Thông báo xét tuyển công chức tỉnh Nam Định năm 2023

10:36, 02/11/2023

THÔNG BÁO
Xét tuyển công chức tỉnh Nam Định năm 2023
theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ;

Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Thực hiện Kế hoạch số 140/KH-UBND ngày 26/10/2023 của UBND tỉnh Nam Định về tổ chức tuyển dụng công chức tỉnh Nam Định năm 2023 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 2733/TTr-SNV ngày 30/10/2023 về việc ban hành thông báo xét tuyển công chức tỉnh Nam Định năm 2023 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ, UBND tỉnh Nam Định thông báo xét tuyển công chức tỉnh Nam Định năm 2023 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP, cụ thể như sau:

I. VỊ TRÍ VIỆC LÀM, CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG VÀ YÊU CẦU CỦA VỊ TRÍ VIỆC LÀM TUYỂN DỤNG

Tổng chỉ tiêu tuyển dụng công chức tỉnh Nam Định năm 2023 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP: 19 chỉ tiêu.

(Chi tiết vị trí việc làm, chỉ tiêu tuyển dụng, ngạch công chức tuyển dụng và yêu cầu đối với từng vị trí việc làm tuyển dụng trong Phụ lục kèm theo Thông báo này)

II. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển 

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP:

1.1. Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

1.2. Đủ 18 tuổi trở lên;

1.3. Có phiếu đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

1.4. Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

1.5. Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

1.6. Về trình độ đào tạo, ngoại ngữ, tin học:

a) Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên và có bảng điểm hoặc bảng kết quả học tập đúng với trình độ, ngành hoặc chuyên ngành đào tạo theo yêu cầu của vị trí việc làm tuyển dụng trong Phụ lục kèm theo Thông báo này;

b) Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;

c) Sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

1.7. Đáp ứng các tiêu chuẩn quy định tại Điều 2 Nghị định số 140/2017/NĐ-CP, cụ thể như sau:

1.7.1. Sinh viên tốt nghiệp đại học loại xuất sắc tại cơ sở giáo dục đại học ở trong nước hoặc nước ngoài được công nhận tương đương về văn bằng, chứng chỉ theo quy định của pháp luật có kết quả học tập và rèn luyện xuất sắc các năm học của bậc đại học, trong độ tuổi quy định tại Điều 1 Luật Thanh niên tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển và đáp ứng một trong các tiêu chuẩn sau đây:

a) Đạt giải ba cá nhân trở lên tại một trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, đạt giải khuyến khích trở lên trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi cấp quốc gia hoặc Bằng khen trở lên trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi quốc tế thuộc một trong các môn khoa học tự nhiên (toán, vật lý, hóa học, sinh học, tin học) và khoa học xã hội (ngữ văn, lịch sử, địa lý, ngoại ngữ) trong thời gian học ở cấp trung học phổ thông;

b) Đạt giải ba cá nhân trở lên tại cuộc thi khoa học - kỹ thuật cấp quốc gia hoặc quốc tế trong thời gian học ở cấp trung học phổ thông hoặc bậc đại học;

c) Đạt giải ba cá nhân trở lên tại cuộc thi Ô-lim-pích thuộc một trong các môn toán, vật lý, hóa học, cơ học, tin học hoặc các chuyên ngành khác trong thời gian học ở bậc đại học được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận.

1.7.2. Người có trình độ thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp I, bác sĩ nội trú trong độ tuổi quy định tại Điều 1 Luật Thanh niên tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển và đáp ứng đủ các tiêu chuẩn sau đây: 

a) Đạt tiêu chuẩn quy định tại điểm a hoặc điểm b hoặc điểm c khoản 1.7.1 nêu trên;

b) Tốt nghiệp đại học loại khá trở lên và có chuyên ngành đào tạo sau đại học cùng ngành đào tạo ở bậc đại học.

1.7.3. Người có trình độ tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp II trong độ tuổi theo quy định tại Điều 23 Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12/5/2014 của Chính phủ quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển và đáp ứng đủ các tiêu chuẩn quy định tại điểm a và điểm b khoản 1.7.2 nêu trên.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức

a) Không cư trú tại Việt Nam;

b) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc.

