Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Thiết thực học và làm theo Bác ở Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh
Cập nhật lúc08:53, Thứ Hai, 23/07/2018 (GMT+7)

Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh hiện có 73 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc với 4.376 đảng viên. Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, những năm qua, Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh đã tập trung lãnh đạo các tổ chức cơ sở Đảng và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, từ đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động góp phần hoàn thành nhiệm vụ được giao, xây dựng tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh.

Cán bộ Chi cục Văn thư - Lưu trữ (Sở Nội vụ) bảo quản hồ sơ lưu trữ.
Cán bộ Chi cục Văn thư - Lưu trữ (Sở Nội vụ) bảo quản hồ sơ lưu trữ.

Cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối đã chỉ đạo các Đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc hoàn thiện chuẩn mực đạo đức theo tấm gương của Bác phù hợp với đặc điểm của mỗi cơ quan, đơn vị, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết đại hội của cấp ủy và nội dung sinh hoạt thường xuyên của chi bộ gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở từng cơ quan, đơn vị. Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức Đảng hằng năm. Nhiều cơ quan, đơn vị đã gắn tiêu chí, chuẩn mực đạo đức theo tấm gương của Bác với chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp như: ngành Y tế, Giáo dục, Thuế, Thông tin truyền thông… Trong đó chú trọng yêu cầu chuẩn mực đạo đức đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện dân chủ, nêu cao tính tiền phong gương mẫu, ý thức trách nhiệm, giữ gìn đoàn kết, lắng nghe ý kiến của quần chúng. Đến nay, các Đảng bộ, chi bộ cơ sở trong toàn Đảng bộ Khối đã xây dựng, bổ sung, hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Ở một số cơ quan, đơn vị, chuẩn mực đạo đức được treo trang trọng ở phòng họp, những nơi thuận tiện để cán bộ, đảng viên, người dân đến liên hệ làm việc dễ quan sát, điển hình như Đảng bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đảng bộ Tòa án nhân dân tỉnh, Đảng bộ Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định, Đảng bộ Cục Thuế tỉnh, Chi bộ Hội LHPN tỉnh… Đặc biệt quán triệt và thực hiện 4 nhiệm vụ đột phá của Ban TVTU, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã chỉ đạo cấp ủy các Đảng bộ, chi bộ cơ sở căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình, xác định các nhiệm vụ mang tính đột phá trong quá trình học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tập trung vào 3 nhiệm vụ: Triển khai, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 09-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, lãnh đạo quản lý; Đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, công trình trọng điểm, tạo nền tảng tiền đề cho sự phát triển kinh tế; Thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Từ đó, các Đảng bộ, chi bộ cơ sở đã cụ thể hóa từng nội dung học tập và làm theo Bác vào công việc hằng ngày gắn với các chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tiêu biểu như trong công tác xây dựng Đảng, các ban Xây dựng Đảng và cơ quan Tỉnh ủy đã gắn nội dung việc học và làm theo Bác với thực hiện các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, như: “Xây dựng chỉnh đốn Đảng”, “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng”, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Đổi mới nội dung, phương thức công tác Tuyên giáo”, “Dân vận khéo”, “Đồng thuận, sáng tạo giỏi, về đích sớm”, “Lao động giỏi, sáng tạo, hiệu quả, chất lượng, xây dựng cơ quan, Đảng bộ trong sạch vững mạnh toàn diện”... góp phần thúc đẩy, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Từ năm 2017 đến nay, các Ban Xây dựng Đảng đã tập trung tham mưu Ban TVTU ban hành và triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm như: Kế hoạch về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp giai đoạn 2017-2020; Quy định về luân chuyển, điều động cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; Quy định số về đánh giá xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh, các Đảng bộ huyện, thành phố và đảng ủy trực thuộc tỉnh... Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp khắc phục những tồn tại, yếu kém sau kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường, xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, ‘tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; tham gia giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội... Trong công tác xây dựng chính quyền, các sở, ngành đã gắn việc học và làm theo Bác với các phong trào thi đua “Xây dựng chính quyền vững mạnh”; “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công việc, xây dựng văn minh công sở”; hướng nội dung các phong trào vào việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”, “công tâm, thạo việc, giỏi chuyên môn, nghiệp vụ và tăng cường mối liên hệ với nhân dân”. Đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, công trình trọng điểm tạo tiền đề cho phát triển kinh tế của tỉnh; thực hiện có hiệu quả công tác cải cánh hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh. 

Qua 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, nhiều tổ chức, cá nhân thuộc Đảng bộ Khối có thành tích xuất sắc được biểu dương, khen thưởng. Trong đó, có 1 tập thể, 3 cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng khen; 7 tập thể, 10 cá nhân được Đảng uỷ Khối tặng Giấy khen. Qua đó, kịp thời động viên, khuyến khích và tạo động lực cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên tiếp tục thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Để việc thực hiện Chỉ thị 05 đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa mạnh mẽ, trở thành giải pháp quan trọng trong xây dựng Đảng, thời gian tới, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các Đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong Đảng và xã hội về đẩy mạnh học tập và làm theo đạo đức, tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh, coi đây là công việc thường xuyên, là trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, nhất là người đứng đầu cấp ủy. Lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc học tập, đặc biệt là làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các chuyên đề hằng năm với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh lần thứ XVIII và nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020. Chú trọng xây dựng và biểu dương, nhân rộng gương điển hình, cách làm hay, “gương người tốt, việc tốt” của các cơ quan, đơn vị. Bên cạnh đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và các chuyên đề hằng năm tại cơ quan, đơn vị./.

Bài và ảnh: Văn Trọng

Các tin khác
,
,
.
,
,
,
,