Phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền về cải cách hành chính

07:03, 01/03/2022

Trong chương trình phát động và triển khai phong trào thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) tỉnh giai đoạn 2021-2025”, đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, để cải thiện chỉ số CCHC đòi hỏi phải có sự thay đổi về mặt nhận thức của cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu. Đồng thời, các cơ quan, đơn vị, địa phương, các cơ quan báo chí, truyền thông tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về CCHC, chú trọng biểu dương những cơ quan, đơn vị làm tốt công tác CCHC và phản ánh những cơ quan, đơn vị chưa thực hiện tốt.

Được hỗ trợ trong giải quyết thủ tục hành chính, Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng Đại Phong sớm hoàn tất xây dựng, đưa CCN Yên Dương (Ý Yên) vào hoạt động cung ứng mặt bằng cho nhà đầu tư thứ cấp.  Ảnh: Thanh Thúy

Được hỗ trợ trong giải quyết thủ tục hành chính, Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng Đại Phong sớm hoàn tất xây dựng, đưa CCN Yên Dương (Ý Yên) vào hoạt động cung ứng mặt bằng cho nhà đầu tư thứ cấp.

Ảnh: Thanh Thúy

Thời gian qua, công tác tuyên truyền về CCHC đã được UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện và ban hành nhiều văn bản chỉ đạo riêng về nội dung này theo từng năm, từng giai đoạn, từng thời điểm. Trên cơ sở đó, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã bám sát nhiệm vụ CCHC, chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền về công tác CCHC với nhiều hình thức phong phú, thường xuyên, liên tục, kịp thời như: tuyên truyền tại các hội nghị, cuộc họp giao ban; tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị; lồng ghép tuyên truyền CCHC với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng nhu cầu nắm bắt, tìm hiểu thông tin về CCHC của cán bộ, công chức, viên chức và các tổ chức, người dân. Trong đó, trang thông tin điện tử của các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố đều tập trung tuyên truyền nội dung về công tác CCHC, công khai thủ tục hành chính, triển khai các dịch vụ công trực tuyến. Báo Nam Định, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh duy trì tuyên truyền các nội dung về CCHC. Từ việc đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, đến nay công tác CCHC trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến rõ nét, đặc biệt đối với việc tiếp công dân, giải quyết thủ tục hành chính công mức độ 3, 4. Các tổ chức, người dân ngày càng tiếp cận nhanh chóng đối với dịch vụ công trực tuyến, rút ngắn thời gian, thuận tiện hơn trong giao dịch. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh đã có chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động và hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp. Sở Thông tin và Truyền thông là đơn vị thường trực của tỉnh về công tác tuyên truyền CCHC, ngoài việc công bố, công khai thủ tục hành chính, quy trình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở trên trang thông tin điện tử, Sở còn kịp thời đăng tải các quy định, kế hoạch, giải pháp thực hiện CCHC của Trung ương, của tỉnh trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh. Chủ động phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức giao ban báo chí định kỳ, kịp thời hướng dẫn thông tin, định hướng tuyên truyền cho các cơ quan báo chí, bản tin, trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Trong đó nhấn mạnh nội dung tuyên truyền về CCHC gắn với tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực; góp phần nâng cao dân trí, phòng, chống tham nhũng, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng thời phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Nam Định xây dựng các chương trình tuyên truyền về ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử của tỉnh; chỉ đạo Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao các huyện, thành phố tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến, việc tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích trên sóng truyền thanh. Tổ chức nhiều hội nghị tập huấn, lớp đào tạo, qua đó tuyên truyền, phổ biến pháp luật về CCHC và hướng dẫn sử dụng các phần mềm ứng dụng trong quản lý, điều hành: phần mềm quản lý văn bản và điều hành điện tử, 3 phần mềm dịch vụ công trực tuyến, trang thông tin điện tử, hệ thống thư điện tử công vụ. Cùng với tuyên truyền các văn bản pháp luật, các cơ quan, đơn vị còn làm tốt công tác biểu dương những tập thể, cá nhân thực hiện tốt, có sáng kiến hiệu quả trong công tác CCHC. Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tuyên truyền về CCHC còn một số hạn chế, chưa thực sự huy động các tổ chức, cá nhân tham gia tích cực vào công cuộc CCHC; người dân vẫn còn chưa nhận thức rõ, chưa quan tâm nhiều trong việc tiếp cận các tiện ích, các dịch vụ công trực tuyến mức độ cao, số lượng công dân tự khai thác, sử dụng còn hạn chế, nhất là đối với nhiều tổ chức, cá nhân ở địa bàn nông thôn. Nội dung tuyên truyền chủ yếu tập trung những mặt tích cực, ưu điểm, chưa nêu được những mặt tiêu cực, hạn chế, yếu kém về việc thực hiện CCHC.

Để khắc phục những khó khăn này và đẩy mạnh tuyên truyền CCHC, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 157/KH-UBND ngày 29-12-2021 về thông tin, tuyên truyền CCHC năm 2022. Theo đó, công tác thông tin, tuyên truyền về CCHC phải đảm bảo các yêu cầu: được thực hiện kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, liên tục, phong phú về nội dung, hình thức, theo hướng thiết thực, hiệu quả, đúng đối tượng; kịp thời đáp ứng nhu cầu nắm bắt, tìm hiểu thông tin về CCHC của cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Gắn công tác tuyên truyền CCHC với lộ trình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch CCHC năm 2022 của tỉnh và đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của pháp luật của Nhà nước. Trong đó các sở, ngành, đơn vị cần tuyên truyền để doanh nghiệp, người dân thấy được quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong tiếp cận thông tin theo quy định pháp luật, trong mối quan hệ với các cơ quan hành chính; quyền và nghĩa vụ của đối tượng thực hiện thủ tục hành chính; các nội dung thông tin liên quan đến kiện toàn tổ chức bộ máy, sáp nhập, hợp nhất các tổ chức, đơn vị hành chính để người dân, tổ chức, doanh nghiệp tiếp cận thông tin chính xác, kịp thời và liên hệ công việc. Đẩy mạnh tuyên truyền việc ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính; sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh cũng như tại UBND các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn. Đồng thời khai thác phương tiện internet, nội dung số, mạng xã hội nhằm đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về CCHC. Biểu dương những tập thể, cá nhân thực hiện tốt, có sáng kiến hiệu quả trong công tác CCHC; phê phán những hiện tượng tiêu cực, gây khó khăn, phiền hà cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, góp phần chung tay thúc đẩy thực hiện CCHC./.

Nguyễn HươngBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com