Hỏi - đáp về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 tỉnh Nam Định (Kỳ 1)

18:20, 14/01/2024

Thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 26-5-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 theo Kết luận số 48-KL/TW ngày 30-1-2023 của Bộ Chính trị”, Kế hoạch số 112/KH-UBND, ngày 15-8-2023 của UBND tỉnh về “Thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Nam Định giai đoạn 2023-2025”, từ số này Báo Nam Định mở chuyên mục “Hỏi - đáp về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 tỉnh Nam Định” (Nội dung do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng).

Câu hỏi 1: Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã có mục đích, ý nghĩa như thế nào?

Trả lời: Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã để đạt tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số, tạo ra sự thay đổi tích cực, phát huy nguồn lực (về đất đai, dân số, mở rộng không gian để quy hoạch), tiềm năng phát triển của địa phương; đồng thời tinh gọn bộ máy, giảm biên chế, nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ, công chức, tiết kiệm kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc. Tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; đồng thời tạo thuận lợi cho công tác quản lý Nhà nước ở địa phương.

Câu hỏi 2: Nguyên tắc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã?

Trả lời: Theo Điều 2, Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15, ngày 12-7-2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tuân theo các nguyên tắc sau:

1. Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng và tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

2. Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã phải tuân thủ Hiến pháp, thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15, ngày 12-7-2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

3. Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã phải bảo đảm phù hợp với quy hoạch tỉnh, quy hoạch nông thôn, quy hoạch đô thị hoặc các quy hoạch khác có liên quan.

4. Chú trọng, cân nhắc kỹ các yếu tố đặc thù về truyền thống lịch sử, văn hóa, dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, phong tục, tập quán, vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, cộng đồng dân cư, yêu cầu bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phát triển kinh tế - xã hội.

5. Chú trọng và làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nhằm tạo sự đồng thuận, ủng hộ, thống nhất cao về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; tổ chức lấy ý kiến cử tri trên địa bàn bảo đảm công khai, minh bạch và đúng quy định của pháp luật.

6. Gắn việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thực hiện tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; giải quyết chế độ, chính sách hợp lý đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; thực hiện chế độ, chính sách hỗ trợ đặc thù đối với các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã sau khi thực hiện sắp xếp.

(Còn nữa)
 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com