Hội nghị toàn quốc tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI

08:05, 17/05/2016
Ngày 16-5-2016, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Dự hội nghị có các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị: Trần Đại Quang, Chủ tịch nước; Đinh Thế Huynh, Thường trực Ban Bí thư; Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Chính phủ; Trương Thị Mai, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; các đồng chí Ủy viên BCH Trung ương Đảng; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương... và 719 đại biểu đại diện cho các tập thể và cá nhân tiêu biểu có nhiều thành tích trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Dự hội nghị ở điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban TVTU; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố.
 
Tại hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã trình bày báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. 5 năm qua, việc triển khai và tổ chức thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị được tiến hành bài bản, kịp thời, nghiêm túc; công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng. Qua đó đã nâng cao nhận thức và tạo chuyển biến bước đầu về tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhất là việc học tập đã đi vào nền nếp, thực chất hơn, hạn chế dần các biểu hiện hình thức mang tính phong trào của cuộc vận động những năm trước. Việc thực hiện trách nhiệm nêu gương theo Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư được các cấp ủy quan tâm chỉ đạo kịp thời, cụ thể hóa và đề ra yêu cầu nêu gương đối với cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, đã có tác động tích cực đến rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, tư cách của người cán bộ, đảng viên. Đã xuất hiện nhiều tấm gương cán bộ, đảng viên gương mẫu, tận tụy, đổi mới lề lối làm việc, tác phong sâu sát thực tế, nêu cao ý thức phục vụ nhân dân, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước. Quá trình thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị đã góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các địa phương, cơ quan, đơn vị; nhiều vấn đề nổi cộm, bức xúc tồn đọng, yếu kém kéo dài ở cơ sở đã được giải quyết. Việc đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường kỳ của chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị làm cho sinh hoạt chi bộ có nội dung thiết thực, cụ thể hơn, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, của các cấp chính quyền, đoàn thể. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị được cấp ủy và chính quyền các cấp quan tâm. Các cơ quan báo chí đã quan tâm hơn đến việc phát hiện, cổ vũ người tốt, việc tốt, tạo không khí phấn khởi, khích lệ cán bộ, đảng viên, nhân dân học tập và làm theo Bác; có tác dụng định hướng xây dựng nhân cách, văn hóa con người Việt Nam. 
 
Đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đại biểu dự hội nghị tại đầu cầu tỉnh ta.
Đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đại biểu dự hội nghị tại đầu cầu tỉnh ta.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị còn một số hạn chế: Vẫn còn không ít cán bộ, đảng viên, nhận thức chưa đầy đủ, sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng, mục đích, yêu cầu của Chỉ thị 03-CT/TW đối với công tác xây dựng Đảng; do đó ở nhiều nơi, việc thực hiện Chỉ thị chưa trở thành việc làm thường xuyên, thành ý thức tự giác của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Trách nhiệm nêu gương làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chưa cao, nhiều nơi chưa thực hiện nghiêm túc. Kết quả thực hiện một số nội dung nêu trong Chỉ thị còn hạn chế; công tác kiểm tra, giám sát ở nhiều địa phương, đơn vị chưa thường xuyên, liên tục, nhất là những năm cuối nhiệm kỳ. Công tác tuyên truyền về thực hiện Chỉ thị chưa thật sinh động, chưa tạo sức lan tỏa mạnh mẽ từ các điển hình tiêu biểu trong Đảng và xã hội.
 
Để tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thời gian tới, cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp tổ chức nghiên cứu, quán triệt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị cho cán bộ, đảng viên nhằm thống nhất nhận thức thật sâu sắc, đầy đủ những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng ở nước ta; nắm vững mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thường xuyên rà soát việc thực hiện, coi đây là một nội dung quan trọng để đánh giá, nhận xét tổ chức, cá nhân hằng năm và cả nhiệm kỳ. Tổ chức tốt việc học tập các chủ đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các hình thức học tập linh hoạt, sáng tạo. Thực hiện nghiêm túc Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp, các ngành. Gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Tăng cường giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho thế hệ trẻ. Đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác…
 
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ghi nhận, biểu dương những thành tích của các cấp, các ngành, các địa phương và cơ quan, đơn vị đã đạt được trong thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị trong 5 năm qua. Đồng chí cũng nêu rõ những vấn đề còn tồn tại, hạn chế trong thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW; đồng thời nhấn mạnh: Để khắc phục những vấn đề còn tồn tại trong thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung quán triệt và thực hiện tốt trong thời gian tới là: Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức Đảng, của chính quyền, MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội các cấp, của từng địa phương, cơ quan, đơn vị và trước hết là của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về tư tưởng, chính trị, tổ chức và đạo đức; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống lãng phí, quan liêu, tham nhũng; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất. Tiếp tục làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức ngày càng sâu sắc hơn những nội dung cơ bản, những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, nghị quyết của cấp ủy và nội dung sinh hoạt thường xuyên của chi bộ, gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết các vấn đề bức xúc ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn để đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên và tổ chức Đảng; chú trọng việc làm theo bằng những việc làm, hành động cụ thể; xây dựng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến về làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với đánh giá cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hằng năm và cả nhiệm kỳ…
 
Tại hội nghị, 354 tập thể và 365 cá nhân đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2015./.
 
Tin, ảnh: Thu Thuỷ


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com