Nghiên cứu, học tập, quán triệt các kết luận, quy định của Hội nghị lần thứ 4, BCH Trung ương Đảng (khóa XIII)

04:04, 21/04/2022

Ngày 21-4, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt nội dung kết luận, quy định được thông qua tại Hội nghị lần thứ 4 BCH Trung ương Đảng (khóa XIII) cho lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản; lãnh đạo Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, đại biểu văn nghệ sĩ, trí thức. Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Nam Định có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch, Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh; trưởng, phó các phòng, ban chuyên môn, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí.

Tại hội nghị, GS.TS Phùng Hữu Phú, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Cơ quan Đảng Trung ương trực tiếp trình bày chuyên đề về những nội dung cốt lõi, những điểm mới trong Kết luận số 21-KL/TW ngày 25-10-2021 của BCH Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Các đại biểu dự hội nghị cũng được nghe chuyên đề về những điểm mới và điểm cốt lõi trong Quy định số 37-QĐ-TW ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về 19 điều đảng viên không được làm.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, việc nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII đối với các cơ quan báo chí, xuất bản, tầng lớp tri thức, văn nghệ sĩ góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh. Đội ngũ cán bộ, đảng viên cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc về mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung kết luận và quy định tại hội nghị Trung ương 4 khóa XIII để xác định rõ những công việc, nhiệm vụ cần phải làm trong thời gian tới. Trên cơ sở đó tạo sự thống nhất, ý chí quyết tâm, gương mẫu, tự giác thực  hiện quy định trên cương vị công tác của mình. Đối với các đồng chí lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản chủ động lựa chọn xây dựng đề tài, tăng cường tuyên truyền phát huy tốt vai trò của báo chí truyền thông tuyên truyền, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII. Đối với lãnh đạo các Hội, Liên hiệp cần xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể nhằm triển khai thực hiện những nội dung trong bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc ngày 24-11-2021; tập trung đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới./. 

Lam Hồng

                                         

 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com