Huyện ủy Mỹ Lộc tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên
Cập nhật lúc08:09, Thứ Sáu, 27/03/2020 (GMT+7)

Đảng bộ huyện Mỹ Lộc hiện có 45 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với 3.584 đảng viên. Những năm qua, Huyện ủy Mỹ Lộc đã chỉ đạo các cấp ủy đảng thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Qua đó góp phần phòng chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, phòng chống tự diễn biến, tự chuyển hóa trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Cán bộ Ban Tuyên giáo Huyện ủy Mỹ Lộc chuẩn bị tài liệu thông tin tình hình thời sự tới cán bộ, đảng viên.
Cán bộ Ban Tuyên giáo Huyện ủy Mỹ Lộc chuẩn bị tài liệu thông tin tình hình thời sự tới cán bộ, đảng viên.

Để nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng, Huyện ủy Mỹ Lộc ban hành các nghị quyết chuyên đề nhằm tập trung giải quyết những nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá, điểm yếu của địa phương; trong đó có Nghị quyết số 05-NQ/HU về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng”. Quan tâm đổi mới việc quán triệt, triển khai chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước với các hình thức phù hợp, sát với thực tiễn của địa phương. Các cấp ủy đảng trong huyện đã quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. Trong đó, việc triển khai thực hiện đồng bộ với các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên. Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành đầy đủ, kịp thời hệ thống văn bản để triển khai thực hiện nghị quyết và chỉ thị có hiệu quả; chú trọng đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức học tập, tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập đạt trên 90%. Nhiều cơ quan, đơn vị đã xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở cơ quan, đơn vị; xác định rõ thẩm quyền trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong lãnh đạo, điều hành và thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Hàng năm, cấp ủy các cấp chỉ đạo và yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch thực hiện cam kết với chi bộ, lãnh đạo địa phương, cơ quan về việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống không có biểu hiện suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để rèn luyện, phấn đấu thực hiện, làm cơ sở kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cuối năm. Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân và đánh giá, xếp loại hàng năm được thực hiện chặt chẽ theo các quy định và bộ tiêu chí mới. Qua đó, góp phần vào công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh tại cơ sở, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, các cấp ủy đảng trong huyện đẩy mạnh tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị theo hướng thiết thực, hiệu quả. Hệ thống Ban Tuyên giáo và đội ngũ báo cáo viên từ huyện đến xã, thị trấn thường xuyên được củng cố về tổ chức, được bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ và được cung cấp những thông tin mang tính định hướng và tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền. Từ năm 2019 đến nay, toàn huyện đã tổ chức được trên 1.000 hội nghị, buổi thông tin thời sự tại các chi bộ, đảng bộ. Nội dung tuyên truyền kết quả triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là việc triển khai thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; kết quả xây dựng nông thôn mới gắn với đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, xúc tiến và thu hút đầu tư giai đoạn 2016-2020; phòng chống dịch bệnh COVID-19 và dịch tả lợn châu Phi… Nhờ đó đã tác động tích cực đến nhận thức, tư tưởng chính trị của cán bộ, đảng viên và nhân dân, củng cố niềm tin, tạo sự thống nhất, quyết tâm thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Cùng với đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, công tác đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, chống “Diễn biến hòa bình” trong lĩnh vực tư tưởng - văn hóa được đẩy mạnh. Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị; kiện toàn Ban Chỉ đạo 35 trên cơ sở Ban Chỉ đạo 94 về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Đồng thời chỉ đạo đẩy mạnh công tác nắm bắt tư tưởng, định hướng dư luận xã hội với nhiều hình thức như: Thông qua đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội; tổ chức giao ban hàng quý và trực tiếp làm việc với cấp ủy, chính quyền cơ sở; triển khai quy chế người đứng đầu cấp ủy, chính quyền thường xuyên đối thoại với cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nội dung các cuộc giao ban, đối thoại tập trung vào các vấn đề: Xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng nông thôn mới, quản lý đất đai, đảm bảo vệ sinh môi trường, bồi thường giải phóng mặt bằng, chế độ, chính sách... Nhiều ý kiến, kiến nghị đã được lãnh đạo huyện, xã, thị trấn và các ngành chức năng xem xét, giải quyết kịp thời nên tình hình tư tưởng chính trị của cán bộ, đảng viên, nhân dân trong huyện ổn định. Ngoài ra, Huyện ủy Mỹ Lộc thường xuyên quan tâm đến công tác bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên, quần chúng. Từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, huyện đã mở được 74 lớp trung cấp chính trị với hơn 6.710 lượt học viên; trong đó có 15 lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng với 589 học viên, 8 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới với 416 học viên, 8 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho đối tượng 4 với 711 học viên, 4 lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính với 271 học viên, 9 lớp phối hợp với hơn 600 hội viên tham gia như Hội Nông dân, Mặt trận Tổ quốc, Phòng Công Thương, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Nông nghiệp; 30 lớp phối hợp với ngành giáo dục bồi dưỡng chính trị hè cho 4.570 cán bộ, giáo viên). Đến nay, toàn Đảng bộ có 12,6% đảng viên có trình độ lý luận sơ cấp, 15,6% có trình độ lý luận trung cấp, 1,4% có trình độ lý luận cử nhân, cao cấp.

Nhờ chú trọng làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, Đảng bộ huyện Mỹ Lộc luôn tạo sự đồng thuận trong nội bộ Đảng; cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân luôn đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra. Kinh tế tiếp tục ổn định và có bước phát triển khá. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất (giá so sánh 2010) bình quân hàng năm đạt 11,07%, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn tiếp cận đa chiều giảm còn 1,38%. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, nâng cao. Năm 2019, số cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 97,8%, không có cơ sở đảng yếu kém; số đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên đạt 88,6%. Thời gian tới, Đảng bộ huyện Mỹ Lộc tiếp tục đổi mới việc nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, nghị quyết đại hội đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng theo hướng thiết thực hơn nữa, cụ thể hơn nữa; gắn với việc giải quyết có hiệu quả các nhiệm vụ cụ thể của địa phương, cơ quan, đơn vị. Đa dạng hóa, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền với phương châm chủ động, đầy đủ, kịp thời, chính xác, đúng định hướng. Định kỳ cung cấp thông tin thời sự. Thường xuyên nắm bắt dư luận xã hội; kịp thời uốn nắn những lệch lạc, giải đáp vướng mắc. Tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị. Tăng cường công tác giáo dục lý luận chính trị; nâng cao trình độ lý luận và phẩm chất đạo đức, năng lực công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Quan tâm bồi dưỡng cho cán bộ, đảng viên kỹ năng lãnh đạo, giải quyết những tình huống thực tiễn cụ thể ở cơ sở. Tăng cường cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng giảng dạy tại Trung tâm Chính trị huyện. Tiếp tục sưu tầm, biên soạn Lịch sử Đảng bộ huyện và đảng bộ các xã, thị trấn. Thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên; chú trọng yếu tố “làm theo” đưa việc thực hiện chỉ thị ngày càng đi vào thực chất. Tập trung chỉ đạo, xử lý nghiêm, dứt điểm những vụ việc tiêu cực dư luận xã hội quan tâm./.

Bài và ảnh: Trần Văn Trọng


 

,
,
.
,
,
,
,