Thông báo tuyển dụng viên chức kế toán vào làm việc tại các trường mầm non công lập trực thuộc UBND huyện Trực Ninh

20:06, 31/12/2022

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức, Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Thông tư số 29/2022/TT-BTC ngày 03/6/2022 của Bộ Tài chính quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ;

Căn cứ Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức;

Căn cứ Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND ngày 20/8/2019 của UBND tỉnh Nam Định về việc ban hành Quy định quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên mầm non hợp đồng, lao động hợp đồng trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; người giữ chức danh, chức vụ trong doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước thuộc tỉnh Nam Định;

Căn cứ Quyết định số 2416/QĐ-UBND ngày 23/12/2022 của UBND tỉnh Nam Định về việc phê duyệt Danh mục khung vị trí việc làm, Bản mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm trong các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông công lập tỉnh Nam Định;

Căn cứ Văn bản số 1263/UBND-VP8 ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh Nam Định về việc tuyển dụng viên chức vào làm kế toán tại các trường mầm non công lập huyện Trực Ninh;

Ủy ban nhân dân huyện Trực Ninh thông báo tuyển dụng viên chức kế toán vào làm việc tại các trường mầm non công lập trực thuộc UBND huyện Trực Ninh, cụ thể như sau:

I.Vị trí việc làm và chỉ tiêu tuyển dụng

1. Vị trí việc làm: Kế toán.

2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 21 chỉ tiêu, ngạch Kế toán viên trung cấp (mã số 06.032), như sau:

Stt

Đơn vị

Chỉ tiêu tuyển dụng

1

Trường Mầm non thị trấn Cổ Lễ

01

2

Trường Mầm non Trực Chính

01

3

Trường Mầm non Trung Đông

01

4

Trường Mầm non Phương Định

01

5

Trường Mầm non Liêm Hải

01

6

Trường Mầm non Việt Hùng

01

7

Trường Mầm non thị trấn Cát Thành

01

8

Trường Mầm non Trực Tuấn

01

9

Trường Mầm non Trực Đạo

01

10

Trường Mầm non Trực Thanh

01

11

Trường Mầm non Trực Nội

01

12

Trường Mầm non Trực Hưng

01

13

Trường Mầm non Trực Khang

01

14

Trường Mầm non Trực Mỹ

01

15

Trường Mầm non Trực Thuận

01

16

Trường Mầm non thị trấn Ninh Cường

01

17

Trường Mầm non Trực Thái

01

18

Trường Mầm non Trực Đại

01

19

Trường Mầm non Trực Hùng

01

20

Trường Mầm non Trực Cường

01

21

Trường Mầm non Trực Thắng

01

 

II.Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển

1.Tiêu chuẩn, điều kiện chung

a)Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Có Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu đính kèm Thông báo này);

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm;

- Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng.

Thuộc các trường hợp không được làm kế toán theo quy định của Luật Kế toán năm 2015.

2. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo

Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, ngành/chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính.

III. Kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển, hình thức, thời hạn, địa điểm nộp, tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

1. Kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển, hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng

a) Người đăng ký dự tuyển kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu đính kèm Thông báo này.

b) Người đăng ký dự tuyển chỉ được nộp 01 Phiếu đăng ký dự tuyển và chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 trường mầm non có chỉ tiêu tuyển dụng, nếu đăng ký dự tuyển vào từ 02 trường mầm non trở lên sẽ bị loại khỏi danh sách dự tuyển.

c) Người đăng ký dự tuyển phải kê khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến ngày nộp Phiếu đăng ký dự tuyển. Phiếu đăng ký dự tuyển có thể viết tay hoặc đánh máy, nhưng không được tẩy xóa, sửa chữa.

d) Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, bảng điểm, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì Chủ tịch UBND huyện Trực Ninh ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển.

đ) Trường hợp người đăng ký dự tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, bảng điểm, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì UBND huyện Trực Ninh sẽ thông báo công khai trên cổng thông tin điện tử của UBND huyện Trực Ninh và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.

