Để xứng đáng lời thề trước Đảng (kỳ II)
.

Để xứng đáng lời thề trước Đảng (kỳ II)

14:10, 11/06/2024
 

 

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị ngày 18/5/2021 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21/1/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Ðảng, Tỉnh ủy Nam Định đã lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các địa phương, đơn vị quan tâm củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Người đảng viên ở bất kỳ đâu, bất kỳ làm việc gì, bất kỳ địa vị nào và hoàn cảnh nào, cũng phải luôn luôn: đặt lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân lên trên hết, trước hết. Phải gần gũi dân chúng, thương yêu, giúp đỡ dân chúng, tổ chức và lãnh đạo dân chúng. Phải giữ vững đạo đức cách mệnh là chí công vô tư”.

 

Thôn Cư Nhân, xã Mỹ Thành là đơn vị đầu tiên của huyện Mỹ Lộc được UBND huyện Mỹ Lộc công nhận Khu dân cư nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu, hiện có 191 hộ, trên 590 nhân khẩu; chi bộ thôn có 28 đảng viên. Trong phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, kiểu mẫu, chi bộ thôn Cư Nhân do đồng chí Trịnh Xuân Nhâm, Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng là người đứng đầu cấp ủy cùng với chi bộ thôn phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở theo phương châm “Chi bộ nắm làng, đảng viên nắm hộ” lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, nhân dân thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, gắn thực hiện việc học tập và làm theo Bác với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”.

 

<em>Đồng chí Trịnh Xuân Nhâm, Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, Bí thư Chi bộ thôn Cư Nhân, xã Mỹ Thành (Mỹ Lộc).</em>
Đồng chí Trịnh Xuân Nhâm, Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, Bí thư Chi bộ thôn Cư Nhân, xã Mỹ Thành (Mỹ Lộc).

 

Trong các cuộc vận động nguồn lực, nhân lực xây dựng NTM kiểu mẫu, 28 đảng viên chi bộ thôn Cư Nhân, đứng đầu là Bí thư chi bộ Trịnh Xuân Nhâm đã gương mẫu ủng hộ tiền, đất đai, ngày công với tinh thần nhất quán “trên trước, dưới sau” (cấp trên làm gương trước), “trong trước, ngoài sau” (trong chi bộ, ngoài cộng đồng quần chúng), từ đó lan toả đến đông đảo người dân trong thôn tình nguyện hiến tổng số 1.452m2 đất ở, đất ao vườn để xây dựng đường trục xã; hơn 4.000m2 đất ruộng để làm nhà văn hóa, sân thể thao thôn; hoàn thành xây dựng nhà văn hóa mới với diện tích 180m2 trên khuôn viên đất với diện tích 2.260m2, có đủ các thiết chế văn hóa; xây dựng sân vận động thôn với diện tích 5.335m2; hàng chục nghìn ngày công để xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi, làm đường dong ngõ, cổng làng, tu sửa đình làng. Hiện, thu nhập bình quân đầu người tại địa phương đạt trên 80 triệu đồng/năm; 96% số hộ gia đình đạt chuẩn “Gia đình văn hóa”; 25 năm liên tục giữ vững danh hiệu “Làng (thôn) văn hóa”.

 

Chi bộ Phú Thứ, xã Tam Thanh (Vụ Bản, Nam Định) vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân hiến đất,
 ngày công làm đường trong phong trào xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu.
Chi bộ Phú Thứ, xã Tam Thanh (Vụ Bản, Nam Định) vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân hiến đất,
ngày công làm đường trong phong trào xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu.

 

Đảng bộ tỉnh Nam Định hiện có 15 đảng bộ trực thuộc, với 916 tổ chức cơ sở đảng (393 đảng bộ cơ sở, 523 chi bộ cơ sở), 4.318 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, tổng số 110.366 đảng viên. Những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy đảng các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIII tới cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ tỉnh.

 

 

 

Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng được đẩy mạnh; nhiệm vụ xây dựng Đảng về đạo đức trong cán bộ, đảng viên được coi trọng; việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, khóa XIII, Kết luận số 21-KL/TW về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị mang lại hiệu quả tích cực. Chủ động đấu tranh chống “Diễn biến hoà bình”, bác bỏ các quan điểm sai trái, luận điệu tuyên truyền của các thế lực thù địch… Tiếp tục lãnh đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII “Về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII “Về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”… Tổng kết công tác xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh 5 năm (2016-2020) và biểu dương khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên đạt thành tích xuất sắc 5 năm liền từ tỉnh đến cơ sở. Trong đó, gần 40 tổ chức đảng các cấp và gần 100 đảng viên xuất sắc được khen thưởng.

 

Việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, khóa XIII, Kết luận số 21-KL/TW về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị mang lại hiệu quả tích cực.
Việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, khóa XIII,
Kết luận số 21-KL/TW về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị mang lại hiệu quả tích cực.

