Thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Xuân Trường năm 2023

07:48, 17/02/2023

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức, Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Thông tư số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 01/10/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ; Thông tư 14/2022/TT – BKHCN ngày 11/10/2022 của Bộ khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT – BKHCN – BNV ngày 01/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Thông tư số 01/2020/TT – BKHCN ngày 20/01/2020 của Bộ trưởng Bộ khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư; Thông tư số 06/2022/TT-BNV ngày 28/6/2022 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung  một số điều của Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư;

Thông tư số 29/2022/TT-BTC ngày 03/6/2022 của Bộ Tài chính quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ;

Căn cứ Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức;

Căn cứ Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND ngày 20/8/2019 của UBND tỉnh Nam Định về việc ban hành Quy định quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên mầm non hợp đồng, lao động hợp đồng trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; người giữ chức danh, chức vụ trong doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước thuộc tỉnh Nam Định;

Căn cứ Văn bản số 26/UBND-VP8 ngày 12/01/2023 của UBND tỉnh Nam Định về việc tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Xuân Trường;

Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Xuân Trường tại Kế hoạch số 220/KH-BQLDA ngày 14/11/2022 về việc tuyển dụng viên chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Xuân Trường;

Ủy ban nhân dân huyện Xuân Trường thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Xuân Trường năm 2023 (Kế hoạch tuyển dụng viên chức và chỉ tiêu tuyển dụng viên chức đã được phê duyệt năm 2022), cụ thể như sau:

I. Vị trí việc làm và chỉ tiêu tuyển dụng

Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 08 chỉ tiêu. Cụ thể như sau:

TT

Vị trí việc làm tuyển dụng

Chỉ tiêu

Chức danh nghề nghiệp tuyển dụng

1

VTVL Nghiệp vụ kỹ thuật, tư vấn, giám sát hiện trường

04

Kỹ sư hạng III,

mã số V.05.02.07

2

VTVL Quản lý dự án

02

Kỹ sư hạng III,

mã số V.05.02.07

3

VTVL Hành chính tổng hợp

01

Chuyên viên,

mã ngạch 01.003

4

VTVL Kế toán

01

Kế toán viên,

mã ngạch 06.031

II. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển

1. Tiêu chuẩn, điều kiện chung

a) Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Có Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu đính kèm Thông báo này);

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm;

- Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng.

- Thuộc các trường hợp không được làm kế toán theo quy định tại Luật Kế toán năm 2015 đối với vị trí việc làm kế toán.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện theo từng vị trí việc làm

a) Vị trí việc làm Nghiệp vụ kỹ thuật, tư vấn, giám sát hiện trường

- Trình độ chuyên môn: Đại học trở lên, thuộc các ngành/chuyên ngành: Xây dựng cầu đường: 01 chỉ tiêu; Xây dựng dân dụng và công nghiệp: 02 chỉ tiêu; Xây dựng cơ sở hạ tầng: 01 chỉ tiêu.

- Trình độ ngoại ngữ : Sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

- Trình độ tin học: Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

b) Vị trí việc làm Quản lý dự án

- Trình độ chuyên môn: Đại học trở lên, thuộc ngành/chuyên ngành: Kinh tế - Quản lý khai thác cầu đường: 01 chỉ tiêu; Xây dựng dân dụng và công nghiệp: 01 chỉ tiêu.

- Trình độ ngoại ngữ : Sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

- Trình độ tin học: Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

c) Vị trí việc làm Hành chính Tổng hợp: 01 chỉ tiêu

- Trình độ chuyên môn: Đại học trở lên, ngành/chuyên ngành Tài chính, Kế toán

- Trình độ ngoại ngữ : Sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

- Trình độ tin học: Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

d) Vị trí việc làm Kế toán: 01 chỉ tiêu

- Trình độ chuyên môn: Đại học trở lên thuộc chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp;

- Trình độ ngoại ngữ : Sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

- Trình độ tin học: Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

III. Phiếu đăng ký dự tuyển, hồ sơ tuyển dụng, hình thức, thời hạn và địa điểm nộp, tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển.

1. Kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển và hồ sơ tuyển dụng

a) Người đăng ký dự tuyển kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu đính kèm Thông báo này.

b) Người đăng ký dự tuyển chỉ được nộp 01 Phiếu đăng ký dự tuyển và chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm cần tuyển, nếu đăng ký dự tuyển từ 02 vị trí việc làm trở lên sẽ bị loại khỏi danh sách dự tuyển.

c) Người đăng ký dự tuyển phải kê khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến ngày nộp Phiếu đăng ký dự tuyển. Phiếu đăng ký dự tuyển có thể viết tay hoặc đánh máy, nhưng không được tẩy xóa, sửa chữa.

d) Trường hợp người đăng ký dự tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, bảng điểm, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì UBND huyện Xuân Trường thông báo công khai trên cổng thông tin điện tử của UBND huyện và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.

đ) Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, bảng điểm, chứng chỉ, chứng nhận... không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì Chủ tịch UBND huyện Xuân Trường ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển.