III. ƯU TIÊN TRONG TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC

1. Đối tượng và điểm ưu tiên trong xét tuyển

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

2. Trường hợp người dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên theo quy định nêu trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

IV. ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Hồ sơ dự tuyển

1.1. Hồ sơ dự tuyển (đựng trong túi hồ sơ) ghi đầy đủ họ và tên, địa chỉ, số điện thoại của người đăng ký dự tuyển và danh mục thành phần tài liệu, gồm:

a) Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu kèm theo Thông báo này; 

b) Bản sao các văn bằng, bảng điểm hoặc bảng kết quả học tập, chứng chỉ, ngoại ngữ, tin học theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền công chứng hoặc chứng thực;

c) Các văn bằng, bảng điểm hoặc bảng kết quả học tập, chứng chỉ bằng tiếng nước ngoài yêu cầu nộp kèm theo bản dịch ra tiếng Việt được cơ quan có thẩm quyền công chứng hoặc chứng thực. Trong trường hợp bằng tốt nghiệp tại các cơ sở đào tạo nước ngoài không ghi rõ loại khá, giỏi, xuất sắc thì bổ sung các tài liệu chứng minh kết quả học tập của người dự tuyển đạt loại khá, giỏi, xuất sắc theo xếp loại của trường (bảng đánh giá xếp loại của trường, thư xác nhận của trường là đạt loại khá, giỏi, xuất sắc...);

Đối với các văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp, người đăng ký dự tuyển phải nộp giấy công nhận văn bằng của cấp có thẩm quyền theo quy định tại Thông tư số 13/2021/TT-BGDĐT ngày 15/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam;

d) Trường hợp người đăng ký dự tuyển có bằng tốt nghiệp chuyên môn đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, tin học theo quy định mà tương ứng với yêu cầu về ngoại ngữ, tin học của vị trí việc làm dự tuyển thì người dự tuyển đề nghị với cơ sở đào tạo xem xét cấp giấy chứng nhận và nộp giấy chứng nhận của cơ sở đào tạo cùng với hồ sơ dự tuyển để làm cơ sở xác định tiêu chuẩn về ngoại ngữ, tin học theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển;

đ) Bằng khen, giấy tờ được cơ quan có thẩm quyền công chứng hoặc chứng thực chứng minh đạt giải cá nhân trong thời gian học ở cấp trung học phổ thông hoặc bậc đại học đáp ứng quy định tại khoản 1.7.1 tiểu mục 1.7 mục 1 Phần II Thông báo này;

e) Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền công chứng hoặc chứng thực;

g) 03 phong bì thư có dán tem, ghi rõ họ và tên, địa chỉ và số điện thoại của người đăng ký dự tuyển (để báo tin).

1.2. Một số lưu ý khi kê khai và nộp Phiếu đăng ký dự tuyển

a) Người đăng ký dự tuyển phải kê khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến ngày nộp Phiếu đăng ký dự tuyển và nếu kê khai sai sự thật hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển thì bị xử lý theo quy định của pháp luật. Phiếu đăng ký dự tuyển có thể viết tay hoặc đánh máy, nhưng không được tẩy xóa, sửa chữa.

b) Người đăng ký dự tuyển chỉ được nộp 01 Phiếu đăng ký dự tuyển và chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm tuyển dụng của một trong các đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng công chức phù hợp với trình độ, ngành hoặc chuyên ngành đào tạo; nếu đăng ký dự tuyển vào từ 02 vị trí việc làm trở lên hoặc đăng ký dự tuyển vào từ 02 đơn vị trở lên sẽ bị loại khỏi danh sách dự tuyển. 

2. Hình thức, thời hạn nộp, tiếp nhận và địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự tuyển

2.1. Hình thức nộp hồ sơ dự tuyển

Người đăng ký dự tuyển nộp hồ sơ dự tuyển bằng một trong hai hình thức sau:

a) Nộp hồ sơ dự tuyển trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Nam Định.

b) Nộp hồ sơ dự tuyển gửi theo đường bưu chính.

2.2. Thời hạn nộp hồ sơ dự tuyển

a) Thời hạn người đăng ký dự tuyển nộp trực tiếp hồ sơ dự tuyển: Từ ngày 03/11/2023 đến 17 giờ ngày 14/12/2023 (trong giờ hành chính của các ngày làm
việc).

b) Thời hạn người đăng ký dự tuyển nộp hồ sơ dự tuyển gửi theo đường bưu chính: Từ ngày 03/11/2023 đến ngày 04/12/2023 (dấu bưu điện đóng trên phong bì đựng hồ sơ dự tuyển gửi đi chậm nhất là ngày 04/12/2023 và phải được gửi đến địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự tuyển trước 17 giờ ngày 14/12/2023).

2.3. Thời hạn và địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự tuyển

a) Thời hạn tiếp nhận trực tiếp hồ sơ dự tuyển và tiếp nhận hồ sơ dự tuyển từ đường bưu chính gửi đến: Từ ngày 03/11/2023 đến 17 giờ ngày 14/12/2023 (trong giờ hành chính của các ngày làm việc).

b) Địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự tuyển đối với hình thức nộp trực tiếp và gửi theo đường bưu chính: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định - Tầng 1 Trung tâm Phục vụ hành chính công, Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Nam Định (địa chỉ: Số 40 đường Mạc Thị Bưởi, phường Vị Hoàng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định), số điện thoại liên hệ: 0912.987.057 hoặc 0979.712.119.