 

Thực hiện nghiêm túc, nền nếp việc phân công cấp uỷ viên các cấp theo dõi, phụ trách cơ sở theo phương châm “Cấp uỷ cấp tỉnh nắm đến tổ chức cơ sở đảng, cấp uỷ cấp huyện nắm đến chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở; đảng viên cơ sở nắm đến hộ gia đình”. Tập trung củng cố, kiện toàn đội ngũ cấp ủy viên và bí thư cấp uỷ cơ sở có phẩm chất đạo đức cách mạng, có ý thức tổ chức kỷ luật, thực sự tiên phong, gương mẫu và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tăng cường đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ở cơ sở; thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy, việc thực hiện phân công và đánh giá, kiểm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ đảng viên. Chỉ đạo thường xuyên rà soát, kiểm tra thẻ đảng viên, giới thiệu chuyển sinh hoạt đảng. Quyết định tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng cho 27.101 đảng viên có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định; xem xét, quyết định kết nạp 5.755 đảng viên mới.

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Đảng là gồm các đảng viên mà tổ chức nên. Mọi công việc Đảng đều do đảng viên làm. Mọi nghị quyết Đảng đều do đảng viên chấp hành. Mọi chính sách của Đảng đều do đảng viên mà thấu đến quần chúng”. 

 

 

 

Trong bài viết Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thẳng thắn nêu: “Ý thức được nguy cơ đối với đảng cầm quyền là tham nhũng, quan liêu, thoái hoá..., nhất là trong điều kiện kinh tế thị trường, Đảng Cộng sản Việt Nam đã đặt ra yêu cầu phải thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, đấu tranh chống chủ nghĩa cơ hội, chủ nghĩa cá nhân, chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí, thoái hoá... trong nội bộ Đảng và trong toàn bộ hệ thống chính trị”.

 

 

 

Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định đã chỉ đạo triển khai và thực hiện nghiêm túc Quy định 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 (Quy định 102) về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm và Quy định 07-QĐ/TW, ngày 28/8/2018 (Quy định 07) của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm; Quy định số 131-QĐ/TW, ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và hoạt động thanh tra, kiểm toán.

 

 

 

Hoạt động kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đã được cấp ủy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện với nhiều đổi mới, quyết liệt, toàn diện hơn, góp phần tích cực vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 18/6/2021 về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; tăng cường kiểm tra dấu hiệu vi phạm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2021-2025”; rà soát, sửa đổi Quy chế phối hợp giữa UBKT Tỉnh ủy với các cơ quan liên quan trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp chủ động xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, hàng năm để tổ chức thực hiện; đã chú trọng kiểm tra, giám sát tổ chức đảng gắn với đảng viên là người đứng đầu cấp ủy, địa phương, đơn vị.

 

Cán bộ, công chức Văn phòng Tỉnh ủy Nam Định tích cực tham gia hiến máu nhân đạo.

 

Với tinh thần “Quyết tâm, quyết liệt, quyết làm”, cấp uỷ, UBKT các cấp tăng cường kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên có dấu hiệu vi phạm; thực hiện hiệu lực, hiệu quả Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21/1/2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Ðảng. Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, đã có 17 tổ chức đảng phải thi hành kỷ luật bằng các hình thức Khiển trách (12), Cảnh cáo (5); thi hành kỷ luật 1.326 đảng viên bằng các hình thức Khiển trách (1.101), Cảnh cáo (163), Cách chức (28), Khai trừ (34). UBKT các cấp thi hành kỷ luật đối với 9 tổ chức đảng, bằng các hình thức Khiển trách (6), Cảnh cáo (3). Thi hành kỷ luật 281 đảng viên (có 95 cấp ủy viên các cấp) bằng các hình thức Khiển trách (82), Cảnh cáo (43), Khai trừ (156).

 

Tỉnh Đoàn Nam Định tuyên dương “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”.

 

Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí được triển khai quyết liệt, đồng bộ, toàn diện, bài bản, đi vào chiều sâu. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã sớm thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tập trung cụ thể hóa và ban hành đầy đủ, kịp thời các chủ trương, giải pháp về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo quy định. Hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo được phát huy, khẳng định việc thành lập Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh là cần thiết; đã tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, góp phần ổn định tình hình trong tỉnh.

 

Một góc Thành Nam.
Một góc Thành Nam.

 

Những năm tiếp theo, Tỉnh ủy chỉ đạo quyết liệt triển khai thực hiện các quy định, kết luận của Trung ương về công tác xây dựng Đảng, nhất là Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Quy định số 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả. Tập trung triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 08-NQ/TU của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 16-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng. Thực hiện tốt Chương trình kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm; chủ động tự kiểm tra, giám sát từ cấp ủy ở cơ sở để kịp thời ngăn ngừa vi phạm; tăng cường kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm sai phạm, khuyết điểm của cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên.

(Còn nữa)
LÊ VIỆT THẮNG, PHẠM XUÂN LỘC

Kỳ I: “Lời thề trước Đảng - Hãy giữ danh thơm tiếng tốt”

Kỳ III: Nâng “chất” cán bộ, đảng viên - Nhiệm vụ cũ, yêu cầu mớiXem thêm bình luận