2. Hình thức, thời hạn, địa điểm nộp Phiếu đăng ký dự tuyển

a) Người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển bằng một trong ba hình thức sau:

- Nộp Phiếu đăng ký dự tuyển trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện Trực Ninh;

- Nộp Phiếu đăng ký dự tuyển gửi theo đường bưu chính;

- Nộp Phiếu đăng ký dự tuyển qua cổng thông tin điện tử của UBND huyện Trực Ninh tại địa chỉ: http://trucninh.namdinh.gov.vn (vào banner Tuyển dụng công chức - viên chức và làm theo hướng dẫn).

b) Thời hạn nộp Phiếu đăng ký dự tuyển

- Thời hạn người đăng ký dự tuyển nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển: từ ngày 04/01/2023 đến 17 giờ ngày 22/02/2023 (trong giờ hành chính của các ngày làm việc).

- Thời hạn người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển gửi theo đường bưu chính: từ ngày 04/01/2023 đến ngày 14/02/2023 (dấu bưu điện đóng trên phong bì đựng Phiếu đăng ký dự tuyển gửi đi chậm nhất là ngày 14/02/2023 và được gửi đến địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trước 17 giờ ngày 22/02/2023).

- Thời hạn người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển qua Cổng thông tin điện tử của UBND huyện Trực Ninh tại địa chỉ: http://trucninh.namdinh. gov.vn: từ ngày 04/01/2023 đến ngày 14/02/2023.

Khi nộp Phiếu đăng ký dự tuyển bằng hình thức nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu chính thì kèm thêm 03 phong bì thư có dán tem, ghi rõ họ và tên, địa chỉ của người nhận và số điện thoại liên lạc (để báo tin).

3. Thời hạn, địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:

- Thời hạn tiếp nhận trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển và tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển từ đường bưu chính gửi đến: từ ngày 04/01/2023 đến 17 giờ ngày 22/02/2023 (trong giờ hành chính của các ngày làm việc).

- Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển đối với hình thức nộp trực tiếp và theo đường bưu chính: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện Trực Ninh, địa chỉ: thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định, số điện thoại liên hệ: 0228.3881.051, 0975.880.177. '

IV. Phương thức tuyển dụng: Xét tuyển

V. Nội dung và hình thức xét tuyển

1. Nội dung và hình thức xét tuyển

Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

a) Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

b) Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành.

- Hình thức thi: Thi viết.

- Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

- Thời gian thi: Thi viết 180 phút (không kể thời gian chép đề).

- Thang điểm: 100 điểm.

2. Xác định người trúng tuyển

2.1. Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển phải có đủ các điều kiện sau:

a) Có kết quả điểm thi viết tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.

b) Có số điểm thi viết vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

2.2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có số điểm thi viết vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyể n thì người có kết quả điểm thi viết vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Chủ tịch UBND huyện Trực Ninh quyết định người trúng tuyển.

2.3. Đối tượng và điểm ưu tiên

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

2.4. Trường hợp người dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định ở trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

2.5. Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển này không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức xét tuyển

a) Thời gian xét tuyển vòng 2: Dự kiến tổ chức tháng 3 năm 2023.

b) Địa điểm tổ chức xét tuyển vòng 2: Hội đồng tuyển dụng có thông báo sau.

VI. PHÍ DỰ TUYỂN

Mức thu và việc sử dụng phí tuyển dụng áp dụng quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính và các văn bản khác có liên quan.

Trên đây là Thông báo của UBND huyện Trực Ninh về việc tuyển dụng viên chức kế toán vào làm việc tại các trường mầm non công lập trực thuộc UBND huyện Trực Ninh. Thông báo này được:

- Niêm yết công khai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyệ n Trực Ninh, trụ sở Phòng Nội vụ, Phòng Giáo dục và Đào tạo, 21 trường mầm non công lập trực thuộc UBND huyện.

- Đăng tải trên cổng thông tin điện tử của UBND huyện Trực Ninh tại địa chỉ: http://tmcninh.mmdmh. gov.vn; đăng trên Báo Nam Định điện tử tại địa chỉ: http://baonamdinh. com.vn.

Hội đồng tuyển dụng viên chức còn có các Thông báo khác liên quan đến kỳ tuyển dụng và được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của UBND huyện Trực Ninh tại địa chỉ: http://trucninh.namdinh. gov.vn, niêm yết công khai tại các địa chỉ đã nêu ở trên.

Thông tin chi tiết về kỳ tuyển dụng viên viên chức kế toán vào làm việc tại các trường mầm non công lập trực thuộc UBND huyện Trực Ninh hoặc vướng mắc cần giải đáp, đề nghị liên hệ với Phòng Nội vụ huyện Trực Ninh, số điện thoại 0975.880.177 để được hướng dẫn, giải đáp./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lưu Văn Dương

--------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com