Nghị quyết về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng khu đô thị Thị trấn Yên Định, huyện Hải Hậu
Cập nhật lúc06:41, Thứ Tư, 07/08/2019 (GMT+7)

(Số: 23/NQ-HĐND ngày 10-7-2019)

HỘI ÐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ÐỊNH
KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ CHÍN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ðầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NÐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ðầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 120/2018/NÐ-CP ngày 13 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 77/2015/NÐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm, số 136/2015/NÐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ðầu tư công và số 161/2016/NÐ-CP ngày 2 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020;

Xét Tờ trình số 107/TTr-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng khu đô thị Thị trấn Yên Ðịnh, huyện Hải Hậu; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Ðiều 1. Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng khu đô thị Thị trấn Yên Ðịnh, huyện Hải Hậu với nội dung như sau:

1. Ðiều chỉnh tên dự án thành: Khu đô thị Yên Ðịnh và khu dân cư tập trung Hải Hưng.

2. Ðiều chỉnh, bổ sung nội dung và quy mô đầu tư:

Ðiều chỉnh, bổ sung các chỉ tiêu về tên đường, chiều dài, mặt cắt đường; điều chỉnh 3 tuyến đường và bổ sung một số hạng mục trong khu đô thị theo đề nghị của UBND tỉnh.

3. Ðiều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Hoàn thành năm 2019.

4. Các nội dung khác: Giữ nguyên theo Văn bản số 157/HÐND-TT ngày 30 tháng 9 năm 2015 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Ðịnh về việc cho ý kiến về đề xuất chủ trương đầu tư Dự án xây dựng khu đô thị Thị trấn Yên Ðịnh, huyện Hải Hậu.

Ðiều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết. Trong quá trình thực hiện, chỉ đạo chủ đầu tư, các sở, ngành liên quan thực hiện dự án theo đúng quy định của Luật Ðầu tư công, Luật Xây dựng và các quy định của pháp luật có liên quan.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Ðịnh khoá XVIII, kỳ họp thứ chín thông qua ngày 10 tháng 7 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

CHỦ TỊCH
Trần Văn Chung


 

Các tin khác
,
,
.
,
,
,
,