Khẩn trương thực hiện hỗ trợ giảm tiền điện cho khách hàng bị ảnh hưởng của dịch COVID-19
Cập nhật lúc18:14, Thứ Ba, 21/04/2020 (GMT+7)

Ngày 20-4-2020, Sở Công Thương ban hành Công văn số 309/SCT-QLNL về thực hiện hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh huởng của dịch COVID-19 theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Công Thương và UBND tỉnh.

Sở Công Thương đề nghị các sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố phối hợp triển khai một số nội dung: Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Công ty Điện lực Nam Định lập danh sách các cơ sở phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 và phân loại theo các nhóm để triển khai thực hiện việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hỗ trợ, hướng dẫn Công ty Điện lực Nam Định trong việc xác định các cơ sở lưu trú du lịch theo quy định tại Luật Du lịch 2017 và các văn bản pháp luật có liên quan. UBND các huyện, thành phố chủ trì, phối hợp với Công ty Điện lực Nam Định tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương quy định về hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19; chỉ đạo Phòng Công Thương, Phòng Kinh tế hỗ trợ, phối hợp với các Công ty Điện lực, Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Ánh Sáng trong việc thực hiện kê khai, xác định và giám sát đảm bảo các đối tượng sử dụng điện được hưởng đúng mức giảm giá theo quy định của Nhà nước. Công ty Điện lực Nam Định khẩn trương thực hiện việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 theo nội dung Văn bản số 2698/BCT-ĐTĐL ngày 16-4-2020 của Bộ Công Thương; phối hợp với UBND các huyện, thành phố và các cơ quan thông tin đại chúng tổ chức tuyên truyền quy định về hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVD-19; tăng cường kiểm tra, giám sát các đơn vị Điện lực trực thuộc trong việc thực hiện hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19; hàng tháng tập hợp số liệu báo cáo Sở Công Thương về tình hình thực hiện, tổng số tiền được hỗ trợ giảm giá, số khách hàng được giảm giá, số lượng các cơ sở phục vụ phòng, chống dịch COVD-19 được giảm, miễn tiền điện... Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Ánh Sáng nghiêm túc thực hiện giá bán lẻ điện, giảm tiền điện cho các đối tượng, các nhóm khách hàng sử dụng điện theo Công văn số 2698/BCT-ĐTĐ của Bộ Công Thương; định kỳ hàng tháng báo cáo Sở Công Thương. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Công Thương để giải quyết theo thẩm quyền hoặc báo cáo UBND tỉnh và Bộ Công Thương xem xét, giải quyết./.

Thanh Thúy

 

,
,
.
,
,
,
,