Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch UBND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021

08:06, 27/06/2016

NGHỊ QUYẾT
Về việc xác nhận kết quả bầu cử
Chủ tịch UBND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021


(Số: 02/NQ-HĐND ngày 16-6-2016)
 

Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khoá XVIII,
kỳ họp thứ nhất

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19-6-2015;

Căn cứ Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25-1-2016 của Chính phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch UBND và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên UBND;

Thực hiện Hướng dẫn số 1138/HD-UBTVQH13, ngày 3-6-2016 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá XIII, hướng dẫn một số nội dung về việc tổ chức kỳ họp thứ nhất của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021;

Căn cứ kết quả bầu cử tại biên bản kiểm phiếu bầu cử chức danh Chủ tịch UBND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021, ngày 16-6-2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Xác nhận kết quả bầu cử: Ông Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2011-2016 đã được HĐND tỉnh Nam Định bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Điều 2. Giao Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với UBND tỉnh hoàn tất thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Nam Định khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021, kỳ họp thứ nhất thông qua./.

CHỦ TỊCH
Trần Văn ChungBÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com