Tác phẩm dự giải báo chí Búa liềm vàng lần thứ VIII-2023: Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh “Gốc có vững, cây mới bền” - Kỳ V : Đánh “chìa khóa” để mở “cánh cửa”

18:52, 22/08/2023

Kỳ I: Nâng “chất” chi bộ: Nhiệm vụ cũ, yêu cầu mới

Kỳ II: Phát triển Đảng trong đồng bào có đạo: Nét riêng Nam Định

Kỳ III: Kiên quyết "sàng", mạnh tay "lọc"

Kỳ IV: Bồi dưỡng tạo nguồn kế cận cho Đảng “từ sớm, từ xa”

(Tiếp theo và hết)

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Năm 1963, về thăm Đảng bộ và nhân dân Nam Định, Bác huấn dụ về công tác xây dựng Đảng: “Các cấp, từ chi bộ đến Tỉnh uỷ, phải vì lợi ích chung của Đảng và của nhân dân mà tự phê bình một cách thành khẩn và thẳng thắn. Mỗi đảng viên, mỗi chi bộ phải luôn luôn tự hỏi: Mình đã xứng đáng với vai trò lãnh đạo của Đảng hay là chưa?”. Thấm nhuần lời căn dặn của Người, trong những năm qua, các cấp ủy trong toàn Đảng bộ tỉnh luôn quan tâm, triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cán bộ, công chức Văn phòng Tỉnh ủy Nam Định tích cực tham gia hiến máu nhân đạo.
Cán bộ, công chức Văn phòng Tỉnh ủy Nam Định tích cực tham gia hiến máu nhân đạo.

Đảng bộ thành phố Nam Định có 78 đảng bộ, chi bộ cơ sở với gần 16 nghìn đảng viên. Đồng chí Vũ Ngọc Phi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nam Định cho biết: Ngay đầu nhiệm kỳ 2020-2025, BCH Đảng bộ thành phố ban hành Nghị quyết số 05 ngày 21-6-2021 về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tổ chức, cán bộ giai đoạn 2021-2025”. Trên cơ sở quy hoạch cán bộ thành phố, nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ thành phố đảm bảo tiêu chuẩn chức danh theo chương trình công tác cán bộ đề ra, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành các văn bản: Quy định số 469-QĐ/TU, ngày 13-3-2023 về “Phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử”; Quy định số 513-QĐ/TU, ngày 18-5-2023 về “Luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp”; Kế hoạch số 33-KH/TU, ngày 25-11-2021 về “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp thành phố Nam Định giai đoạn 2021-2025”… Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ, bảo đảm tính chủ động, đáp ứng được yêu cầu trước mắt và lâu dài. Coi trọng việc nâng cao chất lượng, đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu 3 độ tuổi ở từng chức danh. Xây dựng quy hoạch cán bộ theo hướng “động” và “mở”, chú ý tăng tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ,... khắc phục tình trạng cục bộ, khép kín trong quy hoạch cán bộ. Đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả công tác luân chuyển cán bộ để rèn luyện, thử thách; thực hiện tốt công tác bố trí, sử dụng cán bộ sau thời gian luân chuyển. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cấp ủy cơ sở theo hướng chuẩn hóa, trẻ hóa.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Vũ Ngọc Phi đánh giá: Trong nửa đầu nhiệm kỳ 2020-2025, thành phố đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025, trong đó nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra. Công tác xây dựng Đảng chuyển biến tích cực; năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên gắn với trách nhiệm của người đứng đầu tiếp tục được nâng lên. Năng lực điều hành, quản lý của bộ máy chính quyền các cấp tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Việc rà soát, bổ sung quy hoạch, xây dựng quy hoạch cán bộ đảm bảo số lượng, cơ cấu, độ tuổi, điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định, góp phần thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết số 05-NQ/TU đã đề ra trong công tác quy hoạch cán bộ. 

Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh hiện có 152 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc; trong đó 75 đảng bộ và 77 chi bộ cơ sở, với tổng số 8.360 đảng viên. Với đặc thù là Đảng bộ cấp trên cơ sở không có chính quyền cùng cấp, không trực tiếp lãnh đạo nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; số lượng tổ chức đảng lớn; chức năng, nhiệm vụ chính trị đa dạng nên khó khăn trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo. Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối Vũ Hữu Thi, cho biết: Để triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025, BCH Đảng bộ Khối đã ban hành Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK ngày 26-4-2021 về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”.  Công tác quy hoạch cán bộ, cấp ủy được Đảng ủy Khối chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy trình, gắn với quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý của các cơ quan, đơn vị. Công tác kiện toàn bổ sung cấp ủy Khối và cơ sở được kịp thời đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ (trong đó cấp ủy Khối 4 đồng chí; cấp ủy cơ sở 112 đồng chí (trong đó Bí thư 32 đồng chí, Phó bí thư 26 đồng chí, Ban Thường vụ 10 đồng chí, cấp ủy 44 đồng chí). Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã phối hợp với Công an tỉnh tiến hành rà soát lịch sử chính trị đối với cán bộ, đảng viên phục vụ công tác kiện toàn cấp ủy cơ sở, quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với cán bộ theo đề nghị của các cơ quan, đơn vị thuộc Khối (thực hiện quy trình thẩm định 1.460 trường hợp phục vụ công tác cán bộ, trong đó đã kết luận về tiêu chuẩn chính trị 1.292 trường hợp).

