Kế hoạch tổ chức Đại hội Thi đua quyết thắng LLVT tỉnh giai đoạn 2013-2018
Cập nhật lúc08:48, Thứ Tư, 13/06/2018 (GMT+7)

Thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU, ngày 22-12-2017 của Ban TVTU về “Công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2018” và Công văn số 501-CV/TU, ngày 14-5-2018 của Ban TVTU về “Tổ chức Đại hội Thi đua quyết thắng (TĐQT) LLVT tỉnh” giai đoạn 2013-2018; ngày 11-6-2018, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 63/KH-UBND về tổ chức Đại hội TĐQT LLVT tỉnh giai đoạn 2013-2018. Đại hội sẽ tổng kết, đánh giá kết quả công tác thi đua, khen thưởng và phong trào TĐQT của LLVT tỉnh; biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào TĐQT giai đoạn 2013-2018; đề ra phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2018-2023. Trước thời gian diễn ra Đại hội, các cơ quan chức năng tiến hành tuyên truyền, cổ động sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân; LLVT tỉnh tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao trong lực lượng; đồng thời thực hiện giao lưu các điển hình tiên tiến, tọa đàm, trao đổi kết quả, kinh nghiệm trong thực hiện phong trào TĐQT; triển khai bình xét, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào TĐQT giai đoạn 2013-2018. Bộ CHQS tỉnh là cơ quan chủ trì phối hợp với Báo Nam Định, Đài PT-TH tỉnh tổ chức tuyên truyền về vị trí, ý nghĩa của Đại hội TĐQT, kết quả phong trào TĐQT của LLVT và nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; tuyên truyền gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào TĐQT; phối hợp với Sở Nội vụ lựa chọn, tham mưu cho UBND tỉnh khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào TĐQT giai đoạn 2013-2018; phối hợp các sở, ngành, UBND các huyện, Thành phố Nam Định chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động chào mừng Đại hội TĐQT của LLVT tỉnh giai đoạn 2013-2018. Thời gian diễn ra Đại hội TĐQT LLVT tỉnh Nam Định dự kiến diễn ra vào cuối tháng 8 với yêu cầu bảo đảm trang trọng, thiết thực, hiệu quả, tránh phô trương hình thức./.

Xuân Thu

 

,
,
.
,
,
,
,