Hỏi - đáp về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 tỉnh Nam Định (kỳ 7)

19:53, 23/01/2024

(Tiếp theo kỳ trước)

Câu hỏi 12: Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy tại các đơn vị hành chính mới được tiến hành như thế nào?

Trả lời: Theo Kế hoạch số 112/KH-UBND, ngày 12-8-2023 của UBND tỉnh về thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Nam Định giai đoạn 2023-2025 thì sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy tại các đơn vị hành chính mới được tiến hành như sau:

1. Đối với các cơ quan, tổ chức đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp huyện, cấp xã: Thực hiện theo Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương.

2. Đối với tổ chức chính quyền địa phương và hoạt động của HĐND, UBND cấp huyện, cấp xã: Thực hiện theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và khoản 1, 2, 3 Điều 10 Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

3. Đối với cơ quan thuộc HĐND, cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện: Thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 10 Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15.

4. Đối với các tổ chức hành chính thuộc cơ quan Trung ương, thuộc cấp tỉnh được tổ chức theo đơn vị hành chính cấp huyện và tổ chức hành chính khác thuộc UBND cấp huyện: Thực hiện theo quy định của Luật chuyên ngành, các văn bản hướng dẫn thi hành của Chính phủ, của Bộ quản lý ngành, lĩnh vực và quy định tại Nghị định số 158/2018/NĐ-CP ngày 22-11-2018 của Chính phủ.

5. Đối với đơn vị sự nghiệp công lập: Việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập cung ứng các dịch vụ sự nghiệp cùng loại trên địa bàn đơn vị hành chính sau sắp xếp phải bảo đảm phù hợp với quy mô dân số, bán kính phục vụ, quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực, bảo đảm tinh gọn đầu mối, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức. Việc thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND cấp huyện tại đơn vị hành chính sau sắp xếp thực hiện theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

Riêng đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giáo dục, y tế: trước mắt giữ nguyên hiện trạng về tổ chức bộ máy và thực hiện việc sắp xếp sau khi có chỉ đạo của UBND tỉnh, hướng dẫn của Sở Nội vụ.

6. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đối với từng đơn vị hành chính có hiệu lực thi hành, các cơ quan, tổ chức ở đơn vị hành chính mới phải hoàn thành xong việc sắp xếp và kiện toàn tổ chức bộ máy.

(Còn nữa)

 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com