Kết nạp 35 thành viên mới vào Liên minh HTX tỉnh
Cập nhật lúc07:31, Thứ Hai, 26/03/2012 (GMT+7)

Ngày 22-3-2012, Liên minh HTX tỉnh đã tổ chức lễ kết nạp 35 thành viên mới, gồm: 27 HTX dịch vụ nông nghiệp, 7 Quỹ TDND cơ sở và 1 doanh nghiệp tư nhân, nâng tổng số thành viên của Liên minh HTX tỉnh lên 347 đơn vị. Các thành viên tham gia Liên minh HTX tỉnh có quyền lợi và nghĩa vụ theo Luật HTX, Điều lệ Liên minh HTX Việt Nam và Điều lệ của Liên minh HTX tỉnh. Các thành viên được tham gia bàn bạc, biểu quyết các công việc của Liên minh HTX tỉnh; được thảo luận, đề xuất, kiến nghị các vấn đề về chính sách, pháp luật có liên quan đến kinh tế tập thể, kinh tế dân doanh; được hỗ trợ, tư vấn và cung cấp dịch vụ nhằm tạo điều kiện phát triển sản xuất kinh doanh; được giúp đỡ khi gặp khó khăn; được cung cấp các thông tin về kinh tế, pháp lý, khoa học kỹ thuật… và các lĩnh vực khác có liên quan. Các thành viên còn được Liên minh HTX tỉnh bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp khi bị xâm phạm; được hỗ trợ trong việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và người lao động ở trong và ngoài nước; được quyền ứng cử, đề cử và bầu cử vào các cơ quan của Liên minh HTX tỉnh./.

Thanh Tuấn

Ý kiến của bạn
,
,
.
,
,
,
,