Sở Xây dựng tập trung cải cách thủ tục hành chính
Cập nhật lúc07:58, Thứ Sáu, 09/10/2020 (GMT+7)

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về triển khai các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, những tháng đầu năm 2020, Sở Xây dựng tăng cường chỉ đạo công tác cải cách hành chính trên các mặt: cải cách thể chế, cải cách tổ chức bộ máy, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, hiện đại hóa hành chính.

Cán bộ Phòng Quản lý Kiến trúc - Quy hoạch, Viện Quy hoạch Xây dựng Nam Định (Sở Xây dựng) nghiên cứu bản đồ quy hoạch phục vụ công tác chuyên môn.
Cán bộ Phòng Quản lý Kiến trúc - Quy hoạch, Viện Quy hoạch Xây dựng Nam Định (Sở Xây dựng) nghiên cứu bản đồ quy hoạch phục vụ công tác chuyên môn.

Sở đã chỉ đạo thường xuyên việc rà soát các TTHC thuộc thẩm quyền theo yêu cầu đơn giản hóa để kịp thời trình UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới và cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật mới liên quan đến các TTHC. Bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Xây dựng và tình hình thực tế, Sở Xây dựng đã chủ động tham mưu, soạn thảo trình UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo liên quan phục vụ công tác quản lý Nhà nước về xây dựng. Việc xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật kịp thời đã góp phần quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ được giao trên tất cả các lĩnh vực quản lý Nhà nước của ngành Xây dựng như Quyết định số 1959/QĐ-SXD ngày 10-8-2020 về việc chuẩn hóa TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng và UBND cấp huyện, cấp xã trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về xây dựng. Theo đó, chuẩn hóa 57 TTHC thuộc 6 lĩnh vực. Trình tự thực hiện, cách thức thực hiện, thành phần hồ sơ, mẫu đơn, mẫu tờ khai, thời hạn giải quyết, phí, lệ phí của các TTHC phù hợp với Luật Xây dựng và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn, giảm thời gian thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, công dân thực hiện các TTHC trong lĩnh vực xây dựng. Đến nay, 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng được thực hiện tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh và đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở, Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh theo quy định. Sở Xây dựng có tổng số 45 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết, trong đó có 37/45 thủ tục cắt giảm thời gian so với yêu cầu của Bộ Xây dựng, đặc biệt một số TTHC tần suất thực hiện nhiều như cấp giấy phép xây dựng; thẩm định dự án; thẩm định thiết kế cơ sở; thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật; thẩm định bản vẽ thiết kế thi công… Qua công tác rà soát nhóm, lĩnh vực TTHC liên quan tới cấp phép xây dựng và quy hoạch Sở đã chuẩn hóa từ 11 xuống còn 8 TTHC (6 TTHC về cấp phép xây dựng, 2 TTHC về quy hoạch), giảm 3 TTHC. Thời gian giải quyết TTHC đối với thủ tục cấp giấy phép quy hoạch từ 45 ngày làm việc xuống 30 ngày làm việc; thủ tục thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch từ 20 ngày làm việc xuống 10 ngày làm việc; thủ tục thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch từ 25 ngày làm việc xuống 15 ngày làm việc. 

Sở đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; trong đó có 24/57 TTHC được cung cấp mức độ 3 (đạt 47,3%); 18/57 TTHC mức độ 4 (đạt 31,5%). Đối với thủ tục về cấp phép xây dựng và quy hoạch  có 5 TTHC mức độ 3, 3 TTHC mức độ 4 (tăng 1 TTHC mức độ 4, giảm 3 TTHC mức độ 3). Các TTHC được cung cấp trực tuyến mức độ 3, 4 đều được kết nối với Trang thông tin điện tử của Sở, Cổng cung cấp dịch vụ công trực tuyến của tỉnh tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân truy cập khai thác mọi lúc, mọi nơi để tra cứu hồ sơ và tình hình giải quyết các TTHC có liên quan. Trang thông tin điện tử của Sở được duy trì hoạt động thường xuyên, cập nhật kịp thời, đầy đủ các thông tin về văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Xây dựng và UBND tỉnh; các hoạt động của ngành. Công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ và trả kết quả TTHC qua dịch vụ Bưu điện công ích đã được đẩy mạnh. Bên cạnh đó, các phản ánh, kiến nghị trực tiếp hoặc gián tiếp của các tổ chức, cá nhân liên quan đến tiếp nhận và giải quyết các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở đều được tiếp nhận, giải quyết thỏa đáng và kịp thời. Thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan và đạt được những kết quả nhất định, góp phần nâng cao năng lực điều hành và đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính. Luôn duy trì thực hiện tốt phần mềm hệ thống quản lý văn bản và điều hành (100% văn bản đi, đến đều được xử lý trên phần mềm) và áp dụng việc gửi, nhận văn bản giữa Sở với các sở, ngành, UBND huyện, thành phố; giữa Ban Giám đốc và các phòng bằng hộp thư công vụ của công chức... Đến tháng 9-2020, Sở Xây dựng đã tiếp nhận và giải quyết 46 hồ sơ TTHC thuộc lĩnh vực quản lý kiến trúc - quy hoạch; 2 hồ sơ thuộc lĩnh vực quản lý nhà và thị trường bất động sản; 78 hồ sơ thuộc lĩnh vực quản lý chất lượng công trình xây dựng, giám định tư pháp xây dựng, kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; 3 hồ sơ thuộc lĩnh vực quản lý kinh tế và vật liệu xây dựng; 586 hồ sơ thuộc lĩnh vực quản lý hoạt động xây dựng. Tiến độ, thời gian xử lý các TTHC được đảm bảo theo quy định; chất lượng giải quyết các TTHC được nâng lên rõ rệt. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác cải cách hành chính của Sở Xây dựng vẫn còn tồn tại một số khó khăn, vướng mắc như chất lượng ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đồng bộ gây khó khăn trong giải quyết TTHC; phần mềm quản lý phục vụ công tác cải cách hành chính thường bị lỗi; cán bộ đầu mối thực hiện giải quyết TTHC chủ yếu tập trung giải quyết nhiệm vụ chuyên môn và kiêm nhiệm, do đó thời gian dành cho nghiên cứu, tham mưu triển khai các nội dung cải cách hành chính hiệu quả chưa cao.

Để góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả cải cách hành chính, Sở Xây dựng kiến nghị các cấp có thẩm quyền điều chỉnh thời gian thực hiện TTHC đối với công trình nhà ở riêng lẻ vì theo Quyết định số 1290/QĐ-BXD ngày 27-12-2017 của Bộ Xây dựng thời gian giải quyết là 30 ngày làm việc nhưng theo Điều 102, Luật Xây dựng năm 2014, thời gian giải quyết là 15 ngày làm việc. Đề nghị Hội đồng chấm điểm cải cách hành chính của tỉnh không đưa các TTHC của ngành Thanh tra để chấm điểm cải cách hành chính hàng năm của các Sở vì theo Quyết định số 877/QĐ-TTg ngày 18-7-2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thực hiện tại các bộ, ngành, địa phương thì TTHC của ngành Thanh tra không nằm trong Danh mục TTHC phải triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4./.

Bài và ảnh: Thành Trung

,
,
.
,
,
,
,