V. PHƯƠNG THỨC TUYỂN DỤNG: Xét tuyển.

VI. HÌNH THỨC, NỘI DUNG XÉT TUYỂN VÀ XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN

1. Hình thức và nội dung xét tuyển

Xét tuyển công chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

a) Vòng 1: Xét kết quả học tập, nghiên cứu (nếu có) và các điều kiện, tiêu chuẩn khác của người dự tuyển theo quy định tại mục 1 Phần II của Thông báo này, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

b) Vòng 2: Phỏng vấn để kiểm tra về kiến thức, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

- Thời gian phỏng vấn 30 phút (thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị trước khi phỏng vấn).

- Thang điểm phỏng vấn: 100 điểm.

c) Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn. 

2. Xác định người trúng tuyển

2.1. Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển công chức phải có đủ các điều kiện sau:

a) Có kết quả điểm phỏng vấn vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;

b) Có kết quả điểm phỏng vấn vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại Phần III Thông báo này (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

2.2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm tính theo quy định tại điểm b khoản 2.1 mục 2 nêu trên bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm phỏng vấn vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định người trúng tuyển.

2.3. Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển công chức tỉnh Nam Định năm 2023 không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

VII. TÀI LIỆU ÔN TẬP

1. Tài liệu ôn tập: Danh mục tài liệu ôn tập thi vòng 2 sẽ được Hội đồng xét tuyển công chức tỉnh Nam Định thông báo sau và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Nam Định tại địa chỉ: https://namdinh.gov.vn, Trang thông tin điện tử Sở Nội vụ tỉnh Nam Định tại địa chỉ: https://sonoivu.namdinh.gov.vn.

2. Thí sinh đăng ký dự tuyển tự ôn tập theo danh mục tài liệu được Hội đồng xét tuyển công chức tỉnh Nam Định thông báo.

VIII. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC XÉT TUYỂN VÒNG 2

1. Thời gian xét tuyển vòng 2: Dự kiến cuối tháng 12/2023 tổ chức xét tuyển vòng 2. Thời gian cụ thể sẽ được Hội đồng xét tuyển công chức tỉnh Nam Định thông báo sau.

2. Địa điểm tổ chức xét tuyển vòng 2: Hội đồng xét tuyển công chức tỉnh Nam Định sẽ có thông báo sau.

IX. CÁC NỘI DUNG KHÁC CỦA KỲ XÉT TUYỂN CÔNG CHỨC

1. Các nội dung khác của kỳ xét tuyển công chức: Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 140/2017/NĐ-CP, Nghị định số 138/2020/NĐ-CP và Thông tư số 06/2020/TT-BNV.

2. Phí dự tuyển: Mức thu phí dự tuyển thực hiện theo Thông tư số 92/2021/TTBTC ngày 28/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Thời gian nộp phí dự tuyển sẽ có thông báo sau.

Trên đây là Thông báo xét tuyển công chức tỉnh Nam Định năm 2023 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP của UBND tỉnh Nam Định. Thông báo này được:

- Đăng trên Báo Nam Định, Báo Nam Định điện tử tại địa chỉ https://baonamdinh.vn, đăng tóm tắt trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Nam Định; 

- Đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Nam Định tại địa chỉ: https://namdinh.gov.vn, Trang thông tin điện tử Sở Nội vụ tỉnh Nam Định tại địa chỉ: https://sonoivu.namdinh.gov.vn;

- Niêm yết công khai tại trụ sở UBND tỉnh Nam Định, trụ sở Sở Nội vụ tỉnh Nam Định, trụ sở của các sở, ban, ngành, UBND các huyện có chỉ tiêu tuyển dụng công chức và trụ sở Trung tâm Phục vụ hành chính công, Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Nam Định.

Các Thông báo khác có liên quan đến kỳ xét tuyển công chức tỉnh Nam Định năm 2023 được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Nam Định tại địa chỉ: https://namdinh.gov.vn, Trang thông tin điện tử Sở Nội vụ tỉnh Nam Định tại địa chỉ: https://sonoivu.namdinh.gov.vn và niêm yết công khai tại các địa chỉ nêu ở trên.

Thông tin chi tiết về kỳ xét tuyển công chức tỉnh Nam Định năm 2023 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP hoặc vướng mắc cần giải đáp, đề nghị liên hệ với Phòng Công chức, viên chức của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định, số điện thoại liên hệ: 0228.3635297 để được hướng dẫn, giải đáp./.

CHỦ TỊCH
Phạm Đình Nghị


PHỤ LỤC
Chỉ tiêu xét tuyển công chức tỉnh Nam Định năm 2023
theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP 

(Kèm theo Thông báo số: 281/TB-UBND ngày 02/11/2023 của UBND tỉnh Nam Định)

Nhấn vào đây để xem


MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

(Kèm theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP
ngày 05 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ)

 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com