Thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Nam Trực năm 2022

07:47, 20/12/2022

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức, Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Thông tư số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 01/10/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ;

Căn cứ Thông tư số 29/2022/TT-BTC ngày 03/6/2022 của Bộ Tài chính quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ;

Căn cứ Thông tư số 52/2015/TTLT-BTNMT- BNV ngày 08/12/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành địa chính; Thông tư số 12/2022/TT-BTNMT ngày 24/10/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành tài nguyên và môi trường;

Căn cứ Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức;

Căn cứ Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND ngày 20/8/2019 của UBND tỉnh Nam Định về việc Ban hành Quy định quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên mầm non hợp đồng, lao động hợp đồng trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; người giữ chức danh, chức vụ trong doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước thuộc tỉnh Nam Định;

Căn cứ Văn bản số 1159/UBND-VP8 ngày 06/12/2022 của UBND tỉnh Nam Định về việc tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Nam Trực;

Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Nam Trực tại Kế hoạch số 02/KH-BQL ngày 10/10/2022 về việc tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Nam Trực năm 2022;

UBND huyện Nam Trực thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Nam Trực năm 2022, cụ thể như sau:

I. Vị trí việc làm và chỉ tiêu tuyển dụng

Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 08 chỉ tiêu. Cụ thể như sau:

TT

Vị trí việc làm tuyển dụng

Chỉ tiêu

Ngạch, Chức danh nghề nghiệp tuyển dụng

1

VTVL Khảo sát xây dựng

01

Địa chính viên hạng III mã số V.06.01.02

2

VTVL Giám sát thi công xây dựng

03

Kỹ sư hạng III, mã số V.05.02.07

3

VTVL Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

03

Kỹ sư hạng III, mã số V.05.02.07

4

VTVL Kế toán

01

Kế toán viên, mã số 06.031

II. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển

1. Tiêu chuẩn, điều kiện chung

a) Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Có Phiếu đăng ký dự tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm;

- Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng.

- Thuộc các trường hợp không được làm kế toán theo quy định của Luật Kế toán năm 2015 đối với vị trí việc làm Kế toán.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện theo từng vị trí việc làm

a) Vị trí việc làm Khảo sát xây dựng

- Trình độ chuyên môn Đại học trở lên, thuộc ngành/chuyên ngành: Quản lý đất đai.

- Sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

b) Vị trí việc làm Giám sát thi công xây dựng

- Trình độ chuyên môn Đại học trở lên, thuộc ngành/chuyên ngành: Kỹ sư xây dựng Cầu- Đường; Kỹ thuật công trình xây dựng.

- Trình độ ngoại ngữ bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT - BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

- Trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng  công nghệ thông   tin  cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

c) Vị trí việc làm Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

- Trình độ chuyên môn Đại học trở lên, thuộc ngành/chuyên ngành: Kỹ thuật công trình xây dựng; Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông.

- Trình độ ngoại ngữ bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT - BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

- Trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng  công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

c) Vị trí việc làm Kế toán

- Trình độ chuyên môn Đại học trở lên: Chuyên ngành kế toán.

- Sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

(Quy định tại điểm 3 Điều 26, Thông tư số 29/2022/TT-BTC ngày 03/6/2022 của Bộ Tài chính: Đối với việc xét tuyển dụng viên chức mà quy định không tổ chức đánh giá năng lực ngoại ngữ, tin học thì thí sinh tham dự kỳ thi phải cung cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học để xác định khả năng sử dụng ngoại ngữ, tin học đáp ứng điều kiện, tiêu chuan ngạch, chức danh nghề nghiệp theo quy định).

III. Kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển, hình thức, thời hạn, địa điểm nộp, tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

1.  Kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển, hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng

a) Người đăng ký dự tuyển kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu đính kèm Thông báo này.

b) Người đăng ký dự tuyển chỉ được nộp 01 Phiếu đăng ký dự tuyển và chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm cần tuyển, nếu đăng ký dự tuyển từ 02 vị trí việc làm trở lên sẽ bị loại khỏi danh sách dự tuyển.

c) Người đăng ký dự tuyển phải kê khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến ngày nộp Phiếu đăng ký dự tuyển (trình độ đào tạo, ngành, chuyên ngành đào tạo, diện ưu tiên ngoại ngữ, tin học,....). Phiếu đăng ký dự tuyển có thể viết tay hoặc đánh máy, nhưng không được tẩy xóa, sửa chữa.

Trường hợp người đăng ký dự tuyển có bằng tốt nghiệp chuyên môn đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, tin học theo quy định (có giấy xác nhận của cơ sở đào tạo) mà tương ứng với yêu cầu về ngoại ngữ, tin học của vị trí việc làm dự tuyển thì được sử dụng thay thế chứng chỉ ngoại ngữ, tin học và phải nộp giấy xác nhận của cơ sở đào tạo cùng với Phiếu đăng ký dự tuyển.

d) Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, bảng điểm, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì Chủ tịch UBND huyện Nam Trực ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển.

