Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng (16-10)
Thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh
Cập nhật lúc08:13, Thứ Tư, 10/10/2018 (GMT+7)

Phan Văn Tình
Ủy viên Ban TVTU,
Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy

Ngay từ khi mới thành lập, Đảng ta đã xác định rõ tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát nhằm bảo đảm việc chấp hành và thực hiện thắng lợi mục tiêu, lý tưởng, cương lĩnh, chiến lược, đường lối, chính sách, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và giữ gìn kỷ luật, sự đoàn kết thống nhất trong Đảng. Xuất phát từ nhiệm vụ quan trọng đó, ngày 16-10-1948 tại Chiến khu Việt Bắc, đồng chí Trường Chinh, Tổng Bí thư Trung ương Đảng thay mặt Ban Thường vụ Trung ương Đảng ký, ban hành Quyết nghị số 29-QN/TW thành lập Ban Kiểm tra Trung ương, cơ quan kiểm tra chuyên trách đầu tiên của Đảng. Từ đó, ngày 16-10 hằng năm trở thành ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng. Trải qua 70 năm phấn đấu, xây dựng, ngành Kiểm tra Đảng đã không ngừng trưởng thành. UBKT các cấp, các thế hệ cán bộ kiểm tra của Đảng luôn phát huy truyền thống vẻ vang của ngành, giữ vững bản lĩnh chính trị, trung thành, tận tuỵ, liêm khiết, đoàn kết, kỷ luật, vượt qua khó khăn thử thách, lập nhiều thành tích trong thực hiện nhiệm vụ chung.

Năm 1960, Ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nam Định được thành lập. Được sự quan tâm, lãnh đạo của cấp uỷ các cấp, hệ thống cơ quan Kiểm tra các cấp của Đảng bộ tỉnh ngày càng được tăng cường. Các thế hệ cán bộ kiểm tra trong tỉnh luôn trung thành với Đảng, tận tụy với công việc; đoàn kết, kỷ luật; vượt mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Những năm gần đây, UBKT các cấp trong Đảng bộ tỉnh đã chủ động tham mưu, giúp cấp ủy thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; thực hiện các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định và nhiệm vụ do cấp uỷ giao đạt được nhiều kết quả, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Nội dung kiểm tra, giám sát có nhiều đổi mới, đã gắn kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay”; chú trọng kiểm tra, giám sát đối với những lĩnh vực nhạy cảm, những vấn đề bức xúc đang được xã hội quan tâm. Đối tượng kiểm tra, giám sát được mở rộng theo hướng tăng cường kiểm tra, giám sát đối với người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng. Việc thi hành kỷ luật được thực hiện nghiêm túc, đảng viên có vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật đều xem xét xử lý kỷ luật nghiêm minh; đảng viên có chức vụ sai phạm đến mức phải thi hành kỷ luật đều bị kỷ luật nghiêm khắc, bảo đảm phương châm “Công minh, chính xác, kịp thời”, trong thi hành kỷ luật không có vùng cấm.

Với sự đoàn kết, quyết tâm cao của cán bộ kiểm tra các cấp trong Đảng bộ tỉnh, 9 tháng đầu năm 2018 UBKT các cấp đã kiểm tra 61 đảng viên và 5 tổ chức Đảng khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của 385 tổ chức Đảng; kiểm tra công tác việc thi hành kỷ luật trong Đảng đối với 281 tổ chức Đảng; kiểm tra công tác tài chính Đảng ở 57 tổ chức Đảng; giám sát chuyên đề 88 tổ chức Đảng và 78 đảng viên; giải quyết tố cáo 19 đảng viên và 1 tổ chức Đảng; thi hành kỷ luật 57 đảng viên có vi phạm; giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng 1 trường hợp. UBKT các cấp đã chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu giúp cấp ủy kiểm tra 404 tổ chức Đảng và 483 đảng viên; giám sát chuyên đề 207 tổ chức Đảng và 148 đảng viên; thi hành kỷ luật 7 tổ chức Đảng và 195 đảng viên vi phạm; xem xét, giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng đối với 4 trường hợp.

Kết quả trên đã phản ảnh sự quyết tâm của cấp ủy, UBKT các cấp trong Đảng bộ tỉnh về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tuy nhiên, để đáp ứng được kỳ vọng của nhân dân trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về "Một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay”, nhất là khi Đảng ta đang quyết liệt đấu tranh với tệ nạn tham nhũng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có nói “Cái lò đã nóng lên rồi thì củi tươi vào đây cũng phải cháy. Củi khô, củi vừa vừa cháy trước, rồi cả lò nóng lên, tất cả các cơ quan vào cuộc, có ai đứng ngoài đâu. Và không thể đứng ngoài được. Cá nhân nào muốn không làm cũng không thể được, thế mới là thành công”. Như vậy, đấu tranh phòng chống tham nhũng không phải của một ai mà là của toàn Đảng, toàn xã hội.

Trong thời gian tới, UBKT các cấp trong Đảng bộ tỉnh với chức năng nhiệm vụ theo quy định sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Tích cực thực hiện nhiệm vụ giám sát thường xuyên, chủ động nắm chắc tình hình địa phương, đơn vị; kịp thời phát hiện, tiến hành kiểm tra tổ chức Đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Đẩy mạnh việc giám sát cán bộ, đảng viên là người đứng đầu cơ quan Đảng, chính quyền trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; tập trung giải quyết dứt điểm đơn thư tố cáo, khiếu nại thuộc thẩm quyền; kịp thời xem xét, xử lý tổ chức Đảng, đảng viên có vi phạm. Tập trung kiểm tra, giám sát vào các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm và những vấn đề bức xúc nhân dân quan tâm.

Phát huy truyền thống vẻ vang ngành Kiểm tra Đảng, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp của các cấp, các ngành, UBKT các cấp trong tỉnh khắc phục mọi khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh; xứng đáng với phần thưởng cao quý Huân chương Lao động hạng Nhất mà ngành Kiểm tra được đón nhận đúng vào dịp kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống./.

,
,
.
,
,
,
,