Nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng vốn đầu tư công
Cập nhật lúc17:38, Thứ Năm, 05/03/2020 (GMT+7)

Để nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng vốn đầu tư công, UBND tỉnh vừa ban hành văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện và thành phố Nam Định thực hiện nghiêm các quy định của Luật Đầu tư công năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Trong đó Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Nam Định và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm về việc quyết định đầu tư dự án thuộc cấp mình quản lý. Việc phê duyệt và thực hiện dự án phải đảm bảo khả năng cân đối vốn trong giai đoạn 2016-2020 và giai đoạn 2021-2025, tránh phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản. Đối với các dự án có tổng mức đầu tư từ 15 tỷ đồng trở lên sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố, xã, phường, UBND thành phố Nam Định phải có văn bản báo cáo xin ý kiến UBND tỉnh (qua Sở KH và ĐT, Sở Tài chính) về chủ trương thực hiện dự án trên cơ sở dự kiến về quy mô, tổng mức đầu tư, nguồn vốn đầu tư dự án đã được HĐND thành phố thông qua. Đối với các dự án có tổng mức đầu tư từ 10 tỷ đồng trở lên sử dụng nguồn vốn ngân sách huyện, xã, thị trấn, UBND các huyện có văn bản báo cáo xin ý kiến UBND tỉnh (qua Sở KH và ĐT, Sở Tài chính) về chủ trương thực hiện dự án trên cơ sở dự kiến về quy mô, tổng mức đầu tư, nguồn vốn đầu tư dự án đã được HĐND huyện thông qua. Đối với các dự án sử dụng nguồn vốn 100% ngân sách tỉnh hoặc có nhiều nguồn vốn, trong đó có vốn ngân sách tỉnh (không phân biệt tổng mức đầu tư), trình tự thủ tục quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư dự án thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công năm 2019, Quy chế làm việc của Tỉnh ủy và Nghị quyết HĐND tỉnh./.

Thành Trung

,
,
.
,
,
,
,