đ) Trường hợp người đăng ký dự tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, bảng điểm, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì UBND huyện Nam Trực sẽ thông báo công khai trên cổng thông tin điện tử của UBND huyện Nam Trực và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.

2. Hình thức, thời hạn, địa điểm nộp, tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

a) Người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển bằng một trong ba hình thức sau:

- Nộp Phiếu đăng ký dự tuyển trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện Nam Trực;

- Nộp Phiếu đăng ký dự tuyển gửi theo đường bưu chính;

- Nộp Phiếu đăng ký dự tuyển qua cổng thông tin điện tử của UBND huyện Nam Trực tại địa chỉ: http://namtruc.namdinh.gov.vn (vào banner Tuyển dụng công chức - viên chức).

b) Thời hạn nộp Phiếu đăng ký dự tuyển

- Thời hạn người đăng ký dự tuyển nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển: từ ngày 20/12/2022 đến 17 giờ ngày 08/02/2023 (trong giờ hành chính của các ngày làm việc).

- Thời hạn người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển gửi theo đường bưu chính: từ ngày 20/12/2022 đến ngày 29/01/2023 (dấu bưu điện đóng trên phong bì đựng Phiếu đăng ký dự tuyển gửi đi chậm nhất là ngày 29/01/2023 và được gửi đến địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trước 17 giờ ngày 08/02/2023).

- Thời hạn người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển qua Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân huyện Nam Trực tại địa chỉ: http://namtrac.namdinh.gov.vn: từ ngày 20/12/2022 đến ngày 04/02/2023.

Khi nộp Phiếu đăng ký dự tuyển bằng hình thức nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu chính thì kèm thêm 03 phong bì thư có dán tem, ghi rõ họ và tên, địa chỉ của người nhận và số điện thoại liên lạc (để báo tin).

c) Thời hạn, địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:

- Thời hạn tiếp nhận trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển và tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển từ đường bưu chính gửi đến: từ ngày 20/12/2022 đến 17 giờ ngày 08/02/2023 (trong giờ hành chính của các ngày làm việc).

- Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển đối với hình thức nộp trực tiếp và theo đường bưu chính: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện Nam Trực, địa chỉ: thị trấn Nam Giang, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định, số điện thoại liên hệ: 0912.840.270. Công chức trực tiếp nhận tại một cửa, số điện thoại: 0972.243.111

IV Phương thức tuyển dụng: Xét tuyển

V. Nội dung và hình thức xét tuyển

1. Nội dung và hình thức xét tuyển

Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

a) Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

b) Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành.

- Hình thức thi: Phỏng vấn.

- Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

Thời gian thi: Thi phỏng vấn 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị).

- Thang điểm: 100 điểm.

- Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

2. Xác định người trúng tuyển

2.1. Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển phải có đủ các điều kiện sau:

a) Có kết quả điểm thi phỏng vấn tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.

b) Có số điểm thi phỏng vấn vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

2.2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có số điểm thi phỏng vấn vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi phỏng vấn vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Chủ tịch UBND huyện Nam Trực quyết định người trúng tuyển.

2.3. Đối tượng và điểm ưu tiên

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong hàm sĩ quan quân dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

2.4. Trường hợp người dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định ở trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

2.5. Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển này không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức xét tuyển

a) Thời gian xét tuyển vòng 2: Dự kiến tổ chức tháng 3 năm 2023.

b) Địa điểm tổ chức xét tuyển vòng 2: Hội đồng tuyển dụng có thông báo sau.

V. PHÍ DỰ TUYỂN

Mức thu và việc sử dụng phí tuyển dụng áp dụng quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính và các văn bản khác có liên quan.

Trên đây là Thông báo của UBND huyện Nam Trực về việc tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Nam Trực năm 2022. Thông báo này được:

- Niêm yết công khai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện Nam Trực, trụ sở Phòng Nội vụ, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Nam Trực.

- Đăng tải trên cổng thông tin điện tử của UBND huyện Nam Trực tại địa chỉ: http://namtruc.namdinh.gov.vn; đăng trên Báo Nam Định điện tử tại địa chỉ: http://baonamdinh. com.vn.

Hội đồng tuyển dụng viên chức còn có các Thông báo khác liên quan đến kỳ tuyển dụng và được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của UBND huyện Nam Trực tại địa chỉ: http://namtruc.namdinh. gov.vn, niêm yết công khai tại các địa chỉ đã nêu ở trên.

Thông tin chi tiết về kỳ tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Nam Trực năm 2022 hoặc vướng mắc cần giải đáp, đề nghị liên hệ với Phòng Nội vụ huyện Nam Trực, số điện thoại 0912.840.270 để được hướng dẫn, giải đáp./.

T.M ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lưu Quang Tuyển

 

 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com