Hội thảo khoa học cấp quốc gia về xây dựng, hoàn thiện, thi hành pháp luật
Cập nhật lúc19:25, Thứ Hai, 29/11/2021 (GMT+7)

Sáng 29-11, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Định hướng xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật theo tinh thần Văn kiện Đại hội XIII của Đảng” bằng hình thức trực tuyến. Đồng chủ trì hội thảo có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện quốc gia Hồ Chí Minh.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, trong hơn 35 năm qua, cùng với quá trình đẩy mạnh công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước, công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật đã có nhiều đổi mới, tiến bộ rõ rệt. Quá trình xây dựng pháp luật ngày càng dân chủ, công khai, minh bạch. Bảo đảm ngày càng tốt hơn yêu cầu về tính thực thi ngay trong luật, giảm dần nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành. Tinh thần thượng tôn pháp luật được đề cao, được quán triệt sâu sắc trong thực tiễn triển khai thi hành pháp luật. Kỷ cương, kỷ luật, tính nghiêm minh trong thực thi pháp luật được nâng lên. Cùng với việc đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhiều vụ việc làm sai, làm trái pháp luật, nhất là các vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực… đã được xử lý nghiêm minh, mang lại hiệu quả răn đe, cảnh tỉnh lớn, được đông đảo nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Tuy nhiên, so với thực tiễn phát triển của đất nước, công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật vẫn còn một số bất cập, hạn chế. Hệ thống pháp luật hiện nay còn cồng kềnh, chồng chéo, một số quy định chưa thống nhất, chưa bắt kịp yêu cầu của thực tiễn. Chất lượng của một số luật đã ban hành chưa cao, tính khả thi còn có mức độ. Có hiện tượng một số luật, một số nội dung của luật ban hành sau mâu thuẫn, xung đột với các luật ban hành trước. Vẫn còn tồn tại nhiều pháp lệnh, nhiều nội dung được quy định bằng luật nhưng vẫn phải ủy quyền cho các cơ quan hướng dẫn thi hành. Tình trạng luật ống, luật khung vẫn làm giảm hiệu lực, hiệu quả của pháp luật…

Với 60 chuyên đề, tham luận, các đại biểu tham dự hội thảo đã tập trung các chủ trương, đường lối về xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng mà trọng tâm là hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền con người, quyền công dân. Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ, vì sự phát triển của đất nước. Nhận diện các thách thức, cơ hội và những vấn đề pháp lý đặt ra; đề xuất các định hướng, giải pháp, nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước; góp phần xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045.

Kết quả Hội thảo góp phần quan trọng để các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương, các cơ quan hữu quan, các chuyên gia, nhà khoa học, các nhà quản lý và hoạt động thực tiễn nghiên cứu, vận dụng, tổ chức thực hiện hiệu quả, thực chất các nhiệm vụ đặt ra đối với công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.

PV

,
,
.
,
,
,
,