Tác phẩm tham dự giải báo chí Búa Liềm vàng lần thứ VIII-2023: Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh “Gốc có vững, cây mới bền” - Kỳ III: Kiên quyết “sàng”, mạnh tay “lọc”

18:41, 20/08/2023

Kỳ I: Nâng “chất” chi bộ: Nhiệm vụ cũ, yêu cầu mới

Kỳ II: Phát triển Đảng trong đồng bào có đạo: Nét riêng Nam Định

(Tiếp theo kỳ trước)

Thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21-1-2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng, cấp ủy các cấp trong tỉnh đã triển khai nghiêm túc công tác rà soát nắm tình hình, kiên quyết đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, đồng bộ trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Nông thôn mới kiểu mẫu xã Bạch Long (Giao Thủy)
Nông thôn mới kiểu mẫu xã Bạch Long (Giao Thủy).

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh: “Đảng là gồm các đảng viên mà tổ chức nên. Mọi công việc Đảng đều do đảng viên làm. Mọi nghị quyết Đảng đều do đảng viên chấp hành. Mọi chính sách của Đảng đều do đảng viên mà thấu đến quần chúng”. Tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 5 (khóa XIII), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: “Sau Hội nghị Trung ương lần này, chúng ta có bước chuyển biến, tiến bộ mới, thực chất, mạnh mẽ, hiệu quả, nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, sức mạnh và tính chiến đấu của Đảng ta theo đúng tinh thần tư tưởng của Lê-nin “Thà ít mà tốt”; “những đảng viên hữu danh vô thực thì cho không chúng ta cũng không cần!”.
Thời gian qua, Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp ủy trong tỉnh triển khai và thực hiện nghiêm túc Quy định 102-QĐ/TW ngày 15-11-2017 (Quy định 102) về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm và Quy định 07-QĐ/TW, ngày 28-8-2018 (Quy định 07) của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức Đảng vi phạm; Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28-7-20121 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Đảng bộ huyện Ý Yên có gần 12 nghìn đảng viên, sinh hoạt ở 74 tổ chức cơ sở Đảng, trong đó có 31 Đảng bộ xã, thị trấn và 43 đảng bộ, chi bộ cơ quan. Đồng chí Nguyễn Huy Liệu, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Ý Yên cho biết: Xác định nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy, cấp uỷ các tổ chức Đảng trực thuộc xây dựng và bám sát chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm. Công tác thi hành kỷ luật Đảng được Ban Thường vụ Huyện ủy quan tâm chỉ đạo thực hiện đúng quy trình, quy định của Điều lệ Đảng, bảo đảm nghiêm minh, công tâm, khách quan nhằm duy trì nghiêm kỷ luật Đảng. Năm 2022, cấp uỷ các cấp và chi bộ đã xem xét, thi hành kỷ luật 52 đảng viên; UBKT Huyện ủy, UBKT Đảng ủy xem xét, quyết định thi hành kỷ luật 17 đồng chí. 6 tháng năm 2023, Ban Thường vụ Huyện ủy đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ 1 đảng viên là lãnh đạo thuộc Đảng bộ xã Yên Nhân do đã mắc sai phạm và bị truy cứu trách nhiệm hình sự; các chi bộ đã thi hành kỷ luật 39 đảng viên; UBKT Huyện ủy đã thi hành kỷ luật 8 đảng viên, trong đó khai trừ 4 đảng viên.

Huyện ủy Mỹ Lộc cũng luôn xác định công tác kiểm tra, giám sát có vai trò quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, trong thực hiện chủ trương, đường lối, nghị quyết, quy định, chỉ thị của Đảng. Các cấp ủy Đảng bước đầu đã kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng gắn với trách nhiệm người đứng đầu, kịp thời vào cuộc để kiểm tra làm rõ những vụ, việc phức tạp, nổi cộm ở địa phương, đơn vị mà dư luận quan tâm. Qua kiểm tra, giám sát đã đánh giá đúng ưu điểm, chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm để uốn nắn, khắc phục, đồng thời xử lý nghiêm minh, khách quan, đúng người, đúng tội đối với tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm, kịp thời ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực từ sớm, tạo niềm tin của nhân dân đối với Đảng, duy trì kỷ cương, kỷ luật Đảng, đảm bảo ổn định tình hình ở cơ sở. Cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra 267 tổ chức Đảng, thi hành kỷ luật 5 tổ chức Đảng, 93 đảng viên; UBKT Huyện ủy và cơ sở thi hành kỷ luật 84 tổ chức Đảng, 23 đảng viên. Năm 2022, Ban Thường vụ Huyện ủy Mỹ Lộc đã chỉ đạo UBKT Huyện ủy thành lập các đoàn kiểm tra dấu hiệu vi phạm liên quan đến quản lý đất đai tại nhiều địa phương. Qua kiểm tra đã kết luận 5 tổ chức Đảng và 11 cá nhân có vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật. Ban Thường vụ Huyện ủy đã xem xét thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với 4 Đảng ủy cấp xã; cảnh cáo 1 Đảng ủy xã Mỹ Phúc, nhiệm kỳ 2015-2020, giai đoạn từ 2015-2018. UBKT Huyện ủy quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với 4 cá nhân, cảnh cáo đối với 4 cá nhân ở các xã: Mỹ Trung, Mỹ Tiến… Huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời, dứt điểm các đơn, thư khiếu nại, tố cáo, không để kéo dài phức tạp, hạn chế việc khiếu nại vượt cấp ảnh hưởng đến an ninh nông thôn. Xử lý đảng viên có vi phạm nghiêm minh, đúng nội dung, tính chất, mức độ vi phạm, đảm bảo giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật Đảng, giữ vững niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Nam Trực triển khai thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát theo các chuyên đề (
Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Nam Trực triển khai thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát theo các chuyên đề.

Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Không có kiểm tra, giám sát thì coi như không có lãnh đạo”; “Có kiểm tra mới huy động được tinh thần tích cực và lực lượng to tát của nhân dân, mới biết rõ năng lực và khuyết điểm của cán bộ, mới sửa chữa và giúp đỡ kịp thời”. 

Việc thi hành kỷ luật Đảng đối với tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm được cấp ủy, tổ chức Đảng, UBKT các cấp thực hiện nghiêm túc, công minh, chính xác, kịp thời, đúng thẩm quyền, phương châm, nguyên tắc, quy trình thủ tục theo quy định. Chỉ đạo kịp thời, đồng bộ giữa kỷ luật Đảng và kỷ luật Nhà nước, đảm bảo theo quy định (kỷ luật Đảng không thay thế kỷ luật hành chính, kỷ luật đoàn thể và các hình thức xử phạt của pháp luật). Vi phạm của các tổ chức Đảng chủ yếu trong việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; vi phạm quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ. Vi phạm của đảng viên chủ yếu là việc không chấp hành chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình và những điều đảng viên không được làm; thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý lãnh đạo; vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai; phẩm chất đạo đức, lối sống.

Thực hiện quy định của Điều lệ Đảng; Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28-7-2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, ban cán sự Đảng, Đảng đoàn, UBKT các cấp tổ chức quán triệt sâu sắc các văn bản của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, UBKT Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng đã góp phần chấn chỉnh, uốn nắn, khắc phục, ngăn chặn, phòng ngừa những thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên. Trong đó, Ban TVTU tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và hoàn thiện các quy định của Đảng để nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng trong Đảng bộ tỉnh như: ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TU ngày 7-11-2014 về kiểm tra tổ chức Đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; Nghị quyết 08-NQ/TU, ngày 18-6-2021 về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; tăng cường kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, phòng chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2021-2025”. Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định, hướng dẫn của Trung ương như Quy định số 22-QĐ/TW của BCH Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Quy định số 37-QĐ/TW của BCH Trung ương về những điều đảng viên không được làm. 

Hàng năm, bám sát chương trình công tác kiểm tra, giám sát toàn khoá của cấp ủy, ban thường vụ cấp uỷ, UBKT các cấp đã xây dựng và triển khai thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát theo các chuyên đề. Tăng cường kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên có dấu hiệu vi phạm; chú trọng kiểm tra, giám sát việc khắc phục, sửa chữa khuyết điểm sau kiểm điểm cuối năm gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, XII; các lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm, những nơi có dấu hiệu vi phạm nguyên tắc tập trung, dân chủ, mất đoàn kết... Qua kiểm tra, giám sát đã kết luận rõ ưu điểm, khuyết điểm, đúng nội dung, tính chất, mức độ, nguyên nhân vi phạm; đồng thời xem xét, chỉ đạo xử lý nghiêm những tổ chức Đảng và đảng viên vi phạm theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; rà soát, sàng lọc, kiên quyết đưa những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng. Hoạt động kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức Đảng, UBKT các cấp được đẩy mạnh. Việc xử lý kỷ luật kịp thời, nghiêm minh đảng viên vi phạm, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đã giúp mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn ý thức “tự soi, tự sửa”, tự điều chỉnh hành vi, tích cực rèn luyện đạo đức, lối sống, tác phong công tác...

Chỉ riêng năm 2022, các cấp ủy, tổ chức Đảng đã tiến hành kiểm tra đối với 1.075 tổ chức Đảng, 844 đảng viên; tiến hành giám sát đối với 700 tổ chức Đảng và 581 đảng viên; UBKT các cấp đã kiểm tra 10 tổ chức Đảng và 32 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp đã thi hành kỷ luật 5 tổ chức Đảng và 406 đảng viên (khiển trách 337 đảng viên, cảnh cáo 55 đảng viên, cách chức 4 đảng viên, khai trừ 10 đảng viên). Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh định kỳ họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác chỉ đạo, phối hợp, đôn đốc, kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh; cho chủ trương, định hướng xử lý đối với một số vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi và dư luận xã hội quan tâm xảy ra ở địa phương theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, như: Vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”; “Tham ô tài sản” xảy ra tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nam Định (CDC Nam Định) và vụ án “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”; “Trốn thuế”; “Vi phạm các quy định về sử dụng đất đai”; “Chiếm đoạt, mua bán, tiêu hủy con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” xảy ra tại Công ty Cổ phần Dịch vụ tang lễ Hoàng Long.

Từ kết quả và hiệu ứng tích cực của công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng thời gian qua trong việc củng cố, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức Đảng; Tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo quyết liệt triển khai thực hiện các quy định, kết luận của Trung ương về công tác xây dựng Đảng, nhất là Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Quy định số 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đảm bảo ngày càng trong sạch, vững mạnh.

(Còn nữa)
Bài: Việt Thắng
Ảnh: Đăng Khoa và Việt ThắngBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com