, nhà ở công nhân, nhà ở thương mại trên phương tiện thông tin đại chúng để huy động nguồn lực xã hội, thu hút nhà đầu tư và để người dân biết, thực hiện các quyền và giám sát cộng đồng. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước và cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư, quy hoạch kiến trúc, quản lý đất đai, cấp phép xây dựng, cấp chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất; ban hành quy định về phát triển và quản lý đầu tư xây dựng các dự án phát triển nhà ở, khu đô thị mới trên địa bàn tỉnh theo quy định của Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và các quy định có liên quan. Cập nhật, nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật về nhà ở và thị trường bất động sản, trên cơ sở đó tiến hành hướng dẫn và thực thi các chính sách của Nhà nước về nhà ở và bất động sản để tạo điều kiện cho doanh nghiệp và người dân triển khai các hoạt động liên quan đến giao dịch nhà ở, phát triển nhà ở và các dự án kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh. Căn cứ quy định hiện hành và nhu cầu nhà ở xã hội của địa phương, dành một phần diện tích đất các dự án nhà ở thương mại đã đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật để phát triển nhà ở xã hội. Rà soát các dự án xây dựng nhà ở, kiên quyết xử lý các dự án phát triển nhà ở thực hiện chậm tiến độ, không triển khai xây dựng hoặc không hiệu quả, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh cho các nhà đầu tư tham gia thị trường nhà ở, bất động sản. Tập trung khai thác các nguồn vật liệu sẵn có tại địa phương nhằm ổn định giá vật liệu xây dựng. Xây dựng quy trình, thủ tục cho vay thế chấp nhanh gọn, hiệu quả, an toàn và dễ tiếp cận; tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng được thụ hưởng tiếp cận các nguồn vốn cho mục đích cải thiện nhà ở./.

Bài và ảnh: Thành Trung

 

,
,
.
,
,
,
,