Trực Ninh nâng cao chất lượng công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở

02:03, 01/03/2012

Được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, những năm qua phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở huyện Trực Ninh đã được đẩy mạnh. Ban chỉ đạo phong trào từ huyện đến cơ sở thường xuyên tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền triển khai thực hiện tốt phong trào xây dựng gia đình văn hoá, làng văn hoá, khu phố văn hoá; trong đó chú trọng các nội dung: Thực hiện Pháp lệnh Dân chủ ở cơ sở, giúp nhau làm giàu chính đáng, xoá đói giảm nghèo, phát triển kinh tế; từng bước hoàn thiện nội dung quy chế, các quy định thực hiện nếp sống văn hoá ở khu dân cư phù hợp với quy định của pháp luật; đẩy mạnh tuyên truyền đấu tranh với các tệ nạn xã hội, xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh, xây dựng các thiết chế văn hoá và nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa thể thao ở cơ sở. Với cách làm sáng tạo, phù hợp với điều kiện của địa phương, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" ở huyện Trực Ninh đã tạo được những chuyển biến tích cực, góp phần giữ vững an ninh nông thôn, hạn chế các tai tệ nạn xã hội, hệ thống các thiết chế văn hoá ở cơ sở được xây dựng, đời sống tinh thần của nhân dân ngày được nâng cao. Hằng năm, các xã, thị trấn đều duy trì việc bình xét công nhận và tổ chức tôn vinh danh hiệu “Gia đình văn hoá” nhân Ngày Gia đình Việt Nam (28-6). Tiêu biểu là các xã Trực Hùng, Trực Mỹ, Trực Nội, Trực Thái, Liêm Hải… Đến nay, toàn huyện có 100% số thôn, làng xây dựng được quy ước nếp sống văn hoá. Những đơn vị tiêu biểu trong phong trào xây dựng làng văn hóa là các xã Trực Nội, Trực Thanh, Trực Mỹ… Phong trào xây dựng nếp sống văn hóa trong cơ quan, doanh nghiệp, bệnh viện, trạm y tế được duy trì. Toàn huyện có 45/46 cơ quan, 70/91 trường học được công nhận đơn vị đạt tiêu chuẩn “Nếp sống văn hoá”. Các hoạt động văn hoá, thông tin, thể thao được duy trì và phát triển, hệ thống nhà văn hoá thôn, làng được quan tâm đầu tư xây dựng. Tại các xã điểm thực hiện xây dựng nông thôn mới như: Trực Nội, Trực Thanh, Trực Đại, Trực Hùng, Trung Đông, Việt Hùng đã quy hoạch và phê duyệt diện tích xây dựng nhà văn hóa thôn, làng theo quy định là 500m2 trở lên.

Làng quê xã Trung Đông (Trực Ninh) thời đổi mới.
Làng quê xã Trung Đông (Trực Ninh) thời đổi mới.

Bên cạnh những kết quả đạt được, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" ở huyện Trực Ninh vẫn chưa thực sự đi vào chiều sâu. Cấp ủy, chính quyền một số địa phương chưa nhận thức đầy đủ, chưa dành sự quan tâm chỉ đạo thực hiện phong trào. Các tiêu chí xây dựng đời sống văn hoá; quy định, quy ước về nếp sống văn hoá chưa được tự giác thực hiện và duy trì thường xuyên, chưa tạo ra những chuyển biến tích cực, vững chắc trong đời sống tinh thần của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Chất lượng phong trào xây dựng gia đình văn hóa; làng, xóm, tổ dân phố văn hóa; cơ quan, đơn vị văn hóa ở một số địa phương còn thấp. Một số làng, xóm, tổ dân phố tuy được công nhận đạt tiêu chuẩn văn hóa nhưng chưa nổi trội so với những nơi chưa được công nhận; vấn đề vệ sinh môi trường khu dân cư chưa đảm bảo, kết cấu hạ tầng còn yếu, một số hủ tục, tập quán lạc hậu vẫn chưa được xóa bỏ.

Trực Ninh phấn đấu trong 5 năm tới, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" đạt các mục tiêu: có 85% số làng, xóm, thôn, tổ dân phố đạt tiêu chuẩn làng văn hoá cấp huyện; 100% đơn vị, cơ quan, trường học, trạm y tế được công nhận danh hiệu đơn vị có nếp sống văn hóa; trên 85% số hộ gia đình đạt tiêu chuẩn “Gia đình văn hoá”; 99% tỷ lệ hộ dân dùng nước sạch; tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 4%. Để thực hiện mục tiêu đề ra, huyện tập trung chỉ đạo tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể trong việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc việc xây dựng phong trào, động viên khuyến khích kịp thời các địa phương có phong trào mạnh. Nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa thông tin, chú trọng duy trì thực hiện quy ước nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang, lễ hội góp phần đẩy lùi tai tệ nạn, giữ vững an ninh nông thôn, phát triển kinh tế bền vững. Tiếp tục đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa của các thôn, làng, xây dựng các sân chơi, bãi tập, các nhà văn hóa theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Chăm lo, củng cố, nâng cao chất lượng phong trào, tạo cho phong trào phát triển cả về bề rộng và chiều sâu, gắn với các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động của các đoàn thể nhân dân và các tổ chức xã hội, tích cực góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện./.

Bài và ảnh: Việt ThắngBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com