Lan tỏa niềm tin và khát vọng

06:02, 02/02/2021

Với phương châm "Đoàn kết - dân chủ - kỷ cương - sáng tạo - phát triển", sau hơn một tuần làm việc, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Đại hội đã bầu BCH Trung ương Đảng khóa XIII gồm 200 đồng chí. Sáng 31-1, BCH Trung ương Đảng khóa XIII đã họp Hội nghị lần thứ nhất bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, UBKT Trung ương, Chủ nhiệm UBKT Trung ương. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng. Đại hội XIII tổ chức thành công, một lần nữa thể hiện bản lĩnh, ý chí kiên cường và quyết tâm đi tới của cả dân tộc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; Đại hội của niềm tin và khát vọng phát triển đất nước.

Đoàn đại biểu tỉnh ta tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Đoàn đại biểu tỉnh ta tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Nhìn lại nhiệm kỳ Ðại hội XII, toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân ta đã phát huy tinh thần đoàn kết, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, nỗ lực sáng tạo nắm bắt thuận lợi, thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng, khá toàn diện, có nhiều dấu ấn nổi bật, tạo tiền đề cho những nhiệm kỳ tiếp theo. Ðúng như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói: “Ðất nước chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay”. Kinh tế vĩ mô ổn định, tăng trưởng được duy trì ở mức khá cao, khoảng 5,9%. Môi trường đầu tư, kinh doanh, tiềm lực, quy mô và sức cạnh tranh của nền kinh tế được nâng lên. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng và hệ thống chính trị được đặc biệt chú trọng, tiến hành toàn diện, đồng bộ, có hiệu quả trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí chuyển biến mạnh mẽ, có bước đột phá, quyết liệt, có hiệu quả, ngày càng đi vào chiều sâu, gắn kết chặt chẽ giữa “xây” và “chống”. Sự thống nhất, phối hợp đồng bộ giữa Ðảng, Nhà nước, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội được tăng cường. Chính trị, xã hội ổn định, đời sống của nhân dân được cải thiện rõ rệt. Các lĩnh vực an sinh xã hội, y tế, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, bảo vệ môi trường, phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam... có nhiều chuyển biến tích cực. Quốc phòng, an ninh không ngừng được củng cố, kiên quyết, kiên trì giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ. Quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và hiệu quả; vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao. Ðặc biệt, trong năm 2020, đại dịch COVID-19 tác động mạnh đến nước ta, gây ra nhiều thiệt hại về kinh tế - xã hội và sự phát triển của đất nước, nhưng nhờ phát huy được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, sự ưu việt của chế độ XHCN, sự tham gia đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Ðảng, sự đồng lòng ủng hộ của nhân dân, chúng ta đã từng bước kiểm soát thành công đại dịch; khôi phục sản xuất, kinh doanh và các hoạt động kinh tế - xã hội; ổn định đời sống, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Ðảng, Nhà nước và chế độ XHCN; khẳng định bản lĩnh, ý chí, truyền thống tốt đẹp của nhân dân ta, dân tộc ta.

Sau 35 năm Ðổi mới, 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH, 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện so với những năm trước đổi mới. Quy mô, trình độ nền kinh tế được nâng lên; nền kinh tế thị trường định hướng XHCN tiếp tục phát triển; kinh tế vĩ mô ổn định; các cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản được bảo đảm; tăng trưởng được duy trì ở mức khá cao; tiềm lực, quy mô và sức cạnh tranh của nền kinh tế được nâng lên, chất lượng tăng trưởng được cải thiện. Trong bối cảnh thế giới có nhiều khủng hoảng, đặc biệt năm 2020 nhiều quốc gia tăng trưởng âm, nhưng Việt Nam vẫn tăng trưởng dương, được đánh giá là 1 trong số 10 nước trên thế giới có tốc độ tăng trưởng GDP cao nhất; 1 trong 16 nền kinh tế mới nổi thành công nhất trong năm 2020. Những dấu ấn về kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Ðảng đã tạo niềm tin và sự đồng thuận trong nhân dân. Một trong những điểm nhấn quan trọng của Ðại hội XIII của Ðảng là xác định rõ hơn mục tiêu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc với tầm nhìn: Ðến giữa thế kỷ XXI, phấn đấu đưa Việt Nam trở thành nước phát triển, theo định hướng XHCN. Cụ thể, đến năm 2025 là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Ðến năm 2030 là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Ðến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Với tổng số 1.587 đại biểu, Ðoàn đại biểu Ðảng bộ tỉnh Nam Ðịnh có 25 thành viên tham gia Ðại hội; trong đó 22 đại biểu chính thức đã được bầu tại Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh lần thứ XX (nhiệm kỳ 2020-2025), 1 đại biểu đương nhiên là đồng chí Ủy viên BCH Trung ương Ðảng (khóa XII), Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Ðoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh khóa XIV, 2 đại biểu được Trung ương phân công tham gia Ðoàn. Ðây đều là những đảng viên ưu tú, đại diện cho trí tuệ của Ðảng bộ, ý chí, nguyện vọng của 110.829 đảng viên trong toàn Ðảng bộ tỉnh. Tại Ðại hội, đồng chí Ðoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Ðảng (khóa XII), Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Ðoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh đã được Ðại hội tín nhiệm bầu cử tham gia BCH Trung ương Ðảng khóa XIII với số phiếu rất cao, đạt 96,53%. Cùng với đó, 12 đồng chí quê hương Nam Ðịnh đang công tác ở các ban, bộ, ngành Trung ương và là lãnh đạo các địa phương trong cả nước đã tham gia BCH Trung ương Ðảng khóa mới, là tỉnh trong tốp đầu các tỉnh, thành phố có số lượng Ủy viên BCH Trung ương nhiều nhất toàn quốc. Ðồng chí Phạm Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết: Ðược tham dự Ðại hội, một sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại của đất nước, Ðoàn đại biểu Ðảng bộ tỉnh xác định đây vừa là vinh dự vừa là trách nhiệm trước cán bộ, đảng viên và nhân dân toàn tỉnh. Các thành viên trong Ðoàn đã chủ động nghiên cứu tài liệu, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng nhân dân, chuẩn bị tốt nội dung tham gia các chương trình nghị sự của Ðại hội để có những đóng góp thiết thực, hiệu quả nhất, góp phần vào thành công của Ðại hội. Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng thành công tốt đẹp sẽ mang lại luồng sinh khí mới, tạo tiền đề vững chắc để đất nước ta phát triển nhanh, toàn diện, bền vững. Dưới sự lãnh đạo của Ðảng, sự điều hành linh hoạt của Nhà nước, đất nước ta sẽ đạt được những thành tựu quan trọng; qua đó củng cố niềm tin của nhân dân với Ðảng và khẳng định vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Thời gian tới, việc tập trung đưa Nghị quyết Ðại hội XIII của Ðảng cũng như nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp vào cuộc sống là nhiệm vụ rất nặng nề của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở. Thực hiện tốt các nhiệm vụ này sẽ sớm hiện thực hóa mục tiêu: “Ðến năm 2030, Nam Ðịnh trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước” như Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định./.

Bài và ảnh: Xuân ThuBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com