2. Hình thức, thời hạn, địa điểm nộp Phiếu đăng ký dự tuyển

a) Người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển bằng một trong ba hình thức sau:

- Nộp Phiếu đăng ký dự tuyển trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC thuộc UBND huyện Xuân Trường;

- Nộp Phiếu đăng ký dự tuyển theo đường bưu chính;

- Nộp Phiếu đăng ký dự tuyển bằng hình thức trực tuyến qua Cổng dịch vụ công Nam Định tại địa chỉ: dichvucong.namdinh.gov.vn.

b) Thời hạn nộp Phiếu đăng ký dự tuyển

- Thời hạn người đăng ký dự tuyển nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển: từ ngày 20/02/2023 đến 17 giờ ngày 31/3/2023 (trong giờ hành chính của các ngày làm việc).

- Thời hạn người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển gửi theo đường bưu chính: từ ngày 20/02/2023 đến ngày 22/3/2023 (dấu bưu điện đóng trên phong bì đựng Phiếu đăng ký dự tuyển gửi đi chậm nhất là ngày 22/3/2023 và được gửi đến địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trước 17 giờ ngày 31/3/2023).

- Thời hạn người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển qua Cổng dịch vụ công Nam Định tại địa chỉ: dichvucong.namdinh.gov.vn: từ ngày 20/02/2023 đến ngày 22/3/2023.   

Lưu ý: Khi nộp Phiếu đăng ký dự tuyển bằng hình thức nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu chính, người đăng kí dự tuyển nộp kèm theo 03 phong bì thư có dán tem, ghi rõ họ và tên, địa chỉ, số điện thoại của người nhận (để báo tin).

3. Thời hạn, địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:

- Thời hạn tiếp nhận trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển và tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển từ đường bưu chính gửi đến: từ ngày 20/02/2023 đến 17 giờ ngày 31/3/2023 (trong giờ hành chính của các ngày làm việc).

- Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển đối với hình thức nộp trực tiếp và gửi theo đường bưu chính: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC thuộc UBND huyện Xuân Trường, địa chỉ: thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định, số điện thoại liên hệ: 0228.8870699.

IV. Phương thức tuyển dụng: Thi tuyển

V. Nội dung và hình thức thi tuyển

1. Nội dung và hình thức thi tuyển

Thi tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

1.1. Vòng 1: Thi kiểm tra kiến thức chung

a) Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên giấy.

b) Nội dung thi gồm 3 phần, thời gian thi như sau:

- Phần I: Kiến thức chung, 60 câu hỏi hiểu biết về pháp luật viên chức, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng. Thời gian thi 60 phút;

- Phần II: Ngoại ngữ, 30 câu hỏi tiếng Anh theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút;

- Phần III: Tin học, 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút.

c) Miễn phần thi ngoại ngữ đối với các trường hợp sau:

- Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành tiếng Anh cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển;

- Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển học tập bằng tiếng Anh ở nước ngoài hoặc học bằng tiếng Anh ở Việt Nam, được cơ quan có thẩm quyền công nhận;

d) Miễn phần thi tin học đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên các chuyên ngành liên quan đến tin học, công nghệ thông tin.

đ) Cách tính điểm:

Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi nêu trên, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

e) Thực hiện chấm phúc khảo bài thi trắc nghiệm trên giấy (nếu có)

1.2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành.

- Hình thức thi: Phỏng vấn.

- Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

- Thời gian thi: Thi phỏng vấn 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị).

- Thang điểm: 100 điểm.

- Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

2. Xác định người trúng tuyển

2.1. Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển phải có đủ các điều kiện sau:

a) Có kết quả điểm thi phỏng vấn tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.

b) Có số điểm thi phỏng vấn vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

2.2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có số điểm thi phỏng vấn vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi phỏng vấn vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Chủ tịch UBND huyện Xuân Trường quyết định người trúng tuyển.

2.3. Đối tượng và điểm ưu tiên:

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong hàm sĩ quan quân dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

2.4. Trường hợp người dự thi tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định ở trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

2.5. Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển này không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

3. Dự kiến thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển

- Từ ngày 03/4/2023 đến ngày 05/4/2023: Kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển;  thông báo danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi vòng 1.

- Từ ngày 16/4/2023 đến ngày 20/4/2023: Tổ chức thi vòng 1 tại Trung tâm GDNN-GDTX huyện Xuân Trường (Tổ 3, thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định; thời gian cụ thể sẽ có thông báo sau).

- Từ ngày 26/5/2023 đến ngày 30/5/2023: Tổ chức thi vòng 2 tại Trung tâm GDNN-GDTX huyện Xuân Trường (Tổ 3, thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định; thời gian cụ thể sẽ có thông báo sau).

VI. PHÍ DỰ TUYỂN

Mức thu và việc sử dụng phí tuyển dụng thực hiện theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính và các văn bản khác có liên quan.

Trên đây là Thông báo của UBND huyện Xuân Trường về việc tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện năm 2023. Thông báo này và các nội dung liên quan đến việc tuyển dụng được niêm yết công khai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC của UBND huyện Xuân Trường, Phòng Nội vụ, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Xuân Trường và được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của UBND huyện Xuân Trường tại địa chỉ: http://xuantruong.namdinh.gov.vn; đăng tải trên Báo Nam Định điện tử tại địa chỉ: http://baonamdinh.com.vn.

Thông tin chi tiết về kỳ tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Xuân Trường năm 2023 hoặc vướng mắc cần giải đáp, đề nghị liên hệ với Phòng Nội vụ huyện Xuân Trường, số điện thoại 091.3318.634 để được hướng dẫn, giải đáp.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đặng Ngọc Cường

---------------------------

Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển

 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com