Qua các nhiệm kỳ Đại hội, BCH Đảng bộ tỉnh luôn xác định công tác xây dựng đội ngũ cán bộ là khâu then chốt, trọng yếu trong công tác xây dựng Đảng. Quán triệt quan điểm chỉ đạo và thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy lãnh đạo xây dựng và ban hành các nghị quyết chuyên đề về công tác cán bộ nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp từ tỉnh đến cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong từng giai đoạn cách mạng. Đồng thời, Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa, xây dựng và ban hành đồng bộ các quy định, quy chế về công tác cán bộ cho phù hợp với tình hình thực tiễn của Đảng bộ tỉnh, như: Quy định về luân chuyển, điều động cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp (Quy định số 345-QĐ/TU, ngày 21-3-2017); Quy định về tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý (Quy định số 118-QĐ/TU, ngày 5-3-2021); Quy định về đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm đối với tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp từ tỉnh đến cơ sở (Quy định số 1295-QĐ/TU, ngày 25-11-2019)...

Với các giải pháp tích cực, đồng bộ, chất lượng đội ngũ cán bộ, lãnh đạo quản lý của tỉnh từng bước được nâng lên. Đến nay, đội ngũ cán bộ và nguồn nhân lực chất lượng cao trong hệ thống chính trị tỉnh được nâng lên cả về quy mô và chất lượng: Toàn tỉnh có 233 đồng chí cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, 100% có trình độ đại học trở lên; trong đó 51,9% trình độ thạc sĩ, tiến sĩ; tỷ lệ cán bộ nữ 13,7%, cán bộ trẻ 7,7%. Hơn 1.240 đồng chí cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp trưởng, cấp phó phòng, ban cấp sở và cấp huyện; trong đó: Tiến sĩ 0,7%, thạc sĩ 40%, đại học 53%; trình độ lý luận chính trị cao cấp, cử nhân 76%. Đa số cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm cao, tích cực đổi mới tư duy, phương thức lãnh đạo; tự giác rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

 Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá, qua gần 3 năm tổ chức thực hiện, đến nay đã đạt được những kết quả tích cực. Nhất là thực hiện hiệu lực, hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ chủ chốt và người đứng đầu cấp ủy có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Thành phố Nam Định trên đường đổi mới.
Thành phố Nam Định trên đường đổi mới.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng được củng cố, đổi mới và nền nếp; triển khai, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, và Quy định 08-QĐi/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên đã đi vào chiều sâu, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ; có hiệu ứng tích cực, chuyển biến sâu sắc từ việc học và làm theo Bác về lề lối, tác phong làm việc và hiệu quả công tác của mỗi cán bộ, đảng viên trong từng việc làm cụ thể để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Việc sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh theo quy định tại Nghị định số 107/2020/NĐ-CP và cơ cấu tổ chức các cơ quan chuyên môn của UBND cấp huyện theo quy định tại Nghị định số 108/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Từ năm 2021 đến nay đã giảm 12 phòng, ban, chi cục; giảm 329 lãnh đạo quản lý, trong đó giảm 131 cấp phó theo quy định. Tính đến ngày 31-12-2022, số đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh còn 844 đơn vị, giảm 442 đơn vị. Cùng với việc sắp xếp, tinh giản các đầu mối, tỉnh đã chỉ đạo tăng cường chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật và đạo đức công vụ, góp phần ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp.

Kết quả công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên là một trong những điều kiện nền tảng quan trọng để tổ chức thực hiện thắng lợi Chương trình hành động số 30-CTr/TU, ngày 17-2-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 23-11-2022 của Bộ Chính trị khóa XIII về phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 với mục tiêu xây dựng tỉnh Nam Định phát triển nhanh và bền vững; trước mắt trở thành tỉnh khá của cả nước vào năm 2030. Tầm nhìn đến năm 2045, Nam Định là một cực phát triển quan trọng của vùng Nam đồng bằng sông Hồng, là trung tâm kinh tế hiện đại, động lực phát triển quan trọng và điểm kết nối giao thương hàng hóa, dịch vụ và văn hóa của vùng./.

Bài và ảnh: Việt Thắng

 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com