Đổi mới công tác dân vận ở Đảng bộ huyện Vụ Bản
Cập nhật lúc07:34, Thứ Năm, 07/09/2017 (GMT+7)

Thời gian qua, các cấp ủy huyện Vụ Bản đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận; xây dựng các chương trình hành động, kế hoạch tổ chức thực hiện sát thực tiễn đã góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, Ban Thường vụ Huyện ủy xác định tập trung đổi mới trong công tác dân vận nhằm tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Để công tác dân vận đi vào chiều sâu, cùng với việc tích cực chỉ đạo triển khai quán triệt, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và Tỉnh ủy, Huyện ủy Vụ Bản đã ban hành Nghị quyết số 06-NQ/HU ngày 6-5-2016 “Về nâng cao hiệu quả công tác dân vận, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể nhân dân, giai đoạn 2015-2020”. Đồng thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc thực hiện Nghị quyết 06 gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, các Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng Đảng và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, Huyện ủy Vụ Bản yêu cầu cấp ủy Đảng xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện công tác dân vận; xây dựng cơ chế lãnh đạo khối Dân vận, MTTQ và các đoàn thể nhân dân; duy trì chế độ giao ban hằng tháng với các Ban xây dựng Đảng, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội của huyện và các xã, thị trấn để nắm bắt tình hình hoạt động, kịp thời chỉ đạo nhiệm vụ công tác của từng cơ quan, đơn vị và tăng cường công tác kiểm tra các hoạt động của khối Dân vận huyện. Đồng thời, quan tâm củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận các cấp. Trên cơ sở định hướng của Huyện ủy, Ban Dân vận Huyện ủy, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong huyện đã chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để tập hợp quần chúng nhân dân tham gia vào tổ chức hội, đoàn thể; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chính sách, pháp luật, tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Các mô hình dân vận khéo được duy trì và nhân rộng huy động sự tham gia của các tầng lớp nhân dân. Đến nay, toàn huyện đã tổ chức đánh giá kết quả thực hiện 45 mô hình “Dân vận khéo” trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội, xây dựng NTM, văn hóa, xã hội, an ninh - quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị. Tiêu biểu như phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững của Hội Nông dân huyện luôn được phát huy, mang lại hiệu quả thiết thực. Đến nay toàn huyện đã có 12.130 hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Hay như trong phong trào “Bốn đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” do Huyện Đoàn triển khai, đã phối hợp với các ngành, các cấp tổ chức giới thiệu việc làm cho 1.500 thanh niên; đảm nhận 3 công trình, phần việc thanh niên cấp xã; 30 công trình, phần việc cấp cho Đoàn với trị giá trên 210 triệu đồng; kết nạp mới 1.300 đoàn viên; bồi dưỡng, giới thiệu kết nạp 85 đảng viên mới…

Nghề làm bánh kẹo tại thôn Bất Di, xã Quang Trung đã góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân trong xã.
Nghề làm bánh kẹo tại thôn Bất Di, xã Quang Trung đã góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân trong xã.

Thực hiện đổi mới công tác dân vận, chính quyền các cấp huyện Vụ Bản đã cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, Nhà nước thông qua việc ban hành các chủ trương tiếp tục tăng cường thực hiện công tác dân vận gắn với việc thực hiện các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, quan tâm giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong đời sống nhân dân. Trong đó, UBND huyện ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, xúc tiến và thu hút đầu tư giai đoạn 2016-2020. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 26/CT-TTg, ngày 5-9-2016 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 08/CT-UBND của Chủ tịch UBND huyện “về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp”; Thông tri số 22-TT/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy “về việc tăng cường đi cơ sở của đội ngũ cán bộ các cấp” và Chỉ thị số 11-CT/HU ngày 10-5-2014 của Ban Thường vụ Huyện ủy “về tiếp tục thực hiện tổ chức lễ cưới theo nếp sống văn hóa trên địa bàn huyện”… Trong đó, Chỉ thị số 08/CT-UBND của Chủ tịch UBND huyện “về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp” với trọng tâm là việc nâng cao hiệu quả làm việc của cán bộ, công chức, viên chức; chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở và sử dụng có hiệu quả thời giờ làm việc; không sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa. Qua đó, đã nâng cao nhận thức, hành động, tác phong làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhất là việc phát huy vai trò người đứng đầu, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, hoạt động và chất lượng phục vụ nhân dân của bộ máy hành chính các cấp. Bên cạnh đó, công tác chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả việc tiếp dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân; chủ động đối thoại, tiếp xúc trực tiếp với nhân dân để nắm chắc tình hình và giải quyết các vụ việc ngay từ cơ sở được các cấp chính quyền tăng cường thực hiện. Từ năm 2016 đến nay, toàn huyện tiếp 212 lượt người; tiếp nhận, xử lý 142 đơn thư với 76 vụ việc; đã thụ lý giải quyết xong 72/76 vụ việc; 4 vụ việc đang xem xét giải quyết. Bên cạnh đó, chính quyền các cấp đã phối hợp với các cấp ủy và tổ chức Đảng lãnh đạo đảm bảo các điều kiện cần thiết để MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Với những kết quả hoạt động của công tác dân vận đã góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội, động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của huyện. Năm 2016, tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện đạt 15,7%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng cường đầu tư, thu ngân sách và huy động các nguồn lực cho phát triển ngày càng tăng. Chương trình xây dựng NTM được thực hiện hiệu quả. Đến nay, toàn huyện có 10 xã đạt NTM, 4 xã đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị tỉnh công nhận về đích xây dựng NTM năm 2016, các xã còn lại đang đẩy mạnh thực hiện các tiêu chí chưa đạt, phấn đấu hoàn thành 100% các tiêu chí của NTM vào năm 2018. Các hoạt động văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao, bộ mặt nông thôn ở các địa phương ngày càng khởi sắc./.

Bài và ảnh: Văn Trọng

,
,
.
,
,
,
,