Ý Yên nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng
Cập nhật lúc08:00, Thứ Ba, 02/10/2018 (GMT+7)

Thời gian qua, Huyện ủy Ý Yên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng các tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở ngày càng vững mạnh.

Cán bộ xã Yên Cường giải quyết thủ tục hành chính phục vụ nhân dân.
Cán bộ xã Yên Cường giải quyết thủ tục hành chính phục vụ nhân dân.

Đảng bộ huyện Ý Yên hiện có 11.962 đảng viên sinh hoạt ở 90 tổ chức cơ sở Đảng; trong đó có 32 Đảng bộ xã, thị trấn, 6 Đảng bộ và 52 chi bộ cơ quan, đơn vị trực thuộc. Với quyết tâm tạo chuyển biến căn bản về công tác xây dựng Đảng, Huyện ủy Ý Yên đã chỉ đạo các cấp uỷ Đảng từ huyện tới cơ sở chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, góp phần ngăn ngừa, đẩy lùi sự suy thoái về phẩm chất đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, tạo sự đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ. Việc nghiên cứu, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đã từng bước được đổi mới, năng lực tổ chức thực hiện nghị quyết của các tổ chức cơ sở Đảng cũng như đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng được nâng cao. Bên cạnh đó, Đảng bộ huyện còn chú trọng đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá XII). Trong đó, chú trọng việc xây dựng và nhân rộng các điển hình tập thể và cá nhân học tập và làm theo Bác để tạo sức lan tỏa, hiệu ứng tích cực trong toàn Đảng bộ. Trong công tác xây dựng tổ chức Đảng gắn với rèn luyện đội ngũ đảng viên, hằng năm, căn cứ vào tình hình thực tế và các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy cấp trên, Huyện ủy kịp thời cụ thể hóa nội dung các quy định, quy chế về đánh giá, bổ nhiệm; điều động, luân chuyển; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; có các chính sách khuyến khích thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao. Huyện đã rà soát, bổ sung; hoàn thiện quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015-2020 và xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025 đảm bảo theo Kế hoạch số 24-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng thời xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Từ năm 2017 đến nay, huyện đã kiện toàn, điều động, luân chuyển 28 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý. Thực hiện chủ trương tuyển dụng, đào tạo trí thức trẻ về công tác ở xã, thị trấn, huyện đã tuyển chọn 156 đồng chí; trong đó 75 đồng chí có trình độ thạc sĩ, đại học và 81 đồng chí có trình độ cao đẳng, trung cấp, qua đó trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ được nâng lên, từng bước chuẩn hoá nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trong huyện. Mặt khác, Huyện ủy Ý Yên luôn quan tâm chỉ đạo kiện toàn các Đảng bộ, chi bộ trong các địa phương, cơ quan, đơn vị đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của tổ chức cơ sở Đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Tiêu biểu là Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã xây dựng chương trình “Củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị ở thôn xóm”. Đến nay, tất cả các xã, thị trấn trong huyện đã củng cố, sắp xếp thống nhất mô hình tổ chức: Chi bộ Đảng, Ban công tác Mặt trận, chi Đoàn Thanh niên, chi Hội Phụ nữ, chi Hội Nông dân, chi Hội Cựu chiến binh và các tổ chức chính trị - xã hội khác đồng nhất với thôn. Cùng với đó, Huyện ủy Ý Yên đặc biệt chú trọng công tác nâng cao chất lượng sinh hoạt ở chi bộ, coi đây là một trong những giải pháp trọng tâm để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Điểm nổi bật là đã chỉ đạo các chi bộ đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường kỳ của chi bộ; hằng năm triển khai cho các đảng viên viết cam kết không có những biểu hiện suy thoái được đề cập trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, cuối năm tiến hành kiểm điểm nghiêm túc và đề ra kế hoạch cụ thể để khắc phục những khuyết điểm, hạn chế đã được kết luận qua kiểm điểm. Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc Huyện ủy thành lập các tổ kiểm tra, giám sát tình hình sinh hoạt của các chi bộ, kịp thời chấn chỉnh những chi bộ sinh hoạt chưa đầy đủ, chưa đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương và tỉnh; đồng thời biểu dương, nhân rộng những chi bộ có cách thức sinh hoạt hay, hấp dẫn, hiệu quả. Do đó, chất lượng sinh hoạt chi bộ trên địa bàn huyện Ý Yên được nâng lên; nội dung sinh hoạt có nhiều đổi mới, gắn với thực tiễn, kịp thời giải quyết những bức xúc, nổi cộm tại cơ sở; nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình; từng bước khắc phục tính hình thức, đơn điệu; năng lực lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, bí thư chi bộ được nâng cao. Việc phát hiện, giới thiệu, bồi dưỡng quần chúng để kết nạp vào Đảng được Huyện ủy chỉ đạo triển khai đồng bộ. Ngay từ đầu nhiệm kỳ đại hội Đảng các cấp, Đảng bộ huyện đều xây dựng chỉ tiêu kết nạp của nhiệm kỳ, chỉ đạo các đoàn thể chính trị - xã hội tập trung xây dựng các cơ sở đoàn, hội vững mạnh, phát huy tốt vai trò tham gia xây dựng Đảng. Qua phát động các phong trào hành động cách mạng đã phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu những đoàn viên, hội viên ưu tú, đủ tiêu chuẩn cho tổ chức Đảng xem xét, kết nạp. Từ năm 2017 đến nay, toàn huyện đã kết nạp được gần 300 đảng viên mới. Với quan điểm lãnh đạo đi đôi với kiểm tra giám sát, công tác giám sát trong Đảng được Đảng bộ huyện Ý Yên chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có trọng tâm, trọng điểm. Việc xử lý kỷ luật đảm bảo nghiêm minh, đúng nguyên tắc, thủ tục và các quy định của Đảng. Từ đầu năm 2018 đến nay, UBKT Huyện ủy đã tổ chức giám sát 10 Đảng ủy xã về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chương trình xây dựng NTM bền vững và phát triển. Đảng ủy cơ sở đã giám sát 112 chi bộ trực thuộc trong việc chấp hành, triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng bộ các cấp. Các tổ chức Đảng đã xem xét, thi hành kỷ luật 35 đảng viên; góp phần tích cực vào công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên. 

