Kế hoạch hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VIII - năm 2023

17:39, 30/05/2023

Thực hiện Kế hoạch số 106-KH/BTCTW ngày 20/3/2023 của Ban Tổ chức Trung ương về việc tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VIII - năm 2023; Ban Thường vụ Tỉnh uỷ xây dựng kế hoạch hưởng ứng Giải Búa liềm vàng lần thứ VIII - năm 2023, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác xây dựng Đảng, đồng thời nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, và nhân dân trong việc viết, sáng tác các tác phẩm về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

- Động viên, khuyến khích ngày càng có nhiều tác phẩm báo chí xuất sắc; tạo động lực thúc đẩy nâng cao chất lượng tuyên truyền về xây dựng Đảng góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên và chất lượng hoạt động của cả hệ thống chính trị.

- Tiếp tục phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, cán bộ, đảng viên và nhân dân góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tham gia phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; củng cố, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với Nhân dân.

- Thông qua Giải Búa liềm vàng lần thứ VIII - năm 2023 đẩy mạnh tuyên truyền về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

- Tiếp tục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

- Cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân chung sức, đồng lòng tiếp tục đẩy mạnh công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền củaĐảng, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ trọng tâm của cả nhiệm kỳ được nêu trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, các chương trình hành động triển khai nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ trong năm 2023.

- Tích cực phát hiện những mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; giới thiệu, biểu dương, nhân rộng những gương người tốt, việc tốt, gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đồng thời, phản ánh kết quả và những cố gắng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của địa phương, đơn vị, nhất là trong việc thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030; thu hút sự quan tâm của đông đảo nhân dân, tạo không khí phấn khởi, thi đua chào mừng các ngày lễ lớn và sự kiện quan trọng của đất nước.

2. Yêu cầu

- Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức Giải Búa liềm vàng để trở thành một hoạt động có ý nghĩa chính trị sâu sắc, có tác dụng thiết thực đối với công tác xây dựng Đảng; làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân ngày càng nhận thức sâu sắc thêm về Đảng và công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

- Nâng cao chất lượng tuyên truyền về xây dựng Đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng theo hướng kết hợp giữa “xây” và “chống”, trong đó lấy “xây" là cơ bản, chiến lược, lâu dài, lấy “chống” là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách và thường xuyên. Thực hiện tốt phương châm “Lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”, "lấy cái đẹp dẹp cái xấu”. Qua đó, tạo hiệu ứng tác động lan tỏa trong các cơ quan báo chí và toàn xã hội.

- Mỗi cơ quan báo chí và người làm báo trên địa bàn tỉnh phải hiểu đúng và nắm vững đường lối, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị về công tác xây dựng Đảng; chủ động bám sát thực tiễn cơ sở, tích cực sáng tác những tác phẩm báo chí kịp thời phản ánh những kết quả sinh động về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở các địa phương, đơn vị; các tác phẩm thamgia Giải phải đảm bảo tính chân thực, có sức thuyết phục, lan tỏa, được dư luận và Nhân dân đồng tình, đánh giá cao.

II. NỘI DUNG

1. Nội dung triển khai

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy phát động cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh tích cực hưởng ứng Giải Búa liềm vàng theo Kế hoạch số 106- KH/BTCTW ngày 20/3/2023 của Ban Tổ chức Trung ương.

- Tuyển chọn các tác giả (nhóm tác giả), tác phẩm báo chí xuất sắc viết về xây dựng Đảng trên các mặt: kinh tế, chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ với những trọng tâm:

(1) Những kết quả bước đầu tạo chuyển biến mạnh mẽ, thực chất trong đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng theo tinh thần Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Kế hoạch số 91-KH/TU ngày 17/01/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầmquyềncủa Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; nâng cao năng lực tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng; xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng phương pháp công tác, lề lối làm việc của các cấp ủy, tổ chức đảng thực sự khoa học, dân chủ, sát thực tiễn; bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng thông suốt từ Trung ương tới cơ sở.

(2) Phản ánh những kết quảnổi bật trong thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; đánh giá tình hình, triển vọng triển khai các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo định hướng khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát hiện những “điểm nghẽn” hoặc dự báo những khó khăn, bất cập trong thực hiện các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; từ đó hiến kế các giải pháp cho Đảng, Chính phủ, các cấp ủy, chính quyền có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phù hợp với tình hình thực tế.

(3) Về tình hình, kết quả nổi bật và những giải pháp đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, chạy chức, chạy quyền, “lợi ích nhóm”; đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; những thành tựu căn bản trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII. Tích cực đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”; phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.

(4) Về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới; Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tham gia xây dựng, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên theo Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII) và Chương trình hành động số 24-CTr/TƯ ngày 15/9/2022 của Ban thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW.

(5) Xây dựng Đảng về đạo đức và thực hiện các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên, gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa Xll “Vềđẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thắt chặt hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, thực sự dựa vào Nhân dân để xây dựng Đảng.

- Khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác chỉ đạo, tuyên truyền, triển khai hưởng ứng Giải trên địa bàn.

2. Đối tượng tham dự giải

- Về tác giả: Mọi người Việt Nam ở trong nước và ngoài nước (bao gồm cả Việt kiều) có tác phẩm báo chí được đăng, phát trên các loại hình báo chí (báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình,...). Tác giả tham dự Giải không vi phạm các quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, không vi phạm Luật Báo chí, Luật Sở hữu trí tuệ và các quy định khác của pháp luật.

- Về tác phẩm: Là các tác phẩm báo chí thuộc tất cả các thể loại báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh báo chí.

Những tác phẩm đã được trao thưởng ở các giải báo chí của địa phương và ngành ở Trung ương vẫn được quyền dự Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng, nhưng cần ghi rõ mức giải và do cơ quan nào tổ chức. Không nhận các tác phẩm đã đoạt giải của Giải báo chí quốc gia.

- Các cơ quan báo chí và Hội Nhà báo tỉnh tổ chức bài bản, sáng tạo việc hưởng ứng tham gia Giải Búa liềm vàng; động viên được nhiều phóng viên, nhà báo tham gia viết về công tác xây dựng Đảng và tuyển chọn được nhiều tác phẩm có chất lượng, bảo đảm số lượng tham dự giải.

- Ban tuyên giáo, ban tổ chức cấp ủy các cấp làm tốt công tác tham mưu cho ban thường vụ cấp ủy chỉ đạo các cơ quan báo chí trong phạm vi quản lý triển khai sáng tạo, có hiệu quả Giải Búa liềm vàng tại địa phương, đơn vị; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan gợi ý, hướng dẫn các nội dung mới, vấn đề khó, kết quả nổi bật để các cơ quan báo chí bám sát thực tiễn sinh động sáng tác các tác phẩm báo chí có chất lượng, phục vụ có hiệu quả công tác xây dựng Đảng.

3. Thể lệ giải

Thực hiện theo Thể lệ Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) ban hành kèm theo Kế hoạch số 106-KH/BTCTW ngày 20/3/2023 của Ban Tổ chức Trung ương (được đăng tải trên Website của Tạp chí Xây dựng Đảng: www.xaydungdang.org.vn).

4. Hồ sơ, thời gian nhận tác phẩm dự Giải

4.1 Hồ sơ tham dự Giải: Thực hiện như quy định tại Thể lệ Giải Búa liềm vàng ban hành kèm theo Kế hoạch số 106-KH/BTCTW ngày 20/3/2023 của Ban Tổ chức Trung ương.

4.2 Thời gian, địa chỉ nhận tác phẩm

Thời gian đăng, phát tác phẩm dự Giải được tính từ ngày 01/11/2022 đến ngày 31/10/2023. Thời hạn cuối cùng nhận tác phẩm là ngày 10/11/2023(theo dấu bưu điện).

Địa chỉ nhận tác phẩm: Tạp chí Xây dựng Đảng, Tòa nhà 105B-107 Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội.

III. BAN CHỈ ĐẠO VÀ CƠ QUAN THƯỜNG TRỰC GIẢI Ở TỈNH

1. Ban Chỉ đạo Giải

1.1 Trưởng Ban Chỉ đạo: Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ.

1.2 Phó Trưởng Ban Chỉ đạo gồm:

- Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ.

- Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.

1.3 Thành viên Ban Chỉ đạo: gồm các đồng chí là đại diện lãnh đạo các cơ quan: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Thông tin và truyền thông, Báo Nam Định, Đài Phát thanh truyền hình tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh.

Ban Chỉ đạo được sử dụng con dấu của Tỉnh ủy trong quá trình hoạt động.

2. Cơ quan Thường trực Giải

Ban Tổ chức Tỉnh ủy là cơ quan thường trực Giải.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tổ chức Tỉnh ủy

- Tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VIII - năm 2023; phối hợp tham mưu tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Kế hoạch và phát động, hưởng ứng Giải năm 2023.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan đôn đốc, hướng dẫn việc tổ chức triển khai hưởng ứng Giải Búa liềm vàng lần thứ VIII - năm 2023. Hướng dẫn, cung cấp thông tin về các lĩnh vực công tác xây dựng Đảng, các gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, các giải pháp, cách làm hiệu quả, gợi ý những nội dung mới, vấn đề khó... trong công tác xây dựng Đảng ở các địa phương, đơn vị; tạo điều kiện để phóng viên, cộng tác viên báo chí thâm nhập, viết bài dự thi.

- Tham mưu xây dựng kế hoạch tập huấn bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí năm 2023.

- Hướng dẫn ban tổ chức cấp ủy các cấp tích cực tham mưu các giải pháp triển khai hưởng ứng Giải, nâng cao chất lượng tham gia Giải ở địa phương.

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai hưởng ứng Giải về Ban Chỉ đạo Giải và Ban Tổ chức Trung ương theo quy định. Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu công tác thi đua, khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong hoạt động triển khai Giải; phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy lập dự toán kinh phí tổ chức Giải.

2. Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ

- Tuyên truyền các nội dung về Thể lệ Giải Búa liềm vàng lần thứ VIII - năm 2023 trên Bản tin thông tin nội bộ; chỉ đạo, định hướng hệ thống ban tuyên giáo các cấp, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh tổ chức tuyên truyền sâu rộng về Giải nhằm thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của các địa phương, cơ quan, đơn vị và đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

- Phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy hướng dẫn, gợi ý những nội dung mới, kết quảnổi bật cùng những vấn đề đặt ra trong công tác xây dựng Đảng, giúp các cơ quan báo chí, đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên bám sát định hướng và thực tiễn sinh động, sáng tạo những tác phẩm báo chí có chất lượng cao, sức lan tỏa rộng để đăng, phát trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống thông tin cơ sở, tạo hiệu ứng tích cực trong toàn Đảng và toàn xã hội.

- Theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện của các cơ quan báo chí, truyền thông; phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu các hoạt động của Ban Chỉ đạo.

3. Ban Dân vận, Ban Nội chính, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ hướng dẫn, gợi ý những kết quả nổi bật cùng những vấn đề mới và khó đang đặt ra trong công tác xây dựng Đảng giúp các cơ quan báo chí, đội ngũ cán bộ, phóng viên, cộng tác viên bám sát thực tiễn sinh động, tìm tòi, phát hiện để sáng tác các tác phẩm mang tính thực tiễn và sức lan tỏa để đăng/phát trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống thông tin cơ sở, tạo hiệu ứng tích cực trong xã hội. Đồng thời tạo điều kiện, cung cấp thông tin, tư liệu để cơ quan báo chí, phóng viên xây dựng bài dự thi.

4. Văn phòng Tỉnh ủy

Phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu, tổ chức các hoạt động triển khai, hưởng ứng Giải và công tác tài chính tổ chức Giải.

5. Báo Nam Định, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh, Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh.

- Chủ động xây dựng kế hoạch, phát động hưởng ứng Giải của đơn vị; đăng, phát Thể lệ Giải trên sóng phát thanh, truyền hình, Báo Nam Định, Tạp chí Văn nhân để các nhà báo, phóng viên, cộng tác viên và bạn đọc gần, xa hưởng ứng, tham gia.

- Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền về xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng, hiệu quả các chuyên trang, chuyên mục về xây dựng Đảng; xây dựng các chuyên mục, các bài viết về lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị để tuyên truyền hưởng ứng tham gia Giải trên các ấn phẩm, chương trình.

- Phát động cán bộ, hội viên, phóng viên, biên tập viên trong cơ quan tích cực tham gia hưởng ứng Giải; nghiên cứu kỹ các đề tài trọng tâm, trọng điểm theo Kế hoạch Giải, sáng tác các tác phẩm có chất lượng, phù hợp với nội dung, tiêu chí Giải; đồng thời tổ chức thẩm định, tuyển chọn những tác phẩm dự thi có chất lượng cao gửi tham dự Giải. Cử phóng viên, biên tập viên tham gia bồi dưỡng, tập huấn kiến thức về xây dựng Đảng theo kế hoạch của tỉnh.

6. Sở Thông tin và Truyền thông

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnhủy chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí đẩy mạnh tuyên truyền nội dung của Giải báo chí toàn quốc về xâydựng Đảng. Đăng tải Kế hoạch, Thể lệ giải trên cổng thông tin điện tử củatỉnh và trang thông tin điện tử của các địa phương, cơ quan, đơn vị.

- Chỉ đạo các cơ quan truyền thông từ tỉnh đến cơ sở tăng cường côngtác tuyên truyền hưởng ứng Giải.

- Đôn đốc, kiểm tra các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh thực hiện tốtcác nội dung tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng theo Luật Báo chí vàđịnh hướng của Trung ương, của tỉnh.

7. Các huyện uỷ, thành uỷ và đảng uỷ trực thuộc tỉnh.

- Xây dựng kế hoạch hưởng ứng Giải Búa liềm vàng lần thứ VIII - năm2023; phát động cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia sáng tác; lựa chọncác tác phẩm có chất lượng gửi tham dự Giải Trung ương.

- Chủ động thực hiện tốt, có hiệu quả, chất lượng công tác triển khaihưởng ứng Giải trên phạm vi địa phương, cơ quan, đơn vị.

- Phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơquan báo chí, phóng viên, cán bộ, đảng viên và nhân dân viết bài tham gia Giải.

- Hàng tháng, tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai hưởng ứng Giải tại địaphương, cơ quan, đơn vị về Ban Chỉ đạo Giải tỉnh (qua Ban Tổ chức Tỉnh ủy).

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các địa phương, cơ quan, đơn vị liênquan căn cứ Kế hoạch này, chủ động triển khai thực hiện nghiêm túc, đảmbảo đúng mục đích, yêu cầu, nội dung đề ra./.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC
Lê Quốc Chỉnh

 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com