Yên Trị phát triển văn hóa tạo động lực tăng trưởng kinh tế - xã hội

08:07, 22/07/2022

Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh về “Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh”, những năm qua, Đảng ủy, UBND xã Yên Trị (Ý Yên) đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng và phát triển văn hóa trong tình hình mới phù hợp điều kiện thực tế ở địa phương; gắn phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” với thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, kiểu mẫu giai đoạn 2020-2025, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Giao thông nông thôn mới xã Yên Trị được xây dựng khang trang, sạch đẹp.
Giao thông nông thôn mới xã Yên Trị được xây dựng khang trang, sạch đẹp.

Phát huy những kết quả đạt được sau khi được công nhận đạt chuẩn NTM từ năm 2017, xã Yên Trị tiếp tục triển khai nhiều giải pháp nhằm giữ vững và nâng cao chất lượng, hiệu quả các tiêu chí về văn hóa với đích đến là trở thành xã đạt chuẩn NTM nâng cao, kiểu mẫu, mục tiêu xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Nhằm thay đổi diện mạo nông thôn, cấp ủy, chính quyền xã Yên Trị đẩy mạnh tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, cơ chế, chính sách của Nhà nước về xây dựng và phát triển văn hóa trong tình hình mới cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, biểu dương kịp thời các tập thể, tổ chức, cá nhân, gia đình có nhiều đóng góp trong các phong trào xây dựng “Thôn, xóm văn hóa”, “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư tiên tiến”, “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn nếp sống văn hóa”, “Xây dựng môi trường NTM sáng - xanh - sạch - đẹp”, “Nhà sạch, vườn xanh, đường, sông không rác”… Các phong trào được cụ thể hóa bằng những hành động, việc làm thiết thực, trở thành phong trào thi đua rộng khắp trên địa bàn xã, góp phần củng cố tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau giữa các hộ dân. Thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu, xã xác định tập trung thực hiện nhóm các tiêu chí về: giao thông, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn. Đây là những tiêu chí khó cần có sự vào cuộc đồng bộ, quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự đồng tình, hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân. Người dân với vai trò chủ thể, đã xác định được quyền lợi, trách nhiệm, tích cực, chủ động trong việc đóng góp xây dựng hệ thống cơ sở vật chất, hạ tầng nông thôn. Việc quy hoạch xây dựng được công khai, minh bạch, lấy ý kiến từ nhân dân. Các hộ dân chủ động chỉnh trang, cải tạo khuôn viên nhà ở, ao vườn; tham gia vệ sinh đường làng, ngõ xóm, khơi thông cống rãnh… Xã Yên Trị trở thành điển hình của huyện Ý Yên trong xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn với 100% tuyến đường được nhựa hóa, bê tông hóa kiên cố, khang trang, sạch đẹp. Các mô hình “trồng hoa, cây xanh”, “sáng hóa nông thôn”, “làng quê không rác”… được xã phát động đến từng hộ dân. Hiện, 90% tuyến đường giao thông trong xã đã lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng; 100% tuyến đường trục xã, liên thôn, xóm được trồng hoa, cây xanh ven đường. Các công trình phát triển kinh tế - xã hội được xây dựng đồng bộ, người dân tích cực thực hiện chủ trương chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, chú trọng phát triển sản xuất, kinh doanh theo hướng nâng cao giá trị sản phẩm (chủ yếu là may mặc và thủ công mỹ nghệ) nhằm giải quyết nhu cầu việc làm, nâng cao thu nhập cho lao động địa phương. Trên địa bàn xã hiện có 14 công ty, 7 doanh nghiệp may mặc, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho trên 4.000 lao động trong và ngoài xã. Tỷ lệ lao động trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ tăng lên, tỷ lệ lao động nông nghiệp giảm xuống dưới 30%.

