Thông báo thi tuyển công chức tỉnh Nam Định năm 2023

20:38, 10/11/2023

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Thực hiện Kế hoạch số 145/KH-UBND ngày 03/11/2023 của UBND tỉnh Nam Định tổ chức tuyển dụng công chức tỉnh Nam Định năm 2023;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 2825/TTr-SNV ngày 08/11/2023 về việc ban hành thông báo thi tuyển công chức tỉnh Nam Định năm 2023, UBND tỉnh Nam Định thông báo thi tuyển công chức tỉnh Nam Định năm 2023, cụ thể như sau:

I. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG VÀ YÊU CẦU CỦA VỊ TRÍ VIỆC LÀM TUYỂN DỤNG

Tổng chỉ tiêu thi tuyển công chức tỉnh Nam Định năm 2023 là: 254 chỉ tiêu.

(Chi tiết tại Phụ lục kèm theo)

II. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển công chức

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:

a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

b) Đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu kèm theo Thông báo này); có lý lịch rõ ràng;

d) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

đ) Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ; 

e) Về trình độ đào tạo: Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên và có bảng điểm hoặc bảng kết quả học tập đúng với trình độ, ngành hoặc chuyên ngành đào tạo theo yêu cầu của vị trí việc làm tuyển dụng trong Phụ lục kèm theo Thông báo này.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức

a) Không cư trú tại Việt Nam;

b) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc;

d) Người đăng ký dự tuyển vào vị trí việc làm Kế toán mà thuộc các trường hợp không được làm kế toán theo quy định của Luật Kế toán năm 2015.

III. ƯU TIÊN TRONG TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC

1. Đối tượng và điểm ưu tiên trong thi tuyển

a) Anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

2. Trường hợp người dự thi tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên theo quy định nêu trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 

IV. ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Phiếu đăng ký dự tuyển

1.1. Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu kèm theo Thông báo này.

1.2. Một số lưu ý khi kê khai và nộp Phiếu đăng ký dự tuyển:

a) Người đăng ký dự tuyển phải kê khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến ngày nộp Phiếu đăng ký dự tuyển và nếu kê khai sai sự thật hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển thì bị xử lý theo quy định của pháp luật. Phiếu đăng ký dự tuyển có thể viết tay hoặc đánh máy, nhưng không được tẩy xóa, sửa chữa.

b) Người đăng ký dự tuyển chỉ được nộp 01 Phiếu đăng ký dự tuyển và chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm tuyển dụng của một trong các đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng công chức phù hợp với trình độ, ngành hoặc chuyên ngành đào tạo; nếu đăng ký dự tuyển vào từ 02 vị trí việc làm trở lên hoặc đăng ký dự tuyển vào từ 02 đơn vị trở lên sẽ bị loại khỏi danh sách dự tuyển.

c) Khi nộp Phiếu đăng ký dự tuyển bằng hình thức nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu chính thì nộp kèm thêm 03 phong bì thư có dán tem, ghi rõ họ và tên, địa chỉ và số điện thoại của người đăng ký dự tuyển (để báo tin).

2. Hình thức, thời hạn nộp, tiếp nhận và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

2.1. Hình thức nộp Phiếu đăng ký dự tuyển

Người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển bằng một trong ba hình thức sau:

a) Nộp Phiếu đăng ký dự tuyển trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Nam Định;

b) Nộp Phiếu đăng ký dự tuyển gửi theo đường bưu chính;

c) Nộp Phiếu đăng ký dự tuyển qua Cổng cung cấp dịch vụ công trực tuyến tỉnh Nam Định tại địa chỉ: https://dichvucong.namdinh.gov.vn (chọn Lĩnh vực cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở Nội vụ và nộp Phiếu đăng ký dự tuyển tại “Thủ tục thi tuyển công chức”) hoặc qua Trang thông tin điện tử Sở Nội vụ tỉnh Nam Định tại địa chỉ: https://sonoivu.namdinh.gov.vn (vào banner Tuyển dụng công chức tỉnh Nam Định năm 2023 và làm theo hướng dẫn).

2.2. Thời hạn nộp và tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

a) Thời hạn người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển và thời hạn tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Từ ngày 13/11/2023 đến 17 giờ ngày 22/12/2023 (trong giờ hành chính của các ngày làm việc).

Trường hợp người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển gửi theo đường bưu chính thì phong bì đựng Phiếu đăng ký dự tuyển phải được gửi đến địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trước 17 giờ ngày 22/12/2023.

b) Trường hợp người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển sau thời hạn nêu trên hoặc gửi đến địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển sau thời hạn trên đều không hợp lệ.

2.3. Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển đối với hình thức nộp trực tiếp và gửi theo đường bưu chính: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định - Tầng 1 Trung tâm Phục vụ hành chính công, Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Nam Định (địa chỉ: số 40 đường Mạc Thị Bưởi, phường Vị Hoàng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định), số điện thoại liên hệ: 0912.987.057 hoặc 0979.712.119.

V. PHƯƠNG THỨC TUYỂN DỤNG: Thi tuyển.

VI. HÌNH THỨC, NỘI DUNG THI TUYỂN VÀ XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN 

1. Hình thức và nội dung thi tuyển

Thi tuyển công chức được thực hiện theo 2 vòng thi như sau:

1.1. Vòng 1: Thi kiểm tra kiến thức, năng lực chung

1.1.1. Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên máy vi tính.

