Hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát ở Xuân Trường
Cập nhật lúc08:27, Thứ Tư, 05/12/2018 (GMT+7)

Đảng bộ huyện Xuân Trường có 72 tổ chức cơ sở Đảng với trên 8.200 đảng viên. Bên cạnh việc tăng cường công tác bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên, thời gian qua, Huyện uỷ Xuân Trường đã tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát theo Quy định 109-QĐ/TW của Ban Bí thư, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Hằng năm, Huyện ủy chỉ đạo uỷ ban kiểm tra các cấp xây dựng chương trình công tác của cấp ủy và uỷ ban kiểm tra các cấp. Trên cơ sở đó, Thường trực Huyện ủy phân công các đồng chí Ban Thường vụ và ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện chủ trì các cuộc kiểm tra, giám sát tại các chi ủy, Đảng ủy cơ sở và cán bộ, đảng viên theo kế hoạch. Trong công tác kiểm tra, giám sát, cách làm của Xuân Trường là bám sát thực tiễn cơ sở, xác định rõ khuyết điểm của đơn vị, trách nhiệm cá nhân và yêu cầu thời gian khắc phục. Ở những địa bàn trọng điểm hoặc có vấn đề phát sinh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy làm tổ trưởng tổ công tác, trực tiếp chỉ đạo. Từ đầu năm 2018 đến nay, Huyện ủy và uỷ ban kiểm tra huyện ủy đã tiến hành 2 cuộc kiểm tra; trong đó tập trung vào kiểm tra công tác quốc phòng quân sự địa phương; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, việc thi hành kỷ luật và tài chính Đảng đối 8 tổ chức Đảng và 12 đảng viên; tiến hành 2 cuộc giám sát chuyên đề, gồm: giám sát Nghị quyết số 29-NQ/HU ngày 3-6-2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về việc “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý Nhà nước về đất đai và giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai trên địa bàn”; giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đối với 7 tổ chức Đảng và 21 đảng viên; kiểm tra 1 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Cấp ủy và uỷ ban kiểm tra cơ sở đã tiến hành kiểm tra 26 lượt chi bộ, giám sát 12 chi bộ và 9 đảng viên với các nội dung: việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng... Trên cơ sở chỉ đạo và hướng dẫn của Đảng ủy, uỷ ban kiểm tra Đảng ủy cơ sở triển khai thực hiện chương trình giám sát theo kế hoạch, tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, kiến nghị ngay từ cơ sở, đảm bảo nguyên tắc, quy trình, thời gian quy định. 

Đảng ủy xã Xuân Thượng giám sát chuyên đề xây dựng nông thôn mới ở chi bộ xóm 7.  Bài và ảnh: Hoàng Tuấn
Đảng ủy xã Xuân Thượng giám sát chuyên đề xây dựng nông thôn mới ở chi bộ xóm 7. 

Qua công tác kiểm tra giám sát, trong 9 tháng đầu năm 2018, uỷ ban kiểm tra huyện ủy đã thi hành kỷ luật 3 đảng viên; các tổ chức Đảng các cấp đã thi hành kỷ luật 13 đảng viên vi phạm Điều lệ Đảng, vi phạm chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình, vi phạm những điều đảng viên không được làm. Uỷ ban kiểm tra các cấp trong huyện đã kiểm tra 23 tổ chức Đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra; kiểm tra 9 tổ chức Đảng cấp dưới về thi hành kỷ luật trong Đảng; kiểm tra 4 Đảng ủy và 19 chi bộ về thu nộp, quản lý sử dụng Đảng phí. Uỷ ban kiểm tra huyện ủy và uỷ ban kiểm tra Đảng ủy cơ sở giám sát 6 tổ chức Đảng và 9 đảng viên. Trong năm, đã hoàn thành giám sát chuyên đề của Ban Thường vụ Huyện ủy đối với các tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên trong việc thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý Nhà nước về đất đai và giải quyết khiếu nại, tố cáo có liên quan đến đất đai trên địa bàn huyện" đối với các xã: Xuân Châu, Xuân Thủy và Thị trấn Xuân Trường.

Đồng chí Bùi Văn Hảo, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện cho biết, để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra giám sát thời gian tới, các cấp ủy trong huyện tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ đảng viên; tập trung đẩy mạnh thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tâp và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, “vừa hồng, vừa chuyên”, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Quan tâm đào tạo bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu chuẩn hoá đội ngũ cán bộ từ huyện đến cơ sở. Tiếp tục thực hiện tốt chính sách cán bộ và công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Trong đó, ngành kiểm tra Đảng cần tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng chỉ đạo trong công tác kiểm tra là “Chủ động, chiến đấu, giáo dục, hiệu quả”. Chủ động làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện có chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; nhất là công tác tham mưu xây dựng chương trình, nội dung và tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát. Đồng thời chủ động tham mưu cho các cấp ủy Đảng chỉ đạo phối hợp công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với giám sát của hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và phát huy vai trò nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; xử lý nghiêm các tổ chức, đảng viên vi phạm; tập trung giải quyết các đơn thư, khiếu nại, tố cáo tổ chức Đảng, đảng viên ngay từ cơ sở; hạn chế các đơn thư vượt cấp./.

Bài và ảnh: Hoàng Tuấn

,
,
.
,
,
,
,