Đi đôi với đẩy mạnh phát triển kinh tế, đời sống văn hóa tinh thần của người dân Yên Trị có những chuyển biến rõ rệt. Công tác xây dựng đời sống văn hóa trong hệ thống chính trị, cộng đồng thôn, xóm, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt được nhiều kết quả tích cực. UBND xã đã ban hành các văn bản hướng dẫn bình xét, công nhận các danh hiệu văn hóa; quy định xây dựng hương ước nếp sống văn hóa thôn, xóm. Hiện nay, các thôn, xóm trong xã đều có hương ước quy định mỗi hộ dân phải thực hiện xây dựng gia đình văn hóa, bài trừ các tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, thực hiện nếp sống văn minh trong các sinh hoạt cộng đồng (việc cưới, việc tang, lễ hội), giữ gìn an ninh trật tự khu dân cư, bảo vệ cảnh quan môi trường. Đến nay, cả 10 thôn, xóm của xã đều được công nhận danh hiệu “Thôn, xóm văn hóa”; tỷ lệ gia đình văn hóa toàn xã hàng năm đạt từ 85-90%. Các thiết chế văn hóa - thể thao cơ sở được đầu tư xây dựng đồng bộ, hiện đại với 100% khu dân cư có nhà văn hóa, sân, khu thể thao, địa điểm sinh hoạt cộng đồng, tạo điều kiện thúc đẩy phong trào văn hóa, văn nghệ, TDTT quần chúng phát triển mạnh cả bề rộng lẫn chiều sâu. Hàng năm, vào các ngày diễn ra lễ hội tại các di tích Đền Tướng Loát, Đền Ngọc Chấn, dịp mừng Đảng - mừng xuân, Tết Trung thu, Ngày Quốc tế Phụ nữ (8-3), Ngày thành lập Đoàn (26-3), Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh  (2-9), Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11), Ban Văn hóa, Thông tin và Thể thao xã phối hợp với Hội Người cao tuổi, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên và các trường học trên địa bàn tổ chức các hoạt động hội diễn, giao lưu nghệ thuật quần chúng, các giải thể thao phong trào, thu hút đông đảo người dân tham gia. Tỷ lệ người dân tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ đạt trên 60%; tham gia hoạt động TDTT đạt trên 40%.

Quá trình xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu, xã Yên Trị xác định một trong những nội dung trọng điểm là nâng cao chất lượng chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân và nâng cao chất lượng giáo dục. Do đó, hệ thống hạ tầng, cơ sở vật chất y tế, giáo dục của xã được xây dựng đồng bộ, phát huy hiệu quả trong khám, chữa bệnh và học tập cho người dân địa phương. Từ nguồn vốn của Nhà nước và nguồn huy động từ xã hội hóa, đến nay, trạm y tế xã và các trường học trên địa bàn xã được xây dựng khang trang, hiện đại với tổng kinh phí trên 30 tỷ đồng. Năm 2021, xã Yên Trị lựa chọn 5 thôn, xóm gồm: Tướng Loát, Hạc Bổng, Trại Bến, Giữa, Bến để chỉ đạo triển khai xây dựng NTM kiểu mẫu. Tổng nguồn vốn huy động xây dựng thôn, xóm NTM kiểu mẫu của xã đạt gần 12 tỷ đồng. Cả 5 thôn, xóm đều giữ vững danh hiệu “Thôn, xóm văn hóa”; tỷ lệ gia đình văn hóa 3 năm liền luôn đạt trên 90%; 100% gia đình có nhà ở đảm bảo tiêu chí của Bộ Xây dựng. Các thôn, xóm đều có tổ thu gom rác thải; tỷ lệ hộ thực hiện phân loại rác thải tại nguồn và xử lý rác thải hữu cơ thành phân bón tại gia đình hoặc tại cộng đồng đạt trên 95%. Năm 2022, cả 5 thôn, xóm đã hoàn thành 9/9 tiêu chí và được UBND huyện công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Bằng những cách làm sáng tạo cùng sự quyết tâm cao của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân, UBND xã Yên Trị tiếp tục xây dựng kế hoạch, triển khai đến 5 thôn, xóm đăng ký xây dựng NTM kiểu mẫu năm 2022 gồm: Giáo, Trong, Trại Trong, Ngọc Chấn, Vĩnh Trị.  Xã Yên Trị phấn đấu hoàn thành các tiêu chí, về đích trong xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao theo đúng lộ trình đề ra vào cuối năm 2022./.

Bài và ảnh: Khánh Dũng

 BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com