1.1.2. Nội dung thi gồm 2 phần, thời gian thi như sau:

a) Phần I: Kiến thức chung, 60 câu hỏi hiểu biết chung về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ và các kiến thức khác để đánh giá năng lực. Thời gian thi 60 phút.

b) Phần II: Ngoại ngữ, 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm về một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc. Thời gian thi 30 phút, trong đó:

- Vị trí việc làm văn thư và ngạch tuyển dụng là văn thư viên thì không phải thi phần thi ngoại ngữ.

(Theo Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Khung năng lực vị trí việc làm của các đơn vị đã được UBND tỉnh phê duyệt thì vị trí việc làm văn thư không yêu cầu sử dụng được ngoại ngữ).

- Các vị trí việc làm chuyên viên về quản lý công nghiệp, chuyên viên về quản lý thương mại trong nước, chuyên viên về quản lý cạnh tranh và ngạch tuyển dụng là chuyên viên: Thi ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

(Theo Thông tư số 06/2023/TT-BCT ngày 23/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Công thương và Khung năng lực vị trí việc làm của các đơn vị đã được UBND tỉnh phê duyệt)

- Các vị trí việc làm còn lại và ngạch tuyển dụng là chuyên viên, kiểm lâm viên, kiểm dịch viên động vật, kế toán viên: Thi ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

(Theo Khung năng lực vị trí việc làm của các đơn vị đã được UBND tỉnh phê duyệt)

1.1.3. Miễn phần thi ngoại ngữ đối với các trường hợp sau:

a) Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển;

b) Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp và được công nhận tại Việt Nam theo quy định.

1.1.4. Xác định kết quả thi vòng 1: Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi quy định ở trên, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2. 

1.1.5. Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thi vòng 1.

1.2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

a) Hình thức thi: Thi phỏng vấn.

b) Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

c) Thời gian thi: 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị).

d) Thang điểm: 100 điểm.

đ) Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thi phỏng vấn vòng 2.

2. Xác định người trúng tuyển

2.1. Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức phải có đủ các điều kiện sau:

a) Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;

b) Có kết quả điểm thi tại vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại Phần III Thông báo này (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm tuyển dụng.

2.2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm tính theo quy định tại điểm b khoản 2.1 mục 2 nêu trên bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định người trúng tuyển.

2.3. Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức tỉnh Nam Định năm 2023 không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

VII. TÀI LIỆU ÔN TẬP

1. Tài liệu ôn tập: Danh mục tài liệu ôn tập các phần thi, môn thi sẽ được Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Nam Định năm 2023 thông báo sau và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Nam Định tại địa chỉ: https://namdinh.gov.vn, Trang thông tin điện tử Sở Nội vụ tỉnh Nam Định tại địa chỉ: https://sonoivu.namdinh.gov.vn.

2. Thí sinh đăng ký dự tuyển tự ôn tập theo danh mục tài liệu được Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Nam Định năm 2023 thông báo.

VIII. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC THI TUYỂN

1. Thời gian thi tuyển: Dự kiến đầu tháng 01/2024 tổ chức thi vòng 1, cuối tháng 01/2024 tổ chức thi vòng 2. Thời gian cụ thể sẽ được Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Nam Định năm 2023 thông báo sau.

2. Địa điểm tổ chức thi tuyển: Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Nam Định năm 2023 sẽ có thông báo sau.

IX. CÁC NỘI DUNG KHÁC CỦA KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC 6

1. Các nội dung khác của kỳ thi tuyển công chức: Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 138/2020/NĐ-CP và Thông tư số 06/2020/TT-BNV.

2. Phí dự tuyển: Mức thu phí dự tuyển thực hiện theo Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Thời gian nộp phí dự tuyển sẽ có thông báo sau.

Trên đây là Thông báo thi tuyển công chức tỉnh Nam Định năm 2023 của UBND tỉnh Nam Định. Thông báo này được:

- Đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Nam Định tại địa chỉ: https://namdinh.gov.vn, Trang thông tin điện tử Sở Nội vụ tỉnh Nam Định tại địa chỉ: https://sonoivu.namdinh.gov.vn;

- Đăng toàn văn trên Báo Nam Định, Báo Nam Định điện tử tại địa chỉ https://baonamdinh.vn và đăng tóm tắt trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Nam Định;

- Niêm yết công khai tại trụ sở UBND tỉnh Nam Định, trụ sở Sở Nội vụ tỉnh Nam Định, trụ sở của các sở, ban, ngành của tỉnh, UBND các huyện có chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2023 và trụ sở Trung tâm Phục vụ hành chính công, Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Nam Định.

Các thông báo khác có liên quan đến kỳ thi tuyển công chức tỉnh Nam Định năm 2023 được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Nam Định tại địa chỉ: https://namdinh.gov.vn, Trang thông tin điện tử Sở Nội vụ tỉnh Nam Định tại địa chỉ: https://sonoivu.namdinh.gov.vn và niêm yết công khai tại các địa chỉ nêu ở trên.

Thông tin chi tiết về kỳ thi tuyển công chức tỉnh Nam Định năm 2023 hoặc vướng mắc cần giải đáp, đề nghị liên hệ với Phòng Công chức, viên chức của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định, số điện thoại liên hệ: 0228.3635297 để được hướng dẫn, giải đáp./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
 Phạm Đình Nghị

-----------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com