Thông báo tuyển dụng viên chức (Chức danh nghề nghiệp hạng IV) vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế tỉnh Nam Định đợt II năm 2023

17:01, 05/09/2023

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức, Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26/4/2022 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế; Các Thông tư hướng dẫn về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức của các Bộ;

Căn cứ Văn bản số 5032/BYT-TCCB ngày 15/9/2022 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung Thông tư số 03/2022/TT-BYT;

Căn cứ Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức;

Căn cứ Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND ngày 20/8/2019 của UBND tỉnh Nam Định về việc ban hành Quy định quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên mầm non hợp đồng, lao động hợp đồng trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; người giữ chức danh, chức vụ trong doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước thuộc tỉnh Nam Định;

Căn cứ Quyết định số 912/QĐ-UBND ngày 09/5/2023 của UBND tỉnh Nam Định về việc tạm giao biên chế công chức quản lý hành chính nhà nước, số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước và hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp đối với các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên, các tổ chức hội của tỉnh Nam Định năm 2023 và giao bổ sung biên chế sự nghiệp giáo dục mầm non, phổ thông công lập năm học 2022-2023;

Căn cứ Văn bản số 1266/UBND-VP8 ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh Nam Định về việc tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế tỉnh Nam Định năm 2022;

Căn cứ Kế hoạch số 2525/KH-SYT ngày 23/12/2022 của Sở Y tế về việc tuyển dụng viên chức ngành y tế năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 680/QĐ-SYT ngày 16/5/2023 của Sở Y tế tỉnh Nam Định về việc giao số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước và hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp đối với các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên năm 2023;

Căn cứ đề án vị trí việc làm của các đơn vị trong ngành;

Xét đề nghị tuyển dụng viên chức của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế tỉnh Nam Định năm 2022;

Sở Y tế tỉnh Nam Định thông báo tuyển dụng viên chức (Chức danh nghề nghiệp hạng IV) vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế tỉnh Nam Định đợt II năm 2023 (theo Kế hoạch tuyển dụng, chỉ tiêu tuyển dụng đã được phê duyệt năm 2022).

I. Chỉ tiêu tuyển dụng: Tổng 274 chỉ tiêu.

Có bảng chi tiết về đơn vị cần tuyển, vị trí việc làm, chỉ tiêu tuyển dụng, chức danh nghề nghiệp và trình độ, ngành hoặc chuyên ngành đào tạo của từng vị trí việc làm cần tuyển đính kèm Thông báo này.

II. Tiêu chuẩn, điều kiện vị trí tuyển dụng

1 Tiêu chuẩn, điều kiện chung

a) Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.

- Từ đủ 18 tuổi trở lên.

- Có Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu đính kèm Thông báo này).

- Có lý lịch rõ ràng.

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm.

- Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng.

2 Tiêu chuẩn, điều kiện cụ thể theo từng vị trí việc làm cần tuyển

Theo bảng chỉ tiêu tuyển dụng viên chức (Chức danh nghề nghiệp hạng IV) vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế tỉnh Nam Định đợt II năm 2023 đính kèm Thông báo này.

III. Kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển, hình thức, thời hạn, địa điểm nộp, tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

1. Kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển, hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng

a) Người đăng ký dự tuyển kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu và hướng dẫn kê khai đính kèm Thông báo này.

b) Người đăng ký dự tuyển chỉ được nộp 01 Phiếu đăng ký dự tuyển và chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm của một trong các đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng phù hợp với ngành hoặc chuyên ngành được đào tạo; nếu đăng ký dự tuyển vào từ 02 vị trí việc làm trở lên trong cùng một đơn vị hoặc đăng ký dự tuyển vào từ hai đơn vị trở lên sẽ bị loại khỏi danh sách dự tuyển.

c) Người đăng ký dự tuyển phải kê khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến ngày nộp Phiếu đăng ký dự tuyển. Phiếu đăng ký dự tuyển có thể viết tay hoặc đánh máy, nhưng không được tẩy xóa, sửa chữa.

d) Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, bảng điểm, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì Giám đốc Sở Y tế tỉnh Nam Định ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển.

đ) Trường hợp người đăng ký dự tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, bảng điểm, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì Sở Y tế tỉnh Nam Định sẽ thông báo công khai trên Trang thông tin điện tử của Sở Y tế tỉnh Nam Định và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.

e) Với những người hiện đang làm việc, làm hợp đồng tại các cơ quan, đơn vị yêu cầu phải có giấy xác nhận của cơ quan, đơn vị cho phép tham gia tuyển dụng viên chức ngành y tế tỉnh Nam Định năm 2023.

2. Hình thức, thời hạn, địa điểm nộp Phiếu đăng ký dự tuyển

a) Người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển bằng một trong ba hình thức sau:

- Nộp Phiếu đăng ký dự tuyển trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế tỉnh Nam Định - Tầng 1 Trung tâm Phục vụ hành chính công, Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Nam Định (Số 40, đường Mạc Thị Bưởi, phường Vị Hoàng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định).

- Nộp Phiếu đăng ký dự tuyển theo đường bưu chính gửi đến địa chỉ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế tỉnh Nam Định - Tầng 1 Trung tâm Phục vụ hành chính công, Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Nam Định (Số 40, đường Mạc Thị Bưởi, phường Vị Hoàng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định).