Nhờ chủ động trong công tác xây dựng Đảng, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng ở Đảng bộ huyện Ý Yên được nâng lên rõ rệt. Năm 2017, Đảng bộ huyện có 92,1% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; không có tổ chức cơ sở Đảng yếu kém. Thành công của việc không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng của Đảng bộ huyện Ý Yên thời gian qua đã tạo thế và lực mới, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế, xây dựng NTM. Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII đến nay, kinh tế của huyện đạt tốc độ tăng trưởng khá, bình quân 13%/năm. Đến nay, tất cả 32 xã, thị trấn của huyện được UBND tỉnh công nhận đạt 19/19 tiêu chí NTM; huyện đang phấn đấu hoàn thiện các tiêu chí huyện NTM và lập hồ sơ đề nghị thẩm định và công nhận huyện đạt chuẩn NTM trong năm 2018. 

Nhằm tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, thời gian tới, Đảng bộ huyện Ý Yên tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên với tinh thần chủ động, sáng tạo, xây dựng chương trình hành động của cấp ủy, tổ chức Đảng phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế ở cơ quan, đơn vị, địa phương. Đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc của các cấp uỷ, tổ chức Đảng; tăng cường công tác xây dựng Đảng về chính trị tư tưởng, tạo sự thống nhất về ý thức và hành động trong toàn Đảng bộ. Kiên quyết xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm để răn đe, giáo dục và giữ nghiêm kỷ luật Đảng. Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) trở thành nội dung thường xuyên trong sinh hoạt chi bộ. Bên cạnh đó, chú trọng công tác tạo nguồn và bồi dưỡng phát triển đảng viên mới, đặc biệt là ở chi bộ thôn xóm, tổ dân phố./. 

Bài và ảnh: Trần Văn Trọng

,
,
.
,
,
,
,