Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

07:06, 09/06/2020

Ngày 9-6-2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 48/KH-UBND về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn theo tinh thần Quyết định số 357/QÐ-TTg ngày 10-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố coi đây là nhiệm vụ xuyên suốt trong giai đoạn 2020-2025 và các năm tiếp theo. Cụ thể hóa các nội dung, nhiệm vụ trọng tâm tại Kết luận 54-KL/TW và các văn bản của Trung ương chỉ đạo, định hướng phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn để tổ chức thực hiện phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc; đồng thời bổ sung các nhiệm vụ trọng tâm mới cho các sở, ngành, các huyện, thành phố. Ðặc biệt, phải bám sát quan điểm: nông nghiệp, nông dân, nông thôn tiếp tục đóng vai trò chiến lược trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; làm nền tảng, chỗ dựa vững chắc cho phát triển bền vững kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, đảm bảo an ninh, quốc phòng, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, bảo vệ môi trường. Phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng nông thôn mới (NTM) tiếp tục là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của cả hệ thống chính trị, là cuộc vận động lớn, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực với sự tham gia trách nhiệm của người dân. Gắn kết quả thực hiện Chương trình xây dựng NTM với trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu cấp ủy, chính quyền ở mỗi địa phương để xây dựng nông thôn của tỉnh phồn thịnh, phát triển hài hòa với đô thị.

Tỉnh đề ra 7 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, gồm: Tiếp tục đổi mới và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 khóa X, Kết luận số 97-KL/TW và Kết luận số 54-KL/TW. Tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại ngành Nông nghiệp, phát triển nền nông nghiệp toàn diện theo hướng hiện đại gắn với phát triển các ngành công nghiệp, ngành nghề, dịch vụ, tạo việc làm tăng thu nhập, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào xây dựng NTM gắn với đô thị hóa, phấn đấu xây dựng nông thôn từng bước văn minh, hiện đại. Tiếp tục đầu tư hạ tầng nông nghiệp, nông thôn đáp ứng yêu cầu sản xuất hàng hóa, nâng cao đời sống nhân dân. Triển khai tốt các chương trình đào tạo nghề, mô hình hợp tác, liên kết đào tạo nghề nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho nông nghiệp, nông thôn. Tiếp tục xây dựng và thực hiện tốt các chính sách khuyến khích phát triển kinh tế nông nghiệp, thuỷ sản. Nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Các sở, ngành, Báo Nam Ðịnh, Ðài PT và TH tỉnh, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động xây dựng kế hoạch của ngành, địa phương mình và các nhiệm vụ, chương trình cụ thể UBND tỉnh giao trong Kế hoạch số 48; hàng năm báo cáo tình hình và kết quả thực hiện, đề xuất các chương trình, giải pháp với UBND tỉnh. Trong đó, chú trọng một số nhiệm vụ như xây dựng Kế hoạch cơ cấu lại ngành Nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc tiến độ thực hiện Chương trình xây dựng NTM và chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP); tổ chức thực hiện tốt kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa giai đoạn 2021-2025, đảm bảo hiệu quả và đúng các quy định của pháp luật; thực hiện tốt các mô hình liên kết chuỗi và tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp mở rộng quy mô sản xuất; vận động nông dân tham gia liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm nhằm nâng cao giá trị và hiệu quả kinh tế; khuyến khích thành lập mới HTX; khuyến khích đẩy mạnh liên kết sản xuất chuỗi theo Nghị định số 98/2018/NÐ-CP; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ của Trung ương và các chính sách của tỉnh như hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn, đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn, hỗ trợ phát triển HTX, hỗ trợ theo Nghị định số 67/2014/NÐ-CP...; cụ thể hóa các nội dung và các mức chi thành bộ cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, nông thôn phù hợp với điều kiện ngân sách của tỉnh. Ủy ban MTTQ tỉnh và các thành viên đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với xây dựng NTM, phát huy vai trò xây dựng đời sống văn hóa nông thôn, thúc đẩy thực hiện bình đẳng giới, nâng cao vị thế, năng lực cho phụ nữ nông thôn./.

Thanh ThúyBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com