- Nộp Phiếu đăng ký dự tuyển qua Trang thông tin điện tử của Sở Y tế tỉnh Nam Định, tại địa chỉ: https://soyte.namdinh.gov.vn (vào banner Tuyển dụng viên chức năm 2023 và làm theo hướng dẫn).

b) Thời hạn nộp Phiếu đăng ký dự tuyển

- Thời hạn người đăng ký dự tuyển nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển: Từ ngày 05/9/2023 đến 17 giờ ngày 16/10/2023 (trong giờ hành chính của các ngày làm việc).

- Thời hạn người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển gửi theo đường bưu chính được gửi thư bảo đảm và được gửi đến điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Từ ngày 05/9/2023 đến 17 giờ ngày 11/10/2023 (để Sở Y tế tổng hợp vào danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển).

- Thời hạn người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển gửi qua Trang thông tin điện tử của Sở Y tế tỉnh Nam Định tại địa chỉ: https://soyte.namdinh.gov.vn: Từ ngày 05/9/2023 đến 17 giờ ngày 11/10/2023 (để Sở Y tế thực hiện xác nhận đăng ký thành công và tổng hợp vào danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển).

- Khi nộp Phiếu đăng ký dự tuyển bằng hình thức nộp trực tiếp, gửi theo đường bưu chính thì gửi kèm 03 phong bì thư có dán tem, ghi rõ họ và tên, địa chỉ của người nhận và số điện thoại di động liên hệ (để báo tin); Phiếu đăng ký dự tuyển gửi qua Trang thông tin điện tử của Sở Y tế tỉnh Nam Định, Sở Y tế tỉnh Nam Định sẽ xác nhận đăng ký thành công.

c) Thời hạn, địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

- Thời hạn tiếp nhận trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển và tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển từ đường bưu chính gửi đến: từ ngày 05/9/2023 đến 17 giờ ngày 16/10/2023 (trong giờ hành chính của các ngày làm việc).

- Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển đối với hình thức nộp trực tiếp và theo đường bưu chính: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế tỉnh Nam Định - Tầng 1 Trung tâm Phục vụ hành chính công, Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Nam Định (Số 40, đường Mạc Thị Bưởi, phường Vị Hoàng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định), số điện thoại liên hệ: 02283 821 626.

IV. Phương thức tuyển dụng: Xét tuyển

Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

1. Vòng 1

Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

2. Vòng 2 : Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

a) Hình thức thi: Thi viết.

b) Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

c) Thời gian thi: Thi viết 180 phút (không kể thời gian chép đề).

d) Thang điểm thi viết: 100 điểm.

3. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển

3.1 Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức: theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 12 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ.

3.2 Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

3.3 Đối tượng và điểm ưu tiên theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ.

3.4 Trường hợp người dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định khoản 1 Điều 6 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

4. Thời gian, địa điểm tổ chức xét tuyển vòng 2

- Thời gian tổ chức xét tuyển vòng 2 (thi viết): Dự kiến tổ chức tháng 10 năm 2023, thời gian cụ thể Hội đồng tuyển dụng sẽ có thông báo sau.

- Địa điểm: Hội đồng tuyển dụng sẽ có thông báo sau.

V. Phí tuyển dụng

1. Thu phí tuyển dụng và việc sử dụng phí tuyển dụng áp dụng quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính và các văn bản khác có liên quan.

2. Mức thu phí tuyển dụng dự kiến: 300.000 đồng/thí sinh đủ điều kiện dự tuyển. Thời gian địa điểm nộp phí dự tuyển Hội đồng tuyển dụng thông báo sau.

Trên đây là Thông báo của Sở Y tế tỉnh Nam Định về việc tuyển dụng viên chức (Chức danh nghề nghiệp hạng IV) vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế tỉnh Nam Định đợt II năm 2023. Thông báo này được:

- Niêm yết công khai tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Nam Định, Sở Y tế tỉnh Nam Định và các đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng viên chức.

- Đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Y tế tỉnh Nam Định tại địa chỉ: https://soyte.namdinh.gov.vn.

- Đăng trên Báo Nam Định điện tử tại địa chỉ: http://baonamdinh.vn. Đăng tóm tắt trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Nam Định.

- Hội đồng Tuyển dụng viên chức (Chức danh nghề nghiệp hạng IV) vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế tỉnh Nam Định đợt II năm 2023 còn có các Thông báo khác liên quan đến kỳ tuyển dụng và được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Y tế tỉnh Nam Định tại địa chỉ: https://soyte.namdinh.gov.vn, niêm yết công khai tại các địa chỉ đã nêu ở trên.

Thông tin chi tiết về kỳ tuyển dụng viên chức (Chức danh nghề nghiệp hạng IV) vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế tỉnh Nam Định đợt II năm 2023 hoặc những vướng mắc cần giải đáp, đề nghị liên hệ với Phòng Tổ chức - Cán bộ Sở Y tế tỉnh Nam Định, số điện thoại liên hệ: 0228.3631.353, 0989.286.273 để được hướng dẫn, giải đáp./.

GIÁM ĐỐC
Trần Trung Kiên

---------------------------------------

------------------------------------------

 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com