Chuyển biến trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

06:04, 30/04/2021

Trong gần 5 năm qua, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã đi vào nền nếp và từng bước “sâu rễ, bền gốc” trong các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh. Đó chính là nền tảng quan trọng để giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng. 

Nông thôn mới xã Nghĩa Bình, huyện Nghĩa Hưng (ảnh trên).  Bài và ảnh: Thu Thủy
Nông thôn mới xã Nghĩa Bình, huyện Nghĩa Hưng.

I. Quyết tâm chính trị cao

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kịp thời ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết như: Kế hoạch số 11-KH/TU ngày 2-12-2016 về “Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)”; Kế hoạch số 12-KH/TU ngày 8-12-2016 về “Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng” và Hướng dẫn số 01-HD/TU ngày 13-3-2017 về “Xây dựng và thực hiện kế hoạch tu dưỡng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị”. Các cấp ủy đã kịp thời xây dựng các kế hoạch, hướng dẫn, chương trình hành động để cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thể hiện tính chủ động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó tập trung thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân hàng năm và đột xuất theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); gắn với kiểm điểm và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ; Hướng dẫn việc xây dựng và thực hiện kế hoạch tu dưỡng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên và việc kiểm điểm tự phê bình, phê bình tập thể, cá nhân theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), gắn với kiểm điểm và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hàng năm. Nhận rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng đối với những cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, các cấp ủy, tổ chức đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo những tập thể, cá nhân liên quan nghiêm túc báo cáo, giải trình rõ những nội dung được gợi ý kiểm điểm; từ đó đề ra các biện pháp để xử lý, giáo dục, uốn nắn cán bộ, đảng viên vi phạm; xây dựng kế hoạch cam kết khắc phục, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm. Đồng thời các cấp ủy, tổ chức đảng trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện các quy định của Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng. Trong quá trình triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, cấp ủy, UBKT các cấp đã triển khai thực hiện toàn diện theo quy định của Điều lệ Đảng. Trong đó coi trọng kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh uỷ, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiến hành kiểm tra, giám sát những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm, dư luận xã hội quan tâm. Trong 5 năm qua, cấp uỷ các cấp đã xây dựng, thực hiện kiểm tra 4.570 lượt tổ chức đảng và 4.577 đảng viên (trong đó có 1.141 đảng viên là cấp uỷ viên các cấp); giám sát 3.990 lượt tổ chức đảng và 3.911 đảng viên (trong đó có 2.625 đảng viên là cấp uỷ viên các cấp). UBKT các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 29 tổ chức đảng và 302 đảng viên; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ  kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng 3.971 lượt tổ chức đảng; giám sát chuyên đề 3.044 lượt tổ chức đảng và 1.496 đảng viên; xem xét, giải quyết tố cáo đối với 2 tổ chức đảng, 171 đảng viên. Việc thi hành kỷ luật đảng được tiến hành nghiêm túc, cấp uỷ các cấp thi hành kỷ luật 26 tổ chức đảng (khiển trách 18, cảnh cáo 8); các tổ chức đảng đã thi hành kỷ luật 2.218 đảng viên (khiển trách 1.666, cảnh cáo 290, cách chức 24 và khai trừ 238 đảng viên). Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiền, Uỷ viên Ban TVTU, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ cho biết: “Việc đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng trong nhiệm kỳ qua của Đảng bộ tỉnh đã đạt được mục đích, yêu cầu, chương trình đề ra, bảo đảm trọng tâm, trọng điểm và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; đã làm rõ và xử lý kịp thời, nghiêm minh đối với các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, góp phần phòng ngừa vi phạm, giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng. Kết quả công tác kiểm tra, giám sát đã tăng cường sức chiến đấu, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, góp phần để Đảng bộ tỉnh hoàn thành thắng lợi, toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ vừa qua với nhiều kết quả nổi bật, tạo được nhiều dấu ấn rõ nét”.

II. Chuyển biến toàn diện

Cán bộ bộ phận “một cửa” xã Hải Triều (Hải Hậu) giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân.
Cán bộ bộ phận “một cửa” xã Hải Triều (Hải Hậu) giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân.

Với quyết tâm chính trị cao của toàn Đảng bộ tỉnh, qua gần 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII), gắn với thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, nhất là Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; các cấp ủy đảng có nhiều kinh nghiệm về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; góp phần củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng. Lòng tin của nhân dân vào công tác xây dựng Đảng được tăng cường; vai trò, vị trí của cấp ủy, tổ chức đảng được nâng cao. Ý thức, kỷ luật, kỷ cương hành chính, hiệu quả thực thi công vụ; tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có bước chuyển tích cực. Những vấn đề tồn tại, nổi cộm bức xúc mà dư luận và nhân dân quan tâm đã được các cấp, các ngành chỉ đạo giải quyết kịp thời ngay từ cơ sở, không để nảy sinh phức tạp. Các khâu của công tác cán bộ được triển khai tích cực, hiệu quả. Công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05 được thực hiện nghiêm túc, trên tinh thần thẳng thắn, mang tính xây dựng, có nhiều đổi mới mang lại hiệu quả. Việc khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm chỉ ra sau kiểm điểm phê bình và tự phê bình đã được thường xuyên kiểm tra, giám sát. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát những lĩnh vực, vấn đề nổi cộm và kiểm tra dấu hiệu vi phạm của các tổ chức đảng và đảng viên được tăng cường; kịp thời xem xét thi hành kỷ luật đảng đối với tổ chức đảng và đảng viên vi phạm..., góp phần giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo Đảng, tạo chuyển biến vững chắc trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh của tỉnh. Trong 5 năm qua, kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng trưởng, quy mô nền kinh tế được mở rộng, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 7,9%/năm, cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch tích cực, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp bình quân đạt 14,2%/năm, giá trị hàng xuất khẩu đến năm 2020 đạt 2,2 tỷ USD; Chương trình xây dựng NTM có sự khởi sắc và tạo được dấu ấn đậm nét, đã hoàn thành sớm hơn 1,5 năm so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra, sớm hơn 11,5 năm so với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM và được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững./.

Bài và ảnh: Thu ThủyBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com