Nghị quyết về việc hủy bỏ dự án trong danh mục công trình dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 10ha đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua...

07:06, 11/06/2019

 NGHỊ QUYẾT
Về việc hủy bỏ dự án trong danh mục công trình dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 10ha đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua, chấp thuận bổ sung danh mục dự án phải thu hồi đất và phê duyệt bổ sung danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 10ha năm 2019 trên địa bàn tỉnh Nam Định

(Số: 05/NQ-HĐND ngày 31-5-2019)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH
KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ TÁM

(KỲ HỌP BẤT THƯỜNG)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị quyết số 135/NQ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ về điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối giai đoạn 2016-2020 tỉnh Nam Định;

Xét Tờ trình số 73/TTr-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc huỷ bỏ một số công trình, dự án đã được Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận; bổ sung danh mục dự án phải thu hồi đất, phê duyệt bổ sung danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng dưới 10ha đất trồng lúa thuộc kế hoạch sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Nam Định và điều chỉnh tên chủ đầu tư trong danh mục đã được HĐND tỉnh chấp thuận; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hủy bỏ dự án mở rộng cơ sở kinh doanh của Công ty Cổ phần Quang Hưng Star tại xã Giao Tiến, huyện Giao Thuỷ với tổng diện tích 1,0ha trong danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 10ha đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 73/2017/NQ-HĐND ngày 7 tháng 12 năm 2017.

(Chi tiết theo biểu số 01 đính kèm)

Điều 2. Chấp thuận bổ sung danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Nam Định gồm 24 công trình, dự án với tổng diện tích 87,35ha, gồm: 66,43ha đất nông nghiệp (có 51,91ha đất trồng lúa); 20,92ha đất phi nông nghiệp, trong đó:

- Các dự án đã quá 3 năm kế hoạch chưa thực hiện xong đề nghị được chuyển tiếp sang năm 2019 để thực hiện, bao gồm: Có 12 công trình, dự  án với diện tích 74,91ha, gồm 57,41ha đất nông nghiệp (trong đó sử dụng đất trồng lúa là 45,53ha); 17,50ha đất phi nông nghiệp.

- Các dự án đăng ký bổ sung mới năm 2019, bao gồm: Có 12 công trình, dự án với tổng diện tích 12,44ha, bao gồm: 9,02ha đất nông nghiệp (trong đó có 6,38ha đất trồng lúa); 3,42ha đất phi nông nghiệp.

(Chi tiết theo biểu số 02 đính kèm)

Điều 3. Phê duyệt bổ sung danh mục các công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 10ha năm 2019 trên địa bàn tỉnh Nam Định gồm 17 công trình, dự án, tổng diện tích 45,05ha, gồm: 41,95ha đất nông nghiệp (có 34,66ha đất trồng lúa), 3,10ha đất phi nông nghiệp, trong đó:

- Các dự án đã quá 3 năm kế hoạch chưa thực hiện xong đề nghị được chuyển tiếp sang năm 2019 để thực hiện, bao gồm: 7 công trình dự án với diện tích 18,20ha, gồm: 17,31ha đất nông nghiệp (trong đó có 17,29ha đất trồng lúa); 0,89ha đất phi nông nghiệp.

- Các dự án đăng ký bổ sung mới năm 2019, bao gồm: 9 công trình, dự án với diện tích 18,65ha, gồm: 16,84ha đất nông nghiệp (trong đó có 9,57ha đất trồng lúa); 1,81ha đất phi nông nghiệp.

- Dự án điều chỉnh tên chủ đầu tư trong danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 10ha đã được Thường trực HĐND tỉnh chấp thuận bổ sung năm 2018 với diện tích 8,20ha, gồm: 7,80ha đất nông nghiệp (trong đó có 7,80ha đất trồng lúa); 0,40ha đất phi nông nghiệp.

(Chi tiết theo biểu số 03 đính kèm)

Điều 4. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Điều 5. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.     

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khoá XVIII, kỳ họp thứ tám (kỳ họp bất thường) thông qua ngày 31 tháng 5 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.   

CHỦ TỊCH
Trần Văn Chung

[links()]

 

 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com