Chấn chỉnh bất cập trong thực hiện cải cách hành chính

08:04, 08/04/2022

Thời gian qua, UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là người đứng đầu đã quan tâm, quyết liệt chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện các giải pháp với quyết tâm nâng cao các chỉ số cải cách hành chính (CCHC). Kết quả đã làm khá tốt các phần việc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, tổ chức bộ máy, hiện đại hóa hành chính. Tuy nhiên, vẫn còn không ít điểm chỉ số thành phần trong thực thi CCHC của các sở, ngành, địa phương giảm sút, nhiều phần việc chưa được thực thi hiệu quả.

Được hỗ trợ sớm hoàn tất các thủ tục hành chính, Công ty Cổ phần May Sông Hồng thuận lợi trong xây dựng, đưa Nhà máy may tại xã Nghĩa Phong (Nghĩa Hưng) vào hoạt động.
Được hỗ trợ sớm hoàn tất các thủ tục hành chính, Công ty Cổ phần May Sông Hồng thuận lợi trong xây dựng, đưa Nhà máy may tại xã Nghĩa Phong (Nghĩa Hưng) vào hoạt động.

Kết quả xác định chỉ số CCHC năm 2021 của các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố cho thấy: Điểm trung bình của khối sở, ngành đạt 59,94 điểm, bằng 88,32% so với năm 2020, giảm 2,68 điểm (1,33%). Trong đó, Sở Tài nguyên và Môi trường nằm trong nhóm trung bình thấp với mức chỉ số CCHC đạt khung từ 70% đến dưới 80%. Điểm trung bình khối UBND các huyện, thành phố đạt 58,45 điểm, bằng 83,50% so với năm 2020, giảm 3,01 điểm (4,3%); trong đó UBND huyện Ý Yên nằm trong nhóm trung bình thấp với mức chỉ số CCHC đạt khung từ 75% đến dưới 80%. Qua kiểm tra, đánh giá thực tế CCHC của các huyện cho thấy còn tồn tại nhiều bất cập gây ảnh hưởng đến kết quả, chất lượng CCHC. Theo UBND huyện Ý Yên, kết quả đánh giá chỉ số CCHC năm 2021 huyện đạt 75%, đứng cuối khối huyện, thành phố là do tồn tại các hạn chế gồm: Lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa quan tâm, chưa tập trung hết trách nhiệm của người đứng đầu trong thực thi các nhiệm vụ CCHC. Tại một số đơn vị, việc niêm yết công khai thủ tục hành chính (TTHC), địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả mang tính hình thức, thiếu sự kiểm tra, kiểm soát. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện, xã, thị trấn chưa thực hiện theo dõi hệ thống sổ sách, bảng biểu lưu trữ công tác giải quyết TTHC đầy đủ theo quy định. Việc tự rà soát, hệ thống hóa văn bản, nhất là ở các xã, thị trấn chưa cao. Một số xã, thị trấn vẫn còn tình trạng tiếp nhận giải quyết hồ sơ TTHC tại phòng làm việc, không qua Bộ phận một cửa theo quy định. Việc bố trí cán bộ, công chức làm nhiệm vụ đầu mối kiểm soát TTHC tại một số đơn vị chưa đảm bảo kinh nghiệm và năng lực, do thực hiện theo chế độ kiêm nhiệm nên chất lượng, hiệu quả chưa cao. Việc áp dụng công nghệ thông tin vào giải quyết công việc chưa tốt. 

Huyện Hải Hậu thì xác định, trong quý I-2022 vẫn còn một số cán bộ, công chức, viên chức ở một số địa phương, cơ quan chưa quan tâm đúng mức đến công tác CCHC. Một số nội dung CCHC thực hiện còn chậm và chưa hiệu quả, toàn huyện chưa có hồ sơ TTHC giải quyết theo cơ chế một cửa liên thông, chưa phát sinh hồ sơ giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích; chưa có hồ sơ trả kết quả giải quyết TTHC qua Trang dịch vụ công trực tuyến. Hầu hết các xã, thị trấn vẫn còn niêm yết Bộ TTHC cũ, chưa thường xuyên cập nhật, bổ sung, thay thế TTHC mới. Xã Hải Châu chưa sử dụng phần mềm quản lý văn bản đến; các xã, thị trấn: Yên Định, Hải Anh, Hải Thanh, Hải Lộc, Hải Long, Hải Minh, Hải Đường, Hải Sơn, Hải Phú, Hải Ninh, Hải Chính, Cồn, Hải Hòa, Hải Châu, Hải An chưa sử dụng phần mềm quản lý văn bản đi. Tại các xã Hải Giang, Hải Lộc, Hải Minh, Hải Sơn số lượng hồ sơ tiếp nhận trên Cổng Dịch vụ công còn ít, xã Hải Tây không thực hiện giải quyết hồ sơ trên Dịch vụ công; tại các xã, thị trấn: Hải Anh, Hải Phú, Cồn, Hải Giang, Hải Thanh, Hải Minh, Hải Sơn còn tình trạng hồ sơ bị trễ hạn so với quy định. Còn hiện tượng cán bộ thực hiện các TTHC dưới hình thức nhận ủy quyền. Tại huyện Xuân Trường trong quý I-2022 còn tình trạng người đứng đầu của một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa phát huy cao vai trò, trách nhiệm trong thực thi công vụ; cán bộ, công chức có biểu hiện gây phiền hà, chưa hết lòng phục vụ người dân, doanh nghiệp, nhất là trong việc giải quyết các TTHC…

Trước thực trạng kể trên, tỉnh yêu cầu trước tiên các sở, ngành, các địa phương phải chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, yếu kém trong CCHC; tiếp tục áp dụng đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, cụ thể hóa các giải pháp đảm bảo phải hoàn thành đúng tiến độ, có chất lượng, hiệu quả các nội dung CCHC và phải hướng tới sự hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương đã quyết liệt chấn chỉnh những bất cập trong công tác CCHC của mình. Huyện Hải Hậu yêu cầu UBND các xã, thị trấn, thủ trưởng các cơ quan chuyên môn phải chấn chỉnh ngay những bất cập, phải chịu trách nhiệm trước UBND huyện nếu còn để xảy ra tình trạng nêu trên. Yêu cầu thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, thống nhất về công tác kiểm soát TTHC; phải rà soát công khai Bộ TTHC thuộc phạm vi giải quyết của địa phương trên Cổng thông tin điện tử các xã, thị trấn; phải thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết 100% số hồ sơ TTHC trên trang Dịch vụ công của tỉnh, không để hồ sơ bị trễ hạn so với quy định; phải chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương đạo đức công vụ, nghiêm cấm cán bộ, công chức, viên chức thực hiện các TTHC dưới hình thức nhận ủy quyền, làm thay, làm hộ cho công dân, tổ chức để trục lợi. Đối với các xã, thị trấn chưa triển khai việc thanh toán trực tuyến, phải phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các ngân hàng thiết lập tài khoản để thực hiện thanh toán trực tuyến trong giải quyết TTHC trên Cổng cung cấp dịch vụ công trực tuyến của tỉnh; phấn đấu đến 30-6-2022, hoàn thành chỉ tiêu 100% cơ quan Nhà nước cấp huyện, các xã, thị trấn cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp. Huyện Xuân Trường yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn rà soát, bố trí đội ngũ công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, kịp thời thay thế những cá nhân có thái độ không đúng mực, sách nhiễu, phiền hà người dân, doanh nghiệp, đồng thời tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng này; chỉ đạo rà soát, cập nhật, niêm yết công khai danh mục TTHC tại Bộ phận một cửa cấp huyện và cấp xã theo quy định; thực hiện đúng quy trình giải quyết hồ sơ cho người dân, doanh nghiệp, kiên quyết không để quá hạn. Tại Ý Yên, Ban Thường vụ Huyện ủy đã yêu cầu cấp ủy các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc đứng đầu là đồng chí Bí thư cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn kịp thời chỉ đạo khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong công tác CCHC. Huyện còn tổ chức đánh giá trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện các nhiệm vụ CCHC; thường xuyên giao ban định kỳ hàng tháng, hàng quý để đánh giá kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc, từ đó đưa giải pháp nâng cao hiệu quả CCHC. Đến nay công tác CCHC của huyện Ý Yên có chuyển biến tích cực. Chất lượng hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cấp huyện, cấp xã đã được nâng lên. Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, điều hành đã được chú trọng triển khai đồng bộ từ cấp huyện đến cấp xã; hệ thống quản lý văn bản điện tử, chữ ký số, cập nhật TTHC lên Cổng dịch vụ công của tỉnh đã được triển khai đến tất cả các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn; tỷ lệ hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 đã được cải thiện (đạt trên 30% trong quý I-2022); hệ thống truyền hình trực tuyến của huyện ổn định chất lượng, đảm bảo phục vụ các hội nghị trực tuyến từ Trung ương đến địa phương được thông suốt.

Thời gian tới, các sở, ngành, địa phương tiếp tục bám sát các chương trình, kế hoạch của tỉnh, tập trung thực hiện 6 nhóm giải pháp trọng tâm nâng cao chất lượng hiệu quả CCHC, gồm: Tăng cường chỉ đạo, điều hành việc triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC; đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chấp hành các chủ trương, chính sách CCHC cho cán bộ, công chức, người dân, doanh nghiệp; bố trí đủ nguồn tài chính, nhân lực chất lượng cho CCHC; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính tạo động lực cải cách trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đổi mới phương pháp theo dõi, đánh giá kết quả nhiệm vụ CCHC, thường xuyên đo sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước các cấp; đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ, nhất là công nghệ thông tin, công nghệ số trong hoạt động của cơ quan hành chính./. 

Bài và ảnh: Thanh Thúy

 


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com