Tăng cường thực hiện một số biện pháp quản lý chất thải để phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Cập nhật lúc18:43, Thứ Hai, 20/04/2020 (GMT+7)

Ngày 17-4-2020 UBND tỉnh ban hành Văn bản số 308/UBND-VP3 về việc “Tăng cường thực hiện một số biện pháp quản lý chất thải để phòng, chống dịch bệnh COVID-19”.

Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 đã có nhiều diễn biến phức tạp. Các cơ sở y tế và người dân trong tỉnh đang tích cực thực hiện các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm, trong khi chất thải rắn sinh hoạt và khẩu trang y tế (sau sử dụng) xả thải ra môi trường ngày càng nhiều; việc xử lý khẩu trang y tế, găng tay, các phương tiện phòng hộ cá nhân… qua sử dụng cần đảm bảo để tránh lây lan dịch bệnh. UBND tỉnh đề nghị các đoàn thể của tỉnh và yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tiếp tục tập trung thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 142/UBND-VP3 ngày 24-2-2020, đồng thời triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau: Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đúng các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, nhất là Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ, Văn bản số 2601/VPCP-KGVX ngày 3-4-2020 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg về phòng, chống dịch COVID-19 và các khuyến cáo, hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ Tài nguyên và Môi trường trong việc phòng, chống dịch bệnh và xử lý chất thải.

Tiếp tục thực hiện các biện pháp quản lý chất thải để phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Trong đó, đối với chất thải y tế: Chỉ đạo, kiểm tra công tác phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế, đặc biệt là chất thải y tế lây nhiễm. Khẩu trang y tế, các phương tiện phòng hộ cá nhân, găng tay đã qua sử dụng và các loại khẩu trang đã qua sử dụng, thải bỏ… là chất thải y tế lây nhiễm tại các cơ sở y tế, khu vực điều trị và chăm sóc bệnh nhân bị lây nhiễm, khu vực cách ly phải được thu gom, vận chuyển, xử lý an toàn và đảm bảo thực hiện đúng theo các quy định tại Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT. Ưu tiên xử lý tại chỗ chất thải y tế lây nhiễm phát sinh tại các cơ sở y tế, cụm cơ sở y tế tại địa phương có công trình, thiết bị xử lý chất thải y tế theo quy định; hoặc xử lý tại cơ sở xử lý chất thải nguy hại có chức năng xử lý chất thải y tế lây nhiễm (Công ty Cổ phần Kỹ thuật tài nguyên và môi trường ETC - tại KCN Hòa Xá, tỉnh Nam Định). Tăng cường kiểm tra, giám sát việc vận hành các công trình bảo vệ môi trường đối với các cơ sở y tế, các cơ sở xử lý chất thải y tế; khử khuẩn nước thải sau xử lý tại các cơ sở y tế, các cơ sở cách ly tập trung, các cơ sở xử lý chất thải y tế lây nhiễm đảm bảo không làm phát tán mầm bệnh ra môi trường. Kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thu gom, lưu giữ, chuyển giao chất thải y tế, đặc biệt là đối với khẩu trang y tế, các phương tiện phòng hộ cá nhân và các loại khẩu trang đã qua sử dụng, thải bỏ. Chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi để việc thu gom, vận chuyển chất thải y tế lây nhiễm được xử lý triệt để tại các cơ sở đủ điều kiện theo quy định của pháp luật. Đảm bảo kinh phí cho công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế (bao gồm cả trang thiết bị, vật tư đồ bảo hộ cho cán bộ thực hiện việc phân loại, thu gom, lưu giữ chất thải y tế trong các cơ sở y tế và các khu vực cách ly tập trung); kinh phí vận hành các công trình bảo vệ môi trường tại các cơ sở y tế, các khu vực cách ly tập trung.

Đối với chất thải sinh hoạt: Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thu gom, phân loại, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn quản lý. Đảm bảo kinh phí cho công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải sinh hoạt tại địa phương, đảm bảo chất thải phải được xử lý an toàn đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường theo hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường. UBND tỉnh đề nghị các đoàn thể của tỉnh, các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố khẩn trương chỉ đạo, thực hiện./.

Việt Thắng

,
,
.